โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายมัธยม) (ภาษาอังกฤษ: Demonstration School of Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University; อักษรย่อ: สาธิต มรภ.อย. / STAY) เป็นโรงเรียนสหศึกษาขนาดกลาง ประเภทโรงเรียนสาธิตในกำกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ปัจจุบันสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม[1]

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายมัธยม)
Demonstration School of Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
ที่ตั้ง
แผนที่
ข้อมูล
ชื่ออื่นสาธิต มรภ.อย.
ประเภทโรงเรียนสาธิต
คำขวัญความรู้เด่น บุคลิกภาพดี มีคุณธรรม นำสังคม
สถาปนาพ.ศ. 2528
หน่วยงานกำกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ผู้อำนวยการผศ. ปิยะ มีอนันต์
เพศสหศึกษา
จำนวนนักเรียน780 คน
ชั้นเรียนที่เปิดสอนมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
สี████ เหลือง แดง
เว็บไซต์https://aru.ac.th/stay

สถานที่ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 96 ถนนปรีดีพนมยงค์ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 ปัจจุบันมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ มีอนันต์ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน[2]

ประวัติสถานศึกษา[3]

แก้

ยุคแรกเริ่ม : สาธิตวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา

แก้

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เดิมใช้ชื่อโรงเรียนว่า "โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา" ก่อตั้งขึ้นมาจากการมองการณ์ไกลของนายโสภณ สุวรรณโรจน์ อธิการบดีวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาในสมัยนั้น ที่ต้องการให้วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านต้องการให้ โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาเป็นห้องปฏิบัติการทางการศึกษาของอาจารย์ และนักศึกษาครู

โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาจึงได้ก่อตั้งขึ้นในปีการศึกษา 2528 ณ บริเวณวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา โดยเริ่มเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน

ยุคที่สอง : สาธิตสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

แก้

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชว่า "สถาบันราชภัฏ" และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ลงพระปรมาภิไธยในร่างพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏพุทธศักราช 2538 ซึ่งทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 112 ตอนที่ 4 ก ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2538 จึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 ฉะนั้น จึงเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น "โรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา"[4]

ยุคปัจจุบัน : สาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

แก้

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 ขึ้นไว้ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 121 ตอนพิเศษ 23 ก ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ด้วยเหตุนี้โรงเรียนจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา" [5]

ปัจจุบัน ทางโรงเรียนมีการเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับชั้นละ 4 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนทั้งหมดประมาณ 780 คน โดยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้มีการเปิดสอนแยกเป็น 2 แผนกการศึกษา คือ แผนกวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และแผนกศิลปศาสตร์และคณิตศาสตร์

อาณาเขตที่ตั้งของสถานศึกษา

แก้

สัญลักษณ์ประจำสถานศึกษา

แก้

ตราสัญลักษณ์ประจำสถานศึกษา : "พระที่นั่งอัฐทิศ : พระราชลัญจกรประจำพระองค์รัชกาลที่ 9"

แก้

ตราของโรงเรียนสาธิตฯ เป็นตราของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้นำความกราบทูลพระกรุณาขอพระราชทาน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่สถาบันราชภัฏ ตราสัญลักษณ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน คือ ตราพระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ลักษณะเป็นรูปวงรี ภายในเป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศ ประกอบด้วยวงจักร กลางวงจักรมีอักขระเป็น อุ หรือ เลข 9 รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบเหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตรเจ็ดชั้น ฉัตรที่ตั้งอยู่บนพระที่นั่งอิฐ (มีความหมายว่า การมีพระบรมเดชานุภาพ) ในแผ่นดิน โดยที่วันบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีได้เสด็จประทับเหนือพระที่นั่งอัฐทิศ และสมาชิกรัฐสภาถวายน้ำอภิเษกจากทิศทั้งแปด มีวงรีวงหนึ่งเป็นกรอบรอบตราพระลัญจกรจารึกชื่อสถาบัน ต่อมาเมื่อสถาบันราชภัฏได้ปรับเป็นสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัย ชื่อท่อนบนจารึกเป็นภาษาไทยว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา" ท่อนล่างจารึกเป็นภาษาอังกฤษว่า "PHRANAKHON SI AYUTTHAYA RAJABHAT UNIVERSITY"

สีประจำสถานศึกษ า: สี "เหลือง-แดง"

แก้

ทำเนียบผู้บริหาร

แก้

รายนามผู้บริหารสถานศึกษาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีดังต่อไปนี้[7]

ลำดับที่ คำนำหน้าชื่อ ชื่อและสกุล ตำแหน่ง ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
(ปีคริสต์ศักราช)
1 นาง อรธิรา บัวพิมพ์ ผู้อำนวยการ 1985 – 1989
2 ว่าที่ ร.ต. ดาวเรือง เรืองมณี ผู้อำนวยการ 1989 – 1993
3 นาง อรธิรา บัวพิมพ์[# 1] ผู้อำนวยการ 1993 – 1995
4 ผศ. บุญเชิด รัตนานันท์ ผู้อำนวยการ 1995 – 2003
5 นาย สุวัฒน์ ทับทิมเจือ ผู้อำนวยการ 2003 – 2005
6 ผศ. พินพง สัตยพันธ์ ผู้อำนวยการ 2005 – 2009
7 ผศ. สุวัฒน์ ทับทิมเจือ[# 2] ผู้อำนวยการ 2009 – 2017
8 ผศ.ดร. สุวิทย์ ไวยกุล รักษาการแทนผู้อำนวยการ 2017 – 2019
9 ผศ. ปิยะ มีอนันต์ ผู้อำนวยการ 2019 – ปัจจุบัน

กลุ่มโรงเรียนสาธิตระดับมัธยมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ

แก้
ชื่อสถานศึกษา จังหวัด เขต/อำเภอ แขวง/ตำบล เว็บไซต์
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร ธนบุรี หิรัญรูจี http://mattayom.bsru.ac.th/
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร บางเขน อนุสาวรีย์ http://www.wpm.ac.th/
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี เมืองลพบุรี ทะเลชุบศร http://www.tru.ac.th/satit/ เก็บถาวร 2014-08-18 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม http://st.npru.ac.th/
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ตก http://satit.nsru.ac.th/
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ประตูชัย http://satitay.aru.ac.th/ เก็บถาวร 2014-02-13 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี นาวุ้ง http://satit.pbru.ac.th/ เก็บถาวร 2012-03-03 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ตลาด http://satit.rmu.ac.th/
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปทุมธานี คลองหลวง คลองหนึ่ง http://satit.vru.ac.th/ เก็บถาวร 2009-01-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร ดุสิต วชิระ http://www.sd.ssru.ac.th/
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์[# 3] อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ท่าอิฐ http://satit.uru.ac.th/ เก็บถาวร 2007-10-12 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน

ดูเพิ่ม

แก้

หมายเหตุ

แก้
  1. ดำรงตำแหน่งเป็นสมัยที่ 2
  2. ดำรงตำแหน่งเป็นสมัยที่ 2
  3. ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเท่านั้น

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้