โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ภาษาอังกฤษ: Laboratory School of Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University) เป็นโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นโรงเรียนประเภทสหศึกษาขนาดกลาง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
Arulogo1.jpg
ความรู้เด่น บุคลิกภาพดี
มีคุณธรรม นำสังคม
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Laboratory School of Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
อักษรย่อ สาธิต มรภ.อย. / STAY
ประเภท โรงเรียนสาธิต (มัธยมศึกษา)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ก่อตั้ง พ.ศ. 2528

ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 96 ถนนปรีดีพนมยงค์ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โดยมีนายปิยะ มีอนันต์ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน

ประวัติสถานศึกษาแก้ไข

ยุคแรกเริ่ม: สาธิตวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาแก้ไข

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เดิมใช้ชื่อโรงเรียนว่า "โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา" ก่อตั้งขึ้นมาจากการมองการณ์ไกลของนายโสภณ สุวรรณโรจน์ อธิการบดีวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาในสมัยนั้น ที่ต้องการให้วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านต้องการให้ โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาเป็นห้องปฏิบัติการทางการศึกษาของอาจารย์ และนักศึกษาครู

โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาจึงได้ก่อตั้งขึ้นในปีการศึกษา 2528 ณ บริเวณวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา โดยเริ่มเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน

ยุคที่สอง: สาธิตสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยาแก้ไข

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ได้รับพระราชทานชื่อจาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชว่า "สถาบันราชภัฏ" และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ลงพระปรมาภิไธยในร่างพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏพุทธศักราช 2538 ซึ่งทางสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 112 ตอนที่ 4 ก ลงวันที่ 24 มกราคม 2538 จึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2538 ฉะนั้น จึงเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น "โรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา"

ยุคปัจจุบัน: สาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาแก้ไข

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 ขึ้นไว้ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 121 ตอนพิเศษ 23ก. ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ด้วยเหตุนี้โรงเรียนจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา"

ปัจจุบัน ทางโรงเรียนมีการเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับชั้นละ 4 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนทั้งหมดประมาณ 780 คน โดยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้มีการเปิดสอนแยกเป็น 2 แผนกการศึกษา คือ แผนกวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และแผนกศิลปศาสตร์และคณิตศาสตร์

อาณาเขตที่ตั้งของสถานศึกษาแก้ไข

สัญลักษณ์ประจำสถานศึกษาแก้ไข

ตราสัญลักษณ์ประจำสถานศึกษา: "พระที่นั่งอัฐทิศ: พระราชลัญจกรประจำพระองค์รัชกาลที่ 9"แก้ไข

ตราของโรงเรียนสาธิตฯ เป็นตราของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้นำความกราบทูลพระกรุณาขอพระราชทาน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่สถาบันราชภัฏ ตราสัญลักษณ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน คือ ตราพระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ลักษณะเป็นรูปวงรี ภายในเป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศ ประกอบด้วยวงจักร กลางวงจักรมีอักขระเป็น อุ หรือ เลข 9 รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบเหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตรเจ็ดชั้น ฉัตรที่ตั้งอยู่บนพระที่นั่งอิฐ (มีความหมายว่า การมีพระบรมเดชานุภาพ) ในแผ่นดิน โดยที่วันบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีได้เสด็จประทับเหนือพระที่นั่งอัฐทิศ และสมาชิกรัฐสภาถวายน้ำอภิเษกจากทิศทั้งแปด มีวงรีวงหนึ่งเป็นกรอบรอบตราพระลัญจกรจารึกชื่อสถาบัน ต่อมาเมื่อสถาบันราชภัฏได้ปรับเป็นสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัย ชื่อท่อนบนจารึกเป็นภาษาไทยว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา" ท่อนล่างจารึกเป็นภาษาอังกฤษว่า "PHRANAKHON SI AYUTTHAYA RAJABHAT UNIVERSITY"

สีประจำสถานศึกษา: สี "เหลือง-แดง"แก้ไข

ทำเนียบผู้บริหารแก้ไข

รายนามผู้บริหารสถานศึกษาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีดังต่อไปนี้[2]

ลำดับที่ คำนำหน้าชื่อ ชื่อและสกุล ตำแหน่ง ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
(ปีคริสต์ศักราช)
1 นาง อรธิรา บัวพิมพ์ ผู้อำนวยการ 1985 – 1989
2 ว่าที่ ร.ต. ดาวเรือง เรืองมณี ผู้อำนวยการ 1989 – 1993
3 นาง อรธิรา บัวพิมพ์[# 1] ผู้อำนวยการ 1993 – 1995
4 ผศ. บุญเชิด รัตนานันท์ ผู้อำนวยการ 1995 – 2003
5 นาย สุวัฒน์ ทับทิมเจือ ผู้อำนวยการ 2003 – 2005
6 ผศ. พินพง สัตยพันธ์ ผู้อำนวยการ 2005 – 2009
7 ผศ. สุวัฒน์ ทับทิมเจือ[# 2] ผู้อำนวยการ 2009 – 2017
8 ผศ.ดร. สุวิทย์ ไวยกุล รักษาการแทนผู้อำนวยการ 2017 – 2019
9 ผศ. ปิยะ มีอนันต์ ผู้อำนวยการ 2019 – ปัจจุบัน

กลุ่มโรงเรียนสาธิตระดับมัธยมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏแก้ไข

ชื่อสถานศึกษา จังหวัด เขต/อำเภอ แขวง/ตำบล เว็บไซต์
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร ธนบุรี หิรัญรูจี http://mattayom.bsru.ac.th/
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร บางเขน อนุสาวรีย์ http://www.wpm.ac.th/
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี เมืองลพบุรี ทะเลชุบศร http://www.tru.ac.th/satit/
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม http://st.npru.ac.th/
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ตก http://satit.nsru.ac.th/
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ประตูชัย http://satitay.aru.ac.th/
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี นาวุ้ง http://satit.pbru.ac.th/
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ตลาด http://satit.rmu.ac.th/
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปทุมธานี คลองหลวง คลองหนึ่ง http://satit.vru.ac.th/
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร ดุสิต วชิระ http://www.sd.ssru.ac.th/
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์[# 3] อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ท่าอิฐ http://satit.uru.ac.th/

ดูเพิ่มแก้ไข

หมายเหตุแก้ไข

  1. ดำรงตำแหน่งเป็นสมัยที่ 2
  2. ดำรงตำแหน่งเป็นสมัยที่ 2
  3. ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเท่านั้น

อ้างอิงแก้ไข

  1. ภาพถ่ายโดย น.ส.เบญจวรรณ สิทธิเดช
  2. ทำเนียบผู้บริหาร, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, <http://www.satitayutthaya.com/14238263/%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3.>

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข