โรงเรียนสันติวิทยา

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

ในประเทศไทยมีโรงเรียนชื่อ โรงเรียนสันติวิทยา อยู่หลายแห่ง ได้แก่