โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (อังกฤษ : Rajabhat Mahasarakham University Demonstration School : ส.มรม - DRMU) ตั้งอยู่บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในเนื้อที่ 15 ไร่ เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44001 โทร 0-4372-1816 เปิดสอนระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ชื่ออื่นสาธิต มรม /DRMU
คำขวัญคิดดี ทำได้ พลานามัยสมบูรณ์
สถาปนา1 พฤษภาคม พ.ศ. 2516 (50 ปี)
ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
หน่วยงานกำกับโรงเรียนสาธิต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ผู้อำนวยการนายทวีป แก่นวิชัย
สี   สีเขียว-สีแดง
เพลงมาร์ชสาธิตมหาวิทยาลัยาชภัฏมหาสารคาม
เว็บไซต์https://satit.rmu.ac.th/

ประวัติ แก้

 • พ.ศ. 2516 ก่อตั้งห้องเรียนสาธิตของภาควิชาอนุบาลศึกษา คณะครุศาสตร์ วิทยาลัยครูมหาสารคาม ผู้บริหารวิทยาลัยที่เริ่มก่อตั้งคือ นายอรุณ ปรีดีดิลก
 • พ.ศ. 2523 – 2529 เปิดสอนระดับประถมศึกษา โดยดำเนินงานผ่านทางโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โดยครูประจำชั้นและนักเรียนจากโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ปีนี้นักเรียนจบประโยคประถมศึกษาเป็นรุ่นแรก
 • พ.ศ. 2530 เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นลุ่ยที่ 2
 • พ.ศ. 2531 ใช้บัญญัติสภาการฝึกหัดครูเป็นปีแรก โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูมหาสารคาม มีฐานะเป็นภาควิชาหนึ่งในคณะครุศาสตร์ สังกัดวิชาวิทยาลัยครู
 • พ.ศ. 2540 มีห้องเรียนเพิ่มขึ้นตามลำดับ แยกเป็นระดับละ 2 ห้องเรียน รวม 16 ห้องเรียน
 • พ.ศ. 2543 เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นปีแรก จำนวน 1 ห้องเรียน และได้เพิ่มห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็น 3 ห้อง รวมมี 18 ห้องเรียน
 • พ.ศ. 2546 เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 รวมมี 23 ห้องเรียน
 • พ.ศ. 2551 เปิดสอนใน 5ช่วงชั้น
  • ก่อนประถมศึกษา (ปฐมวัย)
  • ช่วงชั้นที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 1-3
  • ช่วงชั้นที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 4-6
  • ช่วงชั้นที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 1-3
  • ช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6

ผู้บริหาร แก้

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ลำดับที่ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายสิทธิ์ วงศ์สวาสดิ์ 2516 - 2529
2 นายวิลัน จุมปาแฝด 2530 - 2531
3 นางรัชนี อมรพันธ์ 2531 - 2539
4 นายอนุสรณ์ ถูสินแก่น 2540 - 2550
5 นายทวีป แก่นวิชัย 2551 - ปัจจุบัน

แหล่งข้อมูลอื่น แก้