เปิดเมนูหลัก

โรงเรียนสวนบัว เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.)

ก่อตั้งโดย ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ เรือโท นายแพทย์ อวย เกตุสิงห์ และ ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ แพทย์หญิง ม.ร.ว.ส่งศรี เกตุสิงห์ ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2501 ตามใบอนุญาตเลขที่ 46/2501 โดยมี ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ เรือโท นายแพทย์ อวย เกตุสิงห์ เป็นผู้รับใบอนุญาต คุณหญิงบรรจบพันธ์ นวรัตน์ ณ อยุธยา เป็นผู้จัดการและครูใหญ่คนแรก ครูใหญ่คนต่อมาตามลำดับดังนี้

 • นางประยูร รัตนสาขา (พ.ศ. 2503 – 2507)
 • นางสมควร ทองประคำ (พ.ศ. 2507 – 2507)
 • นายเจษฎ์ ปรีชานนท์ (พ.ศ. 2507 – 2515)
 • นางสาวเศวต จึงเจริญ (พ.ศ. 2515 – 2516)
 • นายไพบูลย์ วิสุตกุล (พ.ศ. 2516 – 2518)
 • นางสาวสมลักษณ์ หิตะศักดิ์ (พ.ศ. 2518 – 2524)
 • หม่อมหลวงจิตรภาณี เกษมศรี (พ.ศ. 2524 – 2528)
 • นางสาวอัมพร กาญจนราช (พ.ศ. 2528 – 2530)
 • นายมนัส รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (พ.ศ .2530 – 2532)
 • นางประจวบ แก้วทิพย์ (พ.ศ. 2532 – 2534)
 • นางสุรางค์ สุวรรณศรี (พ.ศ. 2534 – 2552)
 • นายแสงทอง ธาตุเสถียร (ผู้อำนวยการ)(พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน)

โรงเรียนตั้งอยู่เลขที่ 16/1 ซอยพหลโยธิน 5 (ราชครู) ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร อยู่ในเนื้อที่ 3 ไร่ 3 งาน 55 ตารางวา ในระยะแรกเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงประถมปีที่ 4 และได้ขอขยายชั้นเรียนขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงระดับมัธยมปลาย ในอาคารเรียน 3 หลังจำนวนห้องเรียน 58 ห้องเรียน

ปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอนในระดับชั้น เตรียมอนุบาล-อนุบาลปีที่ 3 และระดับประถมศึกษาปีที่ 1–6 โรงเรียนอยู่ภายใต้การดูแลของ มูลนิธิ อวย–ส่งศรี เกตุสิงห์ โดยมี ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์ นรา แววศร เป็นผู้รับใบอนุญาต