โรงเรียนสรรพวิทยาคม

โรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นโรงเรียนสหศึกษาระดับมัธยมศึกษาก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2480 ปัจจุบันเป็นโรงเรียนประจำอำเภอแม่สอด ปัจจุบันโรงเรียนสรรพวิทยาคมได้มีการเปิดห้องเรียนนานาชาติใน 6 ช่วงชั้น(ม.1-ม.6) เพื่อส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของภูมิภาค(Education Hub)

โรงเรียนสรรพวิทยาคม
ร.ร.สรรพวิทยาคม.jpg
ขนฺติ หิตสุขาวหา แปลว่า ความอดทนนำประโยชน์สุขมาให้
ไทย
51 ถนนประสาทวิถี ตำบลแม่สอด
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110

ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Sapphawitthayakhom School
อักษรย่อ ส.ว., SW
ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2458
ผู้ก่อตั้ง พระสมัครสรรพการ
รหัส 63100587
วิทยาเขต โรงเรียนแม่กุวิทยาคม
สโลแกน เรืองด้วยปัญญาและคุณธรรม
เพลง มาร์ชสรรพวิทยาคม
เว็บไซต์

ประวัติแก้ไข

 
พระสมัครสรรพการ

ในปี พ.ศ. 2441 ตำบลแม่สอดได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอแม่สอด โรงเรียนประจำอำเภอแม่สอดจึงได้ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2458 เปิดสอนในระดับประถมศึกษา โดยใช้ศาลาวัดมณีไพรสณฑ์เป็นสถานที่เรียน เวลาผ่านไป 20 ปี อำเภอแม่สอดเจริญขึ้น ผู้คนก็มากขึ้น นักเรียนมากขึ้น ผู้บริหารโรงเรียนเปลี่ยนไป 3 ท่าน คือ ในปี พ.ศ. 2460 ถึง 2464 ครูปลีก แสนวงษ์ เป็นครูใหญ่ พ.ศ. 2464 ถึง 2468 ครูทองอยู่ วงษ์ภูมิ เป็นครูใหญ่ พ.ศ. 2468 ถึง 2481 ครูใหญ่คนที่ 4 คือ ครูบริบูรณ์ (แนบ) อินทรสูตร ซึ่งในสมัยนั้น พระสมัครสรรพการดำรงตำแหน่งนายอำเภอแม่สอดครั้งที่ 2 ท่านให้ความสำคัญในด้านการศึกษาเป็นอย่างมาก ได้ของบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการมาสร้างอาคารเรียนถาวร เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น ในที่ราชพัสดุริมถนนประสาทวิถี ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบันนี้ และให้ย้ายโรงเรียนประจำอำเภอแม่สอดมาเปิดสอนเป็นการถาวรที่แห่งนี้ ใน พ.ศ. 2478 ชาวอำเภอแม่สอดจึงถือว่าพระสมัครสรรพการเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียน

  • พ.ศ. 2481 นายมงคล ยุวะเวส ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนที่ 5 ใน พ.ศ. 2486 ได้ขยายชั้นเรียนจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  • พ.ศ. 2489 ถึง พ.ศ. 2497 เป็นสมัยที่นายสุเมธ สารวิทย์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนที่ 7 ได้ขยายชั้นเรียนจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และลดชั้นประถมศึกษาลงปีละชั้น
  • พ.ศ. 2499 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ใช้ชื่อของโรงเรียนว่า โรงเรียนแม่สอด "สรรพวิทยาคม" โดยใช้ราชทินนามของพระสมัครสรรพการ เป็นชื่อของโรงเรียนเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียน ในสมัยนายเทพ ไกรโชค ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนที่ 8
  • พ.ศ. 2521 โรงเรียนแม่สอด "สรรพวิทยาคม" ได้รับการกำหนดตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน จากตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ เป็นตำแหน่งผู้อำนวยการ ดังนั้นนายจรูญ ฉ่ำกมล จึงได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการคนแรก นายจรูญ ฉ่ำกมล และนายวิรัช คามณีวงศ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าในขณะนั้น คณะผู้ปกครองนักเรียนได้ร่วมกันพิจารณาและเสนอขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเพื่อมิให้เกิดความสับสนกับชื่อของโรงเรียนแม่สอด ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาของอำเภอ ซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อของโรงเรียนเป็น "โรงเรียนสรรพวิทยาคม" โดยมี ดร.ก่อ สวัสดิพานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ลงนามในหนังสืออนุมัติ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2521
  • ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2538 ได้จัดสร้างรูปปั้นพระสมัครสรรพการและจัดตั้งไว้หน้าหอประชุม เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานให้ครู อาจารย์ นักเรียน และชาวแม่สอดได้รู้จักและรำลึกถึงท่าน พระสมัครสรรพการ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอแม่สอด และได้ถือเอาวันที่ 30 พฤศจิกายน ของทุกๆ ปี เป็นวันก่อตั้งโรงเรียน
  • ในปี พ.ศ. 2555 นี้โรงเรียนของเรามีอายุยาวนานมาครบ 102 ปี ถ้าเป็นอายุของคนเรา คนคนนั้นก็คงจะอยู่ในวัยชรา ที่พลังงานของชีวิตถดถอยลงไป รอวันที่จะร่วงโรยไปตามกาลเวลา แต่นี่ เป็นโรงเรียนเป็นสถาบันการศึกษา ให้ความรู้ ให้การพัฒนาชีวิตแก่เยาวชน เวลา 102 ปี ที่ผ่านมาจึงเป็นตำนานเล่าขานกันสืบไป ถึงการเติบโตที่ค่อยเป็นค่อยไป จากโรงเรียนเล็กๆ ก้าวสู่โรงเรียนขนาดใหญ่จนปัจจุบัน

ความหมายและตราของโรงเรียนแก้ไข

 • สัญลักษณ์ รูปคบเพลิง หมายถึง ปัญญาเป็นแสงสว่างนำทางชีวิต
 • คติพจน์ ขนฺติ หิตสุขาวหา แปลว่า ความอดทนนำประโยชน์สุขมาให้
 • ปรัชญา เรืองด้วยปัญญาและคุณธรรม
 • สี ม่วง - เหลือง

ม่วง เป็นสีผสมที่เกิดขึ้นระหว่าง สีแดงและสีน้ำเงิน อันหมายถึงชาติและพระมหากษัตริย์

เหลือง หมายถึง ศาสนา
สีม่วง - เหลือง จึงเป็นเครื่องหมายให้ทุกคนยึดมั่นในชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์อยู่เหนือสิ่งอื่นใด

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนสรรพวิทยาคมแก้ไข

ลำดับที่ รายนามผู้บริหาร ตำแหน่ง ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายเท้ง สุขนาม ครูใหญ่ โรงเรียนประจำอำเภอแม่สอด พ.ศ. 2458 - 2460
2 นายปลีก แสนวงษ์ ครูใหญ่ โรงเรียนประจำอำเภอแม่สอด พ.ศ. 2460 - 2464
3 นายทองอยู่ วงษ์ภูมิ ครูใหญ่ โรงเรียนประจำอำเภอแม่สอด พ.ศ. 2464 - 2468
4 นายบริบูรณ์ (แนบ) อินทรสูตร ครูใหญ่ โรงเรียนประจำอำเภอแม่สอด พ.ศ. 2468 - 2481
5 นายมงคล ยุวะเวส ครูใหญ่ โรงเรียนประจำอำเภอแม่สอด พ.ศ. 2481 - 2488
6 นายทรง ยิ่งยวด ครูใหญ่ โรงเรียนประจำอำเภอแม่สอด พ.ศ. 2488 - 2489
7 นายสุเมธ สารวิทย์ ครูใหญ่ โรงเรียนประจำอำเภอแม่สอด พ.ศ. 2489 - 2497
8 นายเทพ ไกรโชค ครูใหญ่ โรงเรียนแม่สอด “สรรพวิทยาคม” พ.ศ. 2497 - 2502
9 นายถนอม สังขพิทักษ์ ครูใหญ่ โรงเรียนแม่สอด “สรรพวิทยาคม” พ.ศ. 2502 - 2511
10 นายชื่น ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนแม่สอด “สรรพวิทยาคม” พ.ศ. 2511 - 2516
11 นายสำราญ ดีมงคล อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนแม่สอด “สรรพวิทยาคม” พ.ศ. 2516
12 นายจรูญ ฉ่ำกมล ผู้อำนวยการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม พ.ศ. 2516 - 2525
13 นายลำยง บ่อน้อย ผู้อำนวยการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม พ.ศ. 2525 - 2532
14 นายสมนึก ยุวพันธุ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม พ.ศ. 2532 - 2535
15 ว่าที่ร้อยตรี ไพศาล ประทุมชาติ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม พ.ศ 2535 - 2539
16 นายสมศักดิ์ จงรู้ธรรม ผู้อำนวยการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม พ.ศ. 2539 - 2542
17 นายไพรัตน์ ใยดี ผู้อำนวยการ สถานศึกษา พ.ศ 2542 - 2544
18 นายเดช รักการ ผู้อำนวยการ สถานศึกษา 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 - 30 กันยายน พ.ศ. 2550
19 นายชาญณรงค์ ภูมิถาวร ผู้อำนวยการ สถานศึกษา พ.ศ. 2551- 2552
20 นายธวัช ธิวงศ์คำ ผู้อำนวยการ สถานศึกษา พ.ศ. 2552 - 2554
21 นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการ สถานศึกษา พ.ศ. 2554 - 2562
22 นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการ สถานศึกษา พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน

ทำเนียบนายกสมาคมศิษย์เก่าแม่สอด "สรรพวิทยาคม"แก้ไข

ลำดับที่ รายนามผู้บริหาร ตำแหน่ง ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายจันทร์ ทัศนียานนท์ นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่สอด "สรรพวิทยาคม" 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514 -
2 นายวิรัช คามณีวงศ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่สอด "สรรพวิทยาคม" -
3 นายยงค์ ยะคำนะ นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่สอด "สรรพวิทยาคม" -
4 นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่สอด "สรรพวิทยาคม" - พ.ศ. 2552
5 นายสมบรูณ์ มนติ๊บ นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่สอด "สรรพวิทยาคม" พ.ศ. 2552 - เมษายน พ.ศ. 2555
6 นายจรัล ปวงละคร นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่สอด "สรรพวิทยาคม" เมษายน พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน

ทำเนียบนายกสมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมแก้ไข

ลำดับที่ รายนามผู้บริหาร ตำแหน่ง ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายเอกสิทธิ์ รัศมีเศรษฐี สมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม N N พ.ศ.N ถึง N N พ.ศ.ปัจจุบัน

ทำเนียบรุ่น และประธานรุ่นโรงเรียนสรรพวิทยาคมแก้ไข

ที่ ปีที่สำเร็จการศึกษา ระดับการศึกษา โรงเรียนครบรอบ ชื่อรุ่น ประธานรุ่น
1 2547 (พ.ศ. 2548) ช่วงชั้นที่ 4 ปีที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 6) ปีที่ 89 สรรพฯ 22 นายวิจักขณ์ เครือวิไล
2 2548 (พ.ศ. 2549) ช่วงชั้นที่ 4 ปีที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 6) ปีที่ 90 สรรพฯ 23 นายสกล สิทธิกัน
3 2551 (พ.ศ. 2552) ช่วงชั้นที่ 4 ปีที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 6) ปีที่ 93 สรรพฯ 26 นายสยัมภู ใสทา
4 2552 (พ.ศ. 2553) ช่วงชั้นที่ 4 ปีที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 6) ปีที่ 94 สรรพฯ 27 (แต่งสน ก๋นม่วง) นายมนตรี สีบู่
5 2557 (พ.ศ. 2558) ช่วงชั้นที่ 4 ปีที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 6) ปีที่ 99 สรรพฯ 32 (เลือกเรียนเสรี กีฬาสีหน้าฝน ใต้ร่มสนมุงหลังคา) นายธนทัต ภมรสุพรวิชิต

ทำเนียบประธานสภานักเรียน และประธานคณะกรรมการนักเรียนแก้ไข

ที่ ปีการศึกษา ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1 2546 นายวิจักขณ์ เครือวิไล ประธานคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม
2 2547 นางสาวสุชา สุบิน ประธานคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม
3 2548 นายยุทธศิลป์ ป่งแก้ว ประธานคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม
4 2549 นายพงศ์ศิริ คำตุ้ย ประธานคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม
5 2550 นายสมชาติ ศิริพร ประธานคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม
6 2551 นายรณชิต สุวรรณชิต ประธานคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม
7 2552 นายคณุตน์ เจนใจ ประธานคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม
8 2553 นายสรศักดิ์ สุนศรี ประธานคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม
9 2554 นายณฐพล ตั้งวชิรฉัตร ประธานคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม
10 2555 นายพัทธดนย์ เวียงดาว ประธานคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม
11 2556 นายวิรุตม์ ถาแก้ว ประธานคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม
12 2557 นางสาวปาณวณี ทุ่งเจ็ด ประธานคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม
13 2558 นายวรพัฒน์ นวลเป้า ประธานคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม
14 2559 นายนมัสการ ทองคำเพิ่ม ประธานคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม
15 2560 นายวรโชติ กะสิน ประธานคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม
16 2561 นางสาววิชชุดา คีรีอารักษ์ ประธานคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม
17 2562 นายสองเมือง ประธานคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม

หมายเลขโทรศัพท์กลางแก้ไข

โทรศัพท์0–5553–1094 , 0–5553–3385 โทรสาร 0–5553–4861

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข