โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช (อังกฤษ: Suankularb Wittayalai Nakhon Si Thammarat School) (อักษรย่อ: ส.ก.นศ., S.K.NS.)[1] เดิมชื่อ โรงเรียนลานสกาประชาสรรค์(อังกฤษ: LansakaPrachasan School) ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2516 ต่อมาได้รับการยกฐานะโดยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ มีดำริจะให้มีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยภาคใต้ และมองเห็นความพร้อมของโรงเรียนลานสกาประชาสรรค์ในด้านต่างๆ จึงได้ออกประกาศลงวันที่ 3 มีนาคม 2554 ยกฐานะจากโรงเรียนลานสกาประชาสรรค์ เป็นโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช หรือเรียกโดยย่อว่า “สวนนคร” จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา รูปแบบสหศึกษา กลุ่มโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ลำดับที่สิบเอ็ด ให้การศึกษาในระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ รหัสสถานศึกษา 1080210784 มีเนื้อที่ 42 ไร่ 3 งาน 69 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 109 หมู่ที่ 11 ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช [1]

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
นครศรีธรรมราช
(เดิมชื่อ ลานสกาประชาสรรค์)
Emblem of Suankularb Nakhon.png
บาลี: สุวิชาโน ภวํ โหติ
ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ
เลขที่ 109 หมู่ที่ 11 ตำบลกำโลน
อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80230 [1]

พิกัด 8°22′24.0″N 99°48′14.3″E / 8.373333°N 99.803972°E / 8.373333; 99.803972พิกัดภูมิศาสตร์: 8°22′24.0″N 99°48′14.3″E / 8.373333°N 99.803972°E / 8.373333; 99.803972
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Suankularb Wittayalai Nakhon Si Thammarat School. [1]
อักษรย่อ ส.ก.นศ. / S.K.NS [1]
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล [1]
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 [1]
สถาปนา เปิดทำการครั้งแรก
11 มิถุนายน 2516 (46 ปี 300 วัน)
เปลี่ยนชื่อสวนกุหลาบฯ
3 มีนาคม 2554 (9 ปี 26 วัน)

สถาปนาลานสกาฯ
8 สิงหาคม 2516 (46ปี) [2]

ผู้ก่อตั้ง กระทรวงศึกษาธิการ [1]
เขตการศึกษา เขต 12 [1]
รหัส 1080210784 [1]
ผู้อำนวยการ เกียรติศักดิ์ บุญรวบ [3]
ครู/อาจารย์ 55 คน[4] 2562
จำนวนนักเรียน 962 คน[5] 2562
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอน

ไทย สหราชอาณาจักร ประเทศจีน

สี          ชมพู-ฟ้า สวนกุหลาบฯ

         เหลือง - แดง ลานสกาฯ
[1]

เพลง
เว็บไซต์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช เป็นหนึ่งในสถาบันสวนกุหลาบวิทยาลัย ทั้ง 11 สวน โดยบริหารจัดการภายใต้ธรรมนูญการศึกษาแห่งสถาบันสวนกุหลาบ ทั้งยังมีกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ และงานชุมนุมลูกเสือ - เนตรนารี สวนกุหลาบสัมพันธ์ ซึ่งจัดขึ้นร่วมกับโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย เป็นประจำทุกปี โดยแต่ละโรงเรียนจะผลัดกันเป็นเจ้าภาพ[6]

ประวัติแก้ไข

 
อาคารอำนวยการ 1 ในอดีต

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ถือกำเนิดจาก “โรงเรียนลานสกาประชาสรรค์” ซึ่งในระยะเริ่มแรกโรงเรียนยังไม่มีสถานที่ตั้งและอาคารเรียนถาวรจึงได้อาศัยสถานที่ชั่วคราว ณ อาคารเรียนของโรงเรียนวัดดินดอน และโรงฉันวัดดินดอน โดยได้เปิดทำการสอนครั้งแรกในระดับชั้น ม.ศ.1 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2516 มีนักเรียนรุ่นแรก จำนวน 90 คน มี นายสถิต ไชยรัตน์ ครูตรีจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศได้รับแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ในขณะนั้น และขอครูประชาบาลมาช่วยสอนสองท่าน คือ นายภิรมณ์ รอดสรี และนายโสภณ จิราสิต ต่อมาได้รับอัตราครูประจำการมาจำนวน 4 อัตรา [7]

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2516 กรมสามัญศึกษา ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนอย่างเป็นทางการ โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนลานสกาประชาสรรค์” (อังกฤษ: LansakaPrachasan School) มีอักษรย่อว่า ล.ส. มีคติพจน์ประจำโรงเรียนว่า “เรียนดี ประพฤติดี สามัคคี มีวินัย” มีปรัชญาประจำโรงเรียนว่า ปญญา วธเนน เสยโย ปัญญาดีกว่าทรัพย์ และใช้ สีเหลือง แดง เป็นสีประจำโรงเรียน[7]

ซึ่งในระหว่างที่อาศัยเรียนอยู่ที่วัดดินดอน ศึกษาธิการอำเภอลานสกาในขณะนั้น คือ นายพิณ สิงคีพงศ์ ได้ประสานงานระดมกำลังกันพัฒนา ปราบพื้นที่ สถานที่ซึ่งได้รับบริจาคให้เป็นที่สร้างโรงเรียน โดยได้รับการบริจาคที่ดินจำนวน 37 ไร่ 3 งาน 69 ตารางวา จากผู้บริจาค 5 ราย คือ นายสีนวล ตรีกำจร จำนวน 21 ไร่ 2 งาน 75 ตารางวา นายซุน ศรีใส จำนวน 13 ไร่ 2 งาน 24 ตารางวา นางหนูเจียร สถานสัตย์ จำนวน 1 ไร่ 1 งาน 4 ตารางวา นายเลียบ ผกาศรี จำนวน 3 งาน 4 ตารางวา และนายแจ้ว ศรีใส จำนวน 2 งาน 62 ตารางวา [7]

โดยที่ดินได้รับการบริจาคตั้งอยู่บริเวณ เยื้องหน้าที่ว่าการอำเภอลานสกา ซึ่งขณะนั้นอยู่ในพื้นที่ของหมู่ที่ 6 ตำบลกำโลน (ต่อมา พ.ศ. 2545 ได้กำหนดแบ่งแยกพื้นที่ใหม่ของหมู่ที่ 6 เป็นสองหมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 6 เดิม และหมู่ที่ 11 ซึ่งบริเวณโรงเรียนลานสกาประชาสรรค์ อยู่ในเขตของหมู่ที่ 11 ตำบลกำโลนในปัจจุบัน) [7]

ในระยะเริ่มแรกบนที่ตั้งใหม่บริเวณเยื้องหน้าที่ว่าการอำเภอลานสกา ได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง จำนวน 6 ห้องเรียน โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียน และชาวบ้านในการช่วยกันสร้าง และร่วมกันบริจาควัสดุ แรงงาน ในขณะเดียวกันได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู จำนวน 1 หลัง ส้วม 1 หลัง [7]

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2519 ได้ย้ายสถานที่เรียนจากสถานที่ชั่วคราววัดดินดอน มาเรียนในพื้นที่ปัจจุบันบริเวณเยื้องหน้าที่ว่าการอำเภอลานสกา และได้ขยายปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งจำนวนนักเรียน บุคลการ อาคารเรียน และอาคารประกอบต่างๆ [7]

เมื่อมีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องขยายพื้นที่โรงเรียนออกไปอีก เพื่อให้เพียงพอกับการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ นายสถิตย์ ไชยรัตน์ ผู้บริหารในขณะนั้นได้ร่วมกับคณาจารย์ หารายได้โดยการออกร้านจำหน่ายอาหาร ในงานเดือนสิบ และเงินบริจาคของคณะอาจารย์ นำไปซื้อที่ดินขยายเพิ่มไปทางตะวันตก เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2527 จำนวน 5 ไร่ เป็นเงิน 200,000 บาท ทำให้ปัจจุบันจึงมีที่ดินจำนวน 42 ไร่ 3 งาน 69 ตารางวา [7]

ผู้บริหารสมัยต่อมา ได้พัฒนาและจัดสร้างวัตถุถาวรสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในพื้นที่เพิ่มขึ้นทุกปี และทุกสมัยของผู้อำนวยการ โรงเรียนลานสกาประชาสรรค์ จึงได้รับการยกย่องให้เป็นโรงเรียนเรียนดีเด่นในด้านบรรยากาศสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ และด้านการบริหารจัดการ ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน เมื่อเดื่อน กรกฎาคม 2546 และได้ผ่านการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนต้นแบบ โครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2549 นอกจากนี้โรงเรียนยังได้รางวัล TO BE NUMBER ONE รักษามาตรฐานต้นแบบระดับเพชร และรางวัลอื่นๆอีกมากมาย[7]

 
ป้ายด้านหน้าโรงเรียนก่อสร้างเมื่อ 3 มีนาคม 2554

จนกระทั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ในขณะนั้น มีดำริจะพัฒนาและสร้างโอกาสทางการศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยมองจากทำเลที่ตั้ง คุณภาพงาน ความสำเร็จในอดีตและปัจจุบัน รวมทั้งระยะทาง เป็นข้อมูลให้มีการพิจารณา[8] โดยคำนึงถึงจุดกระจายความเจริญ และพัฒนาการศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช ในรูปแบบพัฒนาโรงเรียนคุณภาพให้กระจายอยู่ในต่างอำเภอ เป็น จตุรทิศ คือ

ทิศเหนือ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศตะวันออก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศใต้ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศตะวันตก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยตามที่ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ โดยประวัติท่านมีเครือญาตที่อำเภอนี้ ใกล้วัดปะธรรมาราม เมื่อกล่าวถึงบารมีและเจตนาที่ดีต่อประเทศชาติ ถือเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งความยั่งยืนของความเป็นไทยที่สุดขณะนั้น เมือประกอบกับท่านเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จึงเป็นเหตุผลอีกประการหนึ่งต่อการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้

การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา การสั่งสมคุณงามความดี เกียรติยศ และคุณค่าทางการศึกษา ของโรงเรียนลานสกาประชาสรรค์ เป็นสิ่งที่ปรากฏ และเมื่อได้ร่วมพัฒนาอยู่ในเครือข่ายกับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ก็ยิ่งจะนำไปซึ่งความพร้อม โอกาส และความสำเร็จอันจะเป็นผลดีต่อ ชาวลานสกาประชาสรรค์ อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช สังคมการศึกษาทั่วไปเป็นส่วนรวม

วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2554 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ในขณะนั้น ได้ประกาศยกฐานะ“โรงเรียนลานสกาประชาสรรค์”เป็นโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช เพื่อให้เป็นโรงเรียนร่วมพัฒนากับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร [9] ในวันเดียวกันนี้โรงเรียนได้วางวางศิลาฤกษ์ป้ายนามโรงเรียนใหม่บริเวณด้านหน้าโรงเรียน โดยป้ายโรงเรียนได้รับแรงบันดาลใจมาจากเทือกเขาหลวงนครศรีธรรมราช นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงอาคารเรียนต่างๆ และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ ต่อมาก็ได้รับงบประมาณปรับปรุงในด้านต่างๆ

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนแก้ไข

 
ตราประจำโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และในเครือโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 
ตราเสมา ชมพู - ฟ้า โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และในเครือโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 
ธงประจำโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และในเครือโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 
ดอกกุหลาบ "จุฬาลงกรณ์"
 • ตราประจำโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เป็นตราประจำโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบทั้งหมด โดยเป็นรูปหนังสือมีไม้บรรทัดดินสอปากกาคั่น หน้าปกหนังสือมีตราพระเกี้ยว และอักษรย่อ จ.ป.ร. ด้านขวามีช่อดอกกุหลาบ มุมซ้ายล่างมีริบบิ้นผูกช่อดอกกุหลาบ ซึ่งมีตัวหนังสือกำกับว่า โรงเรียนหลวงสวนกุหลาบ ด้านบนปรากฏมีปรัชญาและคติพจน์ สุวิชาโน ภวํ โหติ ด้านล่างมีคำแปลว่า ผู้รู้ดี เป็นผู้เจริญ ตราประจำโรงเรียนนี้ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระมหาปรมาภิไธยย่อ "จปร." ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 กลับมาบรรจุในตราประจำโรงเรียนอีกครั้งหนึ่ง หลังมีการเปลี่ยนแปลงตราประจำโรงเรียนมาแล้ว 4 แบบ นับแต่มีการก่อตั้งโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ในปี พ.ศ.2425 เป็นต้นมา
 • ตราเสมาชมพู-ฟ้า สำหรับเครื่องแบบนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ตราสัญลักษณ์เป็นด้ายปักรูปทรงใบเสมาสีชมพู-ฟ้าอย่างละครึ่ง ประดับเหนืออักษรย่อโรงเรียน ส.ก.ส. บริเวณอกข้างขวา และ เข็มกลัดตรามงกุฎขัตติยราชนารี (ส.ก.) ประดับไว้บริเวณอกข้างซ้าย
 • ตรานวมินทราชินูทิศ (นมร.) สำหรับเครื่องแบบนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ตราสัญลักษณ์เป็นด้ายปักรูปทรงตัวอักษรประดิษฐ์ นมร. สีกรมท่าหรือน้ำเงินเข้ม ประดับเหนือย่อโรงเรียน ส.ก.ส. บริเวณอกข้างขวา
 • มงกุฎขัตติยราชนารี คือ พระมหาพิชัยมงกุฏประดับพระนามาภิไธยย่อ ส.ก. ถือเป็นพระราชสัญลักษณ์ประจำพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โรงเรียนในกลุ่มนวมินทราชินูทิศทั้ง 9 แห่ง ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้นำมงกุฎขัตติยราชนารีมาใช้เป็นเครื่องหมายประจำโรงเรียน
 • หลวงพ่อสวนกุหลาบ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย เป็นพระพุทธรูปที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้าง พระราชทานเป็นพระพุทธรูปประจำโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เมื่อครั้งเป็นโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ซึ่งรัชกาลที่ 5 ทรงพระมหากรุณาธิคุณให้ตั้งชื่อเป็นครั้งที่พระตำหนักสวนกุหลาบ ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อ พ.ศ. 2424 เข้าใจว่าเมื่อโรงเรียนย้ายออกมาตั้งภายนอก พระบรมมหาราชวัง หลวงพ่อสวนกุหลาบคงได้เป็นพระพุทธรูปประจำโรงเรียนต่อมา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ในฐานะโรงเรียนน้องได้ถือให้ความเคารพบูชาหลวงพ่อสวนกุหลาบ เช่นเดียวกับโรงเรียนพี่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 • พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระบรมรูปประทับยืนเต็มพระองค์ ขนาดหนึ่งเท่าครึ่งของพระองค์จริง ฉลองพระองค์ชุดสากล พระหัตถ์ซ้ายถือธารพระกร พระหัตถ์ขวาถือพระมาลา ความสูง 267 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 800 กิโลกรัม รมสีเนื้อมันปู หรือสีเม็ดมะขามสุก บนแผ่นจารึกที่ฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ อัญเชิญตราพระปรมาภิไธยย่อ จปร ไว้เหนือข้อความดังต่อไปนี้ :-

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช พระมหากษัตริย์ พระองค์ที่ ๕ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ พระราชโอรส ใน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี ทรงพระราชสมภพ วันอังคารที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๓๙๖ เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ วันพฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๑๑ เสด็จสวรรคต วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๓

ทรงตั้งมั่นอยู่ในทศพิธราชธรรม กอปรด้วยพระเมตตาธรรม และพระคุณธรรมอันประเสริฐ ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ สร้างความเจริญแก่ประเทศชาติเป็นอเนกประการ ทางด้านการปกครอง การเลิกทาส การเศรษฐกิจ การคมนาคม การสาธารณสุข การศาสนา ทรงส่งเสริมการศึกษา และวางรากฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบ ทรงจัดตั้งโรงเรียนเพื่อพสกนิกรได้มีโอกาสศึกษาอย่างเสมอภาค ดังพระราชปณิธาน

‘เจ้านายราชตระกูล ตั้งแต่ลูกฉันเป็นต้นไป ตลอดจนถึงราษฎรที่ต่ำสุด จะให้ได้มีโอกาสเล่าเรียนได้เสมอกัน ไม่ว่าเจ้า ว่าขุนนาง ว่าไพร่ เพราะฉะนั้น จึงพอบอกได้ว่า การเล่าเรียนในบ้านเมืองเรานี้ จะเป็นข้อสำคัญข้อที่หนึ่ง ซึ่งฉันจะอุตส่าห์จัดขึ้นให้เจริญจงได้’

ข้าราชการ ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และนักเรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น จึงพร้อมใจกันสร้างและประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ เพื่อสักการะ เฉลิมพระเกียรติ ประกาศเกียรติคุณ ให้แผ่ไพศาล ตราบกาลนาน

 • ต้นกัลปพฤกษ์ คือ ต้นไม้ประจำโรงเรียน เป็นต้นไม้ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะ
 • ดอกกุหลาบ พันธุ์จุฬาลงกรณ์ คือ ดอกไม้ประจำโรงเรียน ดอกกุหลาบพันธุ์หนึ่ง ไม่มีหนามที่ลำต้น มีขนาดดอกที่ใหญ่มาก เกือบครึ่งหนึ่งของใบหน้าคน สีชมพู และมีกลิ่นหอมจัด เกิดการการเพาะพันธุ์ของชาวยุโรปผู้หนึ่ง และชาวยุโรปผู้นั้นได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ตั้งชื่อกุหลาบงามพันธุ์ที่เขาผสมขึ้นใหม่ว่า “King of Siam” ซึ่งเป็นดอกกุหลาบที่โปรดของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี และทรงถวายนามกุหลาบนั้นว่า กุหลาบจุฬาลงกรณ์
 • คำขวัญประจำโรงเรียน รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
 • คติพจน์ประจำโรงเรียน "สุวิชาโน ภวํ โหติ" (อ่านว่า "สุ-วิ-ชา-โน-พะ-วัง-โห-ติ") แปลว่า "ผู้รู้ดี เป็นผู้เจริญ" ผู้รู้ดี คือ ผู้รู้และเข้าใจในสิ่งต่างๆได้ดี คือรู้อ่าน รู้คิด รู้เท่าทัน รู้ความและรู้คุณ ผู้เจริญ คือผู้ที่เจริญด้วย ความประพฤติดี ดีพร้อมทั้งกาย วาจา และใจ กระทำแต่สิ่งที่ดีงาม สร้างสรรค์คำนึงถึงผลประโยชน์ ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว
 • เอกลักษณ์โรงเรียน เป็นเลิศทางวิชาการและความเป็นผู้นำ (Academic Excellence and Leadership)
  • ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (High Academic Achievement)
  • มีความสามารถในการแข่งขั้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Achievement in International Competition)
  • กิจกรรมเด่น (Outstanding Student Activities)
 • อัตลักษณ์โรงเรียน ลูกชาวสวนกุหลาบ หมายถึง นักเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยที่ได้รับการปลูกฝังให้มีคุณลักษณะในด้านการเป็นผู้นำ ดูแลเอาใจใส่บุคคลรอบข้างตามบทบาทหน้าที่ อันควรมีตัวชี้วัดแห่งความสำเร็จ ดังต่อไปนี้
  • เป็นผู้นำ หมายถึง ลักษณะที่แสดงถึงการเป็นผู้กล้าแสดงออกในการพูด การกระทำที่ถูกต้องจนเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่น
  • รักเพื่อน หมายถึง ลักษณะที่แสดงถึงความมีน้ำใจต่อเพื่อน มีความสามัคคีในหมู่คณะ ไม่ทอดทิ้งกันในยามยาก รู้จักทะนุถนอมน้ำใจ ให้อภัยซึ่งกันและกัน
  • นับถือพี่ หมายถึง ลักษณะที่แสดงออกถึงการมีสัมมาคารวะรุ่นพี่ผู้อาวุโสกว่า รับฟังคำแนะนำอย่างมีเหตุผล ยึดคุณลักษณะที่ถูกต้องของรุ่นพี่เป็นแบบอย่าง
  • เคารพครู หมายถึง ลักษณะที่แสดงออกถึงการตระหนัก ในคุณค่าของการประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้กตัญญูรู้คุณ อ่อนน้อมถ่อมตนต่อครูบาอาจารย์ เชื่อฟังคำสั่งสอนอย่างนอบน้อม
  • กตัญญูพ่อแม่ หมายถึง ลักษณะที่แสดงออกถึง ความสำนึกในพระคุณบุพการี และตอบแทนด้วยความซาบซึ้งใจ ปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีสม่ำเสมอ
  • ดูแลน้อง หมายถึง ลักษณะที่แสดงออกถึงความโอบอ้อมอารีต่อรุ่นน้อง ให้คำแนะนำในยามที่น้องเกิดปัญหา ดูแลด้วยความเต็มใจ โดยไม่หวังผลตอบแทน
  • สนองคุณแผ่นดิน หมายถึง การปฏิบัติตน เพื่อเป็นประโยชน์ของส่วนรวม อันได้แก่ ทำงานเพื่อชุมชน เพื่อแผ่นดิน และเพื่อประเทศชาติ

“ลูกชาวสวนกุหลาบ” เป็นผู้นำ รักเพื่อน นับถือพี่ เคารพครู กตัญญูพ่อแม่ ดูแลน้อง สนองคุณแผ่นดิน เป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียน “ลูกชาวสวนกุหลาบ” หมายถึง นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยที่ได้รับการปลูกฝังให้เป็นเป็นเลิศด้านคุณธรรม เป็นผู้นำที่มีคุณภาพ มีความสามารถทางวิชาการ มีวินัย ใส่ใจในระบอบประชาธิปไตย ยึดมั่นในสถาบันแห่งชาติ ไม่ละเลยในประโยชน์ส่วนรวม เอื้ออาทรต่อกันด้วยความรักความสามัคคี ประจักษ์ในพระคุณครู ร่วมเชิดชูเกียรติภูมิแห่งสวนกุหลาบ “เป็นผู้นำ รักเพื่อน นับถือพี่ เคารพครู กตัญญูพ่อแม่ ดูแลน้อง” เป็นคำโปรย ช่วยให้จดจำได้ง่าย ต้องใส่ความเป็นสวนกุหลาบด้วยความภาคภูมิใจในเรื่องราวต่างๆ ของ “สวนกุหลาบฯ” เมื่อสิ่งต่างๆ สะสมอยู่ในตัวจึงจะเป็น “ลูกชาวสวนกุหลาบ” ที่สมบูรณ์

 • เพลงประจำโรงเรียน

เพลงประจำโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ประพันธ์ขึ้นตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คำร้องโดย หม่อมราชวงศ์เลื่อน สิงหรา ผู้เรียบเรียงคือ สุวัฒน์ เทียมหงษ์ ทำนองจากเพลงแขกต่อยหม้อ อัตราจังหวะสองชั้น เป็นเพลงไทยเดิมที่ใช้ประกอบการแสดง ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา มีจังหวะการเอื้อนทำนองโดยเฉพาะ[10][11] โดยเพลงนี้ได้ขับร้องครั้งแรกในงานรื่นเริงประจำปีพ.ศ. 2471 รู้จักกันในชื่อ บรรดาเรา[12] และมีเพลงอื่นๆ อีกดังต่อไปนี้

 • สีประจำโรงเรียน ชมพู - ฟ้า
  • ███ สีชมพู เป็นสีประจำวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งตรงกับวันอังคาร ความหมายของสีชมพู คือ ความสุภาพอ่อนหวาน อ่อนโยน นอบน้อมเป็นสีแห่งความรัก ความเอื้อเฟื้อที่มีต่อบุลคลทั่วไป เป็นสีแห่งความเมตตา
  • ███ สีฟ้า เป็นสีประจำนพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ซึ่งตรงกับวันศุกร์ ความหมายของสีฟ้า คือ ความเข้มแข็งอดทน ความกล้าหาญ ความเสียสละเป็นสีของท้องฟ้าที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่ ไพศาลไม่มีที่สิ้นสุด เป็นสีแห่งจักรวาล
  • ██████ สีชมพู-ฟ้า จึงมีความหมายถึง องค์ผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และพระบรมราชินีนาถ ทั้งยังหมายถึง เป็นแหล่งที่มีความรัก ความสามัคคี ของผู้ที่มีความดีงาม มีความนึกคิดที่สูงส่ง

เพลงประจำโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยแก้ไข

เพลงประจำโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ประพันธ์ขึ้นตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คำร้องโดย หม่อมราชวงศ์เลื่อน สิงหรา ผู้เรียบเรียงคือ สุวัฒน์ เทียมหงษ์ ทำนองจากเพลงแขกต่อยหม้อ อัตราจังหวะสองชั้น เป็นเพลงไทยเดิมที่ใช้ประกอบการแสดง ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา มีจังหวะการเอื้อนทำนองโดยเฉพาะ[10][13] โดยเพลงนี้ได้ขับร้องครั้งแรกในงานรื่นเริงประจำปีพ.ศ. 2471[14]

ผู้บริหารแก้ไข

โรงเรียนลานสกาประชาสรรค์ [15]แก้ไข

ทำเนียบผู้บริหารลานสกาประชาสรรค์ (เดิม)
ลำดับ รายนาม วาระการดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1 นายสถิตย์ ไชยรัตน์ พ.ศ. 2516 - 2528 ครูใหญ่
2 นายไสว สุวรรณอักษร พ.ศ. 2528 - 2531
3 นายอุทัย เสือทอง พ.ศ. 2531 - 2535
4 นายสวงศ์ ชูกลิ่น พ.ศ. 2535 - 2536
5 นายบำรุง จริตงาม พ.ศ. 2536 - 2537
6 นายมงคล สุคนธชาติ พ.ศ. 2537 - 2541
7 นายสมคิด พัวพันธ์ พ.ศ. 2541 - 2543
8 นายถวิล รัตนโชติ พ.ศ. 2543 - 2547
9 นายสุพจน์ อภิศักดิ์มนตรี พ.ศ. 2473 - 2475
10 นายอำพล ยะสะนพ พ.ศ. 2547 - 2552
11 นายโชติ ธานีรัตน์ พ.ศ. 2552 - 2554
12 นายวินัย ชามทอง พ.ศ. 2554 - 2 มีนาคม 2554

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชแก้ไข

ทำเนียบผู้บริหารสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช (ปัจจุบัน)
ลำดับ รายนาม วาระการดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1 นายวินัย ชามทอง 3 มีนาคม พ.ศ. 2554 - 2555
2 นายชาติชาย ทองเลี่ยมนาค พ.ศ. 2555 - 2559
3 นายสมพงษ์ ปานหงษ์ พ.ศ. 2559 - 2562
4 นายเกียรติศักดิ์ บุญรวบ พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน

การศึกษาแก้ไข

มัธยมศึกษาตอนต้นแก้ไข

การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จะรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการสอบข้อเขียน โดยมี 2 หลักสูตรดังนี้

 • หลักสูตรภาคปกติ จำนวน 7 ห้อง
 • หลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ จำนวน 1 ห้อง

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่กำหนดให้นักเรียนในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์เข้าร่วมแบ่งเป็น 2 กิจกรรมย่อย คือ

 • กิจกรรมที่ต้องจัดร่วมกับนักเรียนในโรงเรียน
 • กิจกรรมพิเศษเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์นอกห้องเรียนให้นักเรียนได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรง

มัธยมศึกษาตอนปลายแก้ไข

การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จะให้โควตากับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิมของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชที่ผ่านเกณฑ์ตามที่โรงเรียนกำหนดก่อน จำนวน 130 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั่วไป จำนวน 30 คน เข้ารับการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ โดยมี 3 หลักสูตรดังนี้

 • หลักสูตรแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ จำนวน 2 ห้อง
 • หลักสูตรแผนการเรียนศิลป์ - คำนวณ (ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์) จำนวน 1 ห้อง
 • หลักสูตรแผนการเรียนศิลป์ - ภาษาไทย - สังคมศึกษา จำนวน 1 ห้อง

ที่ตั้ง และสิ่งก่อสร้างแก้ไข

สถานที่ตั้งแก้ไข

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ตั้งอยู่เลขที่ 109 หมู่ที่ 11 ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80230 ประเทศไทย ใกล้กับที่ว่าการอำเภอลานสกา และหมู่บ้านคีรีวง โดยมาตามถนน 4016 จากตัวเมืองนครศรีธรรมราช ผ่านสี่แยกเบญจมตรงมาตามถนน 4016 เมื่อถึงสามแยกบ้านตาลให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข 4015 ทางที่มุ่งหน้าไปยังอำเภอลานสกา ประมาณ 11.8 กิโลเมตร สามารถเดินทางโดยรถโดยสารประจำทางสาย นครฯ-ลานสกาใน นครฯ-เขาแก้ว หรือ นครฯ-จันดี โดยให้ลงบริเวณป้ายหยุดรถหน้าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช เยื้องที่ว่าการอำเภอลานสกาและสถานีตำรวจภูธรอำเภอลานสกา[1]

อาคารต่างๆ ภายในโรงเรียนแก้ไข

 • อาคารเรียน 1 “อำนวยการ” 216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216 สร้างขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2518 เป็นอาคารเรียนหลังแรกของโรงเรียน เป็นอาคาร 2 ชั้น หันหน้าไปทางทิศใต้ โดยในอาคารนี้มีห้องสำคัญคือ ห้องประทับทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ห้องผู้อำนวยการ ห้องธุรการ ห้องกิจการนักเรียน ห้องศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ [16] ห้องพักอาจารย์ สังคมศึกษา และห้องต้อนรับ
 • อาคารเรียน 2 216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216 สร้างขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2521 เป็นอาคารเรียนหลังที่สองของโรงเรียน เป็นอาคารเรียน 3 ชั้น หันหน้าไปทางทิศใต้ ตั้งอยู่หลัง อาคารอำนวยการ โดยมี ถนนและสวนหย่อม คั่นกลาง โดยในอาคารนี้มีห้องสำคัญคือ ชั้น 1 ห้องสิ่งแวดล้อม ห้องเรียนเขียนแบบ ห้องพยาบาล ห้องกิจการนักเรียน(ห้องคณะกรรมการสภานักเรียนฯ) ชั้น 2 ห้องพักอาจารย์ วิทยาศาสตร์ ห้องเรียนชีววิทยา ห้องเรียนเคมี ห้องเรียนฟิสิกส์ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้น 3 ห้องพักอาจารย์ ภาษาต่างประเทศ และห้องเรียนภาษาต่างประเทศ
 • อาคารเรียน 3 216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216 สร้างขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2526 เป็นอาคารเรียนหลังที่สามของโรงเรียน เป็นอาคาร 3 ชั้น หัหันหน้าไปทางทิศใต้ มีลักษณะอาคารเหมือนอาคารเรียน 2 ตั้งอยู่หลังอาคารเรียน 2 โดยมี ถนนและสวนหย่อม คั่นกลาง โดยในอาคารนี้มีห้องสำคัญคือ ชั้น 1 ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ห้องแนะแนว ห้องบริการสืบค้นข้อมูล และห้องพักอาจารย์ สุขศึกษาและพละศึกษา ชั้น 2 ห้องพักอาจารย์ ภาษาไทย และห้องเรียนภาษาไทย ชั้น 3 ห้องพักอาจารย์ คอมพิวเตอร์ ห้องอาเซียน ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องเรียนภาษาต่างประเทศ
 • อาคารเรียน 4 216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216 สร้างขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2527 เป็นอาคารเรียนหลังที่สี่ของโรงเรียน เป็นอาคาร 3 ชั้น หัหันหน้าไปทางทิศใต้ ตั้งอยู่หลังอาคารเรียน 3 โดยมี ถนนและที่ซุ้มนั่งพัก คั่นกลาง โดยในอาคารนี้มีห้องสำคัญคือ ชั้น 1 ห้องวิชาการ ห้องโสตทัศนศึกษา 1 ห้องโสตทัศนศึกษาใหม่ ชั้น 2 ห้องพักอาจารย์คณิตศาสตร์ ห้องเรียนคณิตศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ชั้น 3 ห้องเรียนคณิตศาสตร์ ห้องเรียนสุขศึกษา ห้องเรียนประวัติศาสตร์
 • อาคารอเนกประสงค์และหอประชุม 100/27 สร้างขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2522 บริเวณติดกับลานเชิญธงอโศกน้ำ ฝั่งตรงข้ามกับสวัสดิการร้านค้า หันหน้าไปทางทิศเหนือ เพื่อเป็นอาคารหอประชุมของโรงเรียนและอาคารเรียนพละศึกษา
 • อาคารศิลปะ นาฏศิลป์ สามัญ/336 สร้างขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2523 อาคารอยู่ตรงกลางระหว่างกับหอประชุม และโรงอาหาร ฝั่งตรงข้ามกับบ้านพักครู หันหน้าไปทางทิศเหนือ โดยในอาคารนี้มีห้องสำคัญคือห้องเรียนนาฏศิลป์ศึกษา และศิลปะศึกษา
 • อาคารโรงฝึกงาน สามัญ/336 สร้างขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2525 อาคารอยู่ตรงกลางระหว่างกับหอประชุม และโรงอาหาร โดยตัวอาคารหันหน้าไปทางทิศเหนือ โดยในอาคารนี้มีห้องสำคัญคือห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ใช้สำหรับการลงมือปฏิบัติจริง
 • อาคารคหกรรม โรงฝึกงาน 102/27 สร้างขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2531 อาคารอยู่ด้านหลังระหว่างหอประชุม และโรงอาหาร ติดกับอาคารห้องน้ำหญิงหลังหอประชุม โดยตัวอาคารหันหน้าไปทางทิศเหนือ โดยในอาคารนี้มีห้องสำคัญคือห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 • อาคารโรงฝึกงาน 102/27 สร้างขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2534 อาคารอยู่ด้านหลังโรงอาหาร โดยตัวอาคารหันหน้าไปทางทิศเหนือ โดยในอาคารนี้มีห้องสำคัญคือห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ใช้สำหรับการลงมือปฏิบัติจริง
 • อาคารโรงอาหาร (สร้างเอง) สร้างขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2528 อาคารอยู่ด้านข้างสวนป่า ติดกับกลุ่มอาคารอเนกประสงค์ โดยตัวอาคารหันหน้าไปทางทิศเหนือ โดยในอาคารนี้ใช้เป็นโรงอาหารสำหรับนักเรียนและบุคคลากร
 • อาคารโรงอาหาร (หลังใหม่) สร้างแล้วเสร็จ เมื่อปี พ.ศ. 2562 อาคารอยู่หลังอาคารโรงอาหารหลังเก่าภายในสวนป่า โดยตัวอาคารหันหน้าไปทางทิศเหนือ โดยในอาคารนี้ใช้เป็นโรงอาหาร เปิดใช้ในเดือนพฤษจิกายน 2562
 • อาคารสวัสดิการร้านค้าและห้องดุริยางค์ อาคารอยู่ตรงข้ามกับหอประชุม เป็นร้านสวัสดิการร้านค้าของโรงเรียนโดยด้านหลังจะเป็นห้องดุริยางค์และใช้เรียนวิชาดนตรีนาฏศิลป์
 • อาคารนิทรรศการ อาคารเป็นส่วนเดียวกับอาคารสวัสดิการร้านค้าและห้องดุริยางค์ อยู่ทางด้านหลัง เป็นรูปตัว L เป็นสถานที่สำหรับจัดแสดงนิทรรศการผลงานของชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนลานสกาประชาสรรค์ - โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

นอกจากนี้ยังมีสิ่งปลูกสร้างอื่น ได้แก่

 • กลุ่มบ้านพักครู กลุ่มบ้านพักครูอยู่บริเวณทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันตกของโรงเรียนขนานควบคู่ถนน มีจำนวน 7 หลัง
 • กลุ่มอาคารห้องน้ำนักเรียน ห้องน้ำสำหรับนักเรียนในโรงเรียนมีจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ห้องน้ำสำหรับนักเรียนหญิงตั้งอยู่ด้านหลังหอประชุมทางด้านทิศใต้ ห้องน้ำนักเรียนชายตั้งอยู่บริเวณสวนป่าทางด้านทิศตะวันตก และห้องน้ำนักเรียนชาย/หญิง ด้านหลังอาคารเรียน 4 หรือด้านข้างของห้องโสตฯใหม่ ทางด้านทิศเหนือ[17]

สถานที่สำคัญภายในโรงเรียนแก้ไข

 • พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราช
   
  พระบรมราชานุเสาวรีย์รัชกาลที่ 5

เป็นพระบรมรูปประทับยืนเต็มพระองค์ ขนาดหนึ่งเท่าครึ่งของพระองค์จริง

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช พระมหากษัตริย์ พระองค์ที่ 5 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ พระราชโอรส ใน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี ทรงพระราชสมภพ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2396 เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411 เสด็จสวรรคต วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 ทรงตั้งมั่นอยู่ในทศพิธราชธรรม กอปรด้วยพระเมตตาธรรม และพระคุณธรรมอันประเสริฐ ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ สร้างความเจริญแก่ประเทศชาติเป็นอเนกประการ ทางด้านการปกครอง การเลิกทาส การเศรษฐกิจ การคมนาคม การสาธารณสุข การศาสนา ทรงส่งเสริมการศึกษา และวางรากฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบ ทรงจัดตั้งโรงเรียนเพื่อพสกนิกรได้มีโอกาสศึกษาอย่างเสมอภาค ดังพระราชปณิธาน ‘เจ้านายราชตระกูล ตั้งแต่ลูกฉันเป็นต้นไป ตลอดจนถึงราษฎรที่ต่ำสุด จะให้ได้มีโอกาสเล่าเรียนได้เสมอกัน ไม่ว่าเจ้า ว่าขุนนาง ว่าไพร่ เพราะฉะนั้น จึงพอบอกได้ว่า การเล่าเรียนในบ้านเมืองเรานี้ จะเป็นข้อสำคัญข้อที่หนึ่ง ซึ่งฉันจะอุตส่าห์จัดขึ้นให้เจริญจงได้’ ข้าราชการ ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และนักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น จึงพร้อมใจกันสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ เพื่อสักการะ เฉลิมพระเกียรติ ประกาศเกียรติคุณ ให้แผ่ไพศาล ตราบกาลนาน

 • สถานเชิญธง อโศกน้ำ ปัจจุบันได้รับการอนุเคราะห์การจัดสร้างขึ้นใหม่โดยเจ้าของศูนย์การค้าสำเพ็งเมืองคอน นางสมจินต์ จ่างทอง เพื่อเป็นเสาเชิญธงชาติไทย โดยปัจจุบันยังไม่ได้จัดสร้างเป็นสามเสาเพื่อไว้เชิญธงประจำโรงเรียน สีชมพู-ฟ้า
 • สวนป่า ตั้งอยู่ด้านหลังโรงเรียน อยู่ระหว่างกลางโรงอาหารและอาคารห้องน้ำชาย เป็นสวนที่มีต้นไม้ปกคลุมใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และสถานที่พักผ่อนสำหรับนักเรียน
 • ลานโพธิ์ ตั้งอยู่ด้านสวนป่า เพื่อใช้สำหรับทำกิจกรรมต่างๆ มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ใต้ต้นโพธิ์ อดีตมีต้นโพธิ์สองต้น เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนจึงถูกตัดเนื่องจากมีผึ้งมาอาศัยอยู่
 • สนามลานสกาประชาสรรค์ หรือสนามฟุตบอล แบบ ฟ.3(พิเศษ) ถูกปรับปรุงเมื่อปี 2558 ตั้งอยู่ด้านหน้าโรงเรียนติดกับพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 ใช้สำหรับแข่งกีฬาภายใน และกีฬาอำเภอลานสกา
 • ป้ายนามโรงเรียน ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าโรงเรียน สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2554 ป้ายโรงเรียนถูกออกแบบให้สื่อถึงเทือกเขาหลวงนครศรีธรรมราช [18]

แผนการพัฒนาแก้ไข

ปัจจุบันโรงเรียนได้สร้างอาคารโรงอาหารหลังใหม่ จำนวน 500 ที่นั่ง แล้วเสร็จในปี 2562

แผนการพัฒนารั้วโรงเรียนใหม่โดยการนำสีเหลืองแดงชมพูฟ้ามาใช้เพื่อหลอมรวมความเป็นหนึ่งเดียวลานสกาประชาสรรค์-สวนนคร

แผนการก่อสร้างสะพานลอยด้านหน้าโรงเรียน คาดว่าจะสร้างในปีงบประมาณ 2564

แผนการพัฒนาสนามกรีฑา เป็นลู่ยางสังเคราะห์ งบประมาณประมาณ 37ล้านบาท

ชีวิตนักเรียนแก้ไข

กิจกรรมในโรงเรียนแก้ไข

 • วันปฐมนิเทศก้าวใหม่ในแดนสวน นักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
  • วันละอ่อน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  • วันรับขวัญเสมา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 • วันไหว้ครู ทำพานไหว้ครู และประกวดพานไหว้ครู เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณครู
 • วันรำลึกลานสกาประชาสรรค์ ทุกๆวันที่ 8 สิงหาคม ของทุกปี
 • พระราชพิธีวันปิยมหาราชานุสรณ์ ทุกๆวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี
 • พระราชพิธีวันวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทุกๆวันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปี
 • พระราชพิธีวันวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ ทุกๆวันที่ 3 มิถุนายน ของทุกปี
 • พระราชพิธีวันแม่แห่งชาติ ทุกๆวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี
 • วันวิชาการ นำเสนอผลงานและผลการปฏิบัติงานของแต่ละชุมนุม
 • กุหลาบสายสัมพันธ์ เกษมสันต์วันเกษียณ คุณครูที่เกษียณอายุราชการและคุณครูที่ลาออกก่อนเกษียณอายุราชการ
 • วันกุหลาบลาสวน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ 3
  • วันจากเหย้า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • วันปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • วันต่อต้านยาเสพติด ทุกวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีโดยมีกิจกรรมต่างๆมากมายตลอดวัน
 • กิจกรรมประเพณีให้ทานไฟและทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
 • ลานสกาสัมพันธ์ การแข่งขันกีฬาลานสกาสัมพันธ์
 • กิจกรรมแข่งขันกีฑาสีภายในโรงเรียน "สวนนครเกมส์" หลังจากยกฐานะมาเป็นสวนนครจึงได้ปรับปรุงการจัดการแข่งขัน โดยได้ยุบสีเขียว และน้ำเงิน เหลือไว้เพียงสีเหลือง(ศรเพลิง) และสีแดง(นักรบ) ซึ่งเป็นสีประจำโรงเรียนลานสกาประชาสรรค์ไว้

และก่อตั้งพรรคสีใหม่ขึ้นมาคือ สีชมพูโดยใช้ชื่อว่าจุฬาลักษณ์ และสีฟ้าใช้ชื่อว่าพยัคฆราช ซึ่งเป็นสีประจำสถาบันสวนกุหลาบ ในปี พ.ศ. 2554 เป็นปีแรกที่จัดการแข่งขันและใช้ชื่องานว่า สวนนครเกมส์ ครั้งที่ 1 เรื่อยมาจนมาถึงปี พ.ศ. 2558 ได้มีการปรับปรุงสนามจึงงดจัดการแข่งขัน เมื่อสามารถใช้สนามได้ในปี 2559 จึงได้จัดการแข่งขันสวนนครเกมส์ ครั้งที่ 5 ปัจจุบันจัดการแข่งขันกรีฑาภายใน สวนนครเกมส์ จัดการแข่งขันมาจนถึงปัจจุบันเป็นครั้งที่ 9 และจัดการแข่งขันในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคมของทุกปี

██ พรรคศรเพลิง (สีเหลือง) สีประจำโรงเรียนลานสกาประชาสรรค์ (พรรคสีเดิม) ศร หมายถึง อาวุธชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยคันศรกับลูกศร ส่วน เพลิง หมายถึง ไฟ พรรคศรเพลิงจึงมีความหมายและสัญลักษณ์ คือ ศรแห่งเพลิง

██ พรรคนักรบ (สีแดง) สีประจำโรงเรียนลานสกาประชาสรรค์ (พรรคสีเดิม) นักรบ หมายถึง ผู้ชำนาญหรือมีหน้าที่ในเรื่องรบ, ทหาร พรรคนักรบจึงมีความหมายและสัญลักษณ์ คือ นักรบช้างศึกไทย

██ พรรคจุฬาลักษณ์ (สีชมพู) สีประจำโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช (พรรคสีก่อตั้งใหม่ 2554) จุฬาลักษณ์ หมายถึง ลักษณะที่เลอเลิศ หรืออีกนัยหนึ่งหมายถึงที่สูงสุดของศีรษะ พรรคจุฬาลักษณ์จึงมีความหมายและสัญลักษณ์ คือ พระเกี้ยวยอดหรือจุลมงกุฏ เพื่อเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 5 ผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียน

██ พรรคพยัคฆราช (สีฟ้า) สีประจำโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช (พรรคสีก่อตั้งใหม่ 2554) พยัคฆ์ หมายถึง เสือโคร่ง ส่วน ราช หมายถึง พญาหรือราชา พรรคพยัคฆราชจึงมีความหมายและสัญลักษณ์ คือ ราชาเสือโคร่ง[19]

กิจกรรมร่วมกับกลุ่มโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยแก้ไข

งานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีสวนกุหลาบสัมพันธ์ กลุ่มโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ได้ร่วมกันจัด งานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี “สวนกุหลาบสัมพันธ์” ขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี ซึ่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 จะเป็นผู้แทนของแต่ละโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมนี้

การแข่งขันกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ กลุ่มโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ได้ร่วมกันจัด “การแข่งขันกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์” ขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ สนามเมนสเตเดียม ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ดูบทความหลักที่ กิจกรรมร่วมของกลุ่มโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

สถาบันสวนกุหลาบแก้ไข

ปัจจุบันโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยมีสถานศึกษาในเครือที่ใช้ชื่อ “สวนกุหลาบวิทยาลัย” ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทยทั้งหมด 11 แห่ง มีการสร้างพันธกิจสำคัญร่วมกันขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาโดยการบริหารจัดการขององค์กรเครือข่ายสวนกุหลาบ สร้างบรรทัดฐานการเรียนการสอนทั้ง 11 แห่งให้ไปในทิศทางเดียวกัน ได้แก่

ลำดับที่ โรงเรียน อักษรย่อ จังหวัด สถาปนา สถานศึกษาเดิม
1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ส.ก. / S.K. กรุงเทพมหานคร 8 มีนาคม พ.ศ. 2425
(138 ปี 21 วัน)
2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ส.ก.น. / S.K.N. นนทบุรี 30 มีนาคม พ.ศ. 2521
(41 ปี 365 วัน)
3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ นมร.ส.ก.ส. / NMR.S.K.S. สมุทรปราการ 8 เมษายน พ.ศ. 2534
(28 ปี 356 วัน)
4 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี นมร.ส.ก.ป. / NMR.S.K.P. ปทุมธานี 4 มีนาคม พ.ศ. 2535
(28 ปี 25 วัน)
5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ส.ก.ร. / S.K.R. ปทุมธานี 3 มีนาคม พ.ศ. 2536
(27 ปี 26 วัน)
6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ส.ก.ช. / S.K.C. ชลบุรี 5 มีนาคม พ.ศ. 2542
(21 ปี 24 วัน)
7 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ส.ก.พ. / S.K.PB. เพชรบูรณ์ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2542
(20 ปี 279 วัน)
โรงเรียนท่าพลพิทยาคม
(พ.ศ. 2519)
8 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี ส.ก.บ. / S.K.B. สระบุรี 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
(14 ปี 52 วัน)
โรงเรียนปากเพรียววิทยาคม
(พ.ศ. 2537)
9 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ส.ก.จ. / S.K.J. นครสวรรค์ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2550
(12 ปี 93 วัน)
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม
(พ.ศ. 2517)
10 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ส.ก.ธ. / S.K.T. กรุงเทพมหานคร 8 สิงหาคม พ.ศ. 2551
(11 ปี 234 วัน)
11 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ส.ก.นศ. / S.K.NS. นครศรีธรรมราช 3 มีนาคม พ.ศ. 2554
(9 ปี 26 วัน)
โรงเรียนลานสกาประชาสรรค์
(พ.ศ. 2516)

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 กลุ่มสารสนเทศ สนผ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, "ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นคร">เว็บไซต์ สพฐ.., 2554
 2. วันสถาปนาโรงเรียน. จากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สพม.12
 3. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนปัจจุบัน
 4. จำนวนครูบุคลากร ปีการศึกษา 2562. สถิติจำนวนครูบุคลากรทั้งหมด. ข้อมูลล่าสุด พ.ศ. 2562
 5. จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562. สถิติจำนวนนักเรียนทั้งหมด. ข้อมูลล่าสุด พ.ศ. 2562
 6. สถาบันสวนกุหลาบวิทยาลัย เอกสารข้อมูลทั่วไป. ข้อมูลล่าสุด พ.ศ. 2562
 7. 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 หนังสือคู่มือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2554,”ประวัติโรงเรียนลานสกาประชาสรรค์”
 8. หนังสือคู่มือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2554,”ความเป็นมาสวนนคร”
 9. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, "หนังสือประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียน">การเปลี่ยนชื่อโรงเรียนลานสกาประชาสรรค์, 2554
 10. 10.0 10.1 กาญจนา เตชะวณิชย์ (18 ตุลาคม 2551). "เพลงประจำโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย". ไทยกู๊ดวิวดอตคอม. สืบค้นเมื่อ 15 มกราคม 2553. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่สมเหตุสมผล มีนิยามชื่อ "TGV" หลายครั้งด้วยเนื้อหาต่างกัน
 11. "บทเพลงชาวสวนฯ : เพลงประจำโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย". เว็บไซต์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย. สืบค้นเมื่อ 15 มกราคม 2553.
 12. https://www.facebook.com/1526437537574312/photos/a.1529400270611372.1073741828.1526437537574312/1939118809639514/?type=3&theater
 13. "บทเพลงชาวสวนฯ : เพลงประจำโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย". เว็บไซต์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย. สืบค้นเมื่อ 15 มกราคม พ.ศ. 2553.
 14. https://www.facebook.com/1526437537574312/photos/a.1529400270611372.1073741828.1526437537574312/1939118809639514/?type=3&theater
 15. รายนามผู้บริหารสวนนคร
 16. ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จากเว็บไซต์สนผ
 17. ข้อมูลสถานที่ จากแฟนเพจหลักของโรงเรียน
 18. ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สิ่งก่อสร้าง. จากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สพม.12
 19. https://www.facebook.com/notes/suankularb-wittayalai-nakhon-si-thammarat/กิจกรรม-ประเพณี/2524432584234903/ ข้อมูลกิจกรรม สกนศ