โรงเรียนศรีราชา

โรงเรียนศรีราชา (อังกฤษ: Sriracha School) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ และเป็นโรงเรียนสหศึกษาระดับมัธยมศึกษา มีฐานะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2494 โดยมี นายพัลลภ ทองประเสริฐ เป็นครูใหญ่ท่านแรก แต่เดิมอาศัยเรียนของโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีราชาเปิดทำการสอนชั้วคราว และได้ย้ายมาในพื้นที่ปัจจุบันเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2497

โรงเรียนศรีราชา
ตราประจำโรงเรียนศรีราชา
เก่งวิชา กีฬาดี มีน้ำใจ
สจฺ จํเว อมตา วาจา
(คำสัตย์แล คือวาจาที่ไม่ตาย)
1 ถนนเจิมจอมพล ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Sriracha School
อักษรย่อ ศ.ร.ช.
ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ

โรงเรียนรัฐบาล สังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 กระทรวงศึกษาธิการ

สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2497
ผู้ก่อตั้ง นายพัลลภ ทองประเสริฐ
รหัส 1020307001
ผู้อำนวยการ นายณรงค์ กิตติวงศ์ตระกูล
จำนวนนักเรียน 3,500 คน
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ประเทศจีน ภาษาจีน
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น

สี ██████ สีฟ้า-สีแดง
เพลง เพลงมาร์ชศรีราชา
เว็บไซต์

ปัจจุบัน โรงเรียนศรีราชา ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนเจิมจอมพล ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ติดกับสำนักงานทางหลวงที่ 12 สำนักพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 และประตู 3 (ประตูด้านหลังโรงเรียน) ติดกับพื้นที่ของที่ว่าการอำเภอศรีราชา สามารถเดินทางทะลุผ่านกันได้ มีเนื้อที่ทั้งหมด 42 ไร่ 99 ตารางวา

ประวัติโรงเรียนแก้ไข

พ.ศ. 2494 เปิดทำการสอนในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2494 โดยมีนายพัลลภ ทองประเสริฐ เป็นครูใหญ่ท่านแรก อาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีราชาทำการสอนชั่วคราว และใช้อักษรย่อว่า ชบ.12

พ.ศ. 2497 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2497 นายพัลลภ ทองประเสริฐ ลาออก กรมสามัญศึกษาจึงแต่งตั้งให้ นายชัยวัฒน์ วรรณรัตน์ มาดำรงตำแหน่งแทน ในปีนี้กระทรวงศึษาธิการจัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนศรีราชา ในที่ดินราชพัสดุของกระทรวงมหาดไทย เนื้อที่ 15 ไร่ อาคารไม้ 2 ชั้น 5 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง 1 หลัง ส้วม 1 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง และย้ายมาทำการสอนในที่แห่งใหม่ (ปัจจุบัน) เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2497

พ.ศ. 2498 เปิดทำการสอนถึงชั้นมัธยมปลาย ขยายชั้นเรียนเพิ่มถึง ม.6

พ.ศ. 2499 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารหอประชุม-โรงอาหาร 1 หลัง

พ.ศ. 2502 สมาคมผู้ปกครองและครูอำเภอศรีราชา ร่วมกับสภาจังหวัดชลบุรี ได้ร่วมกันหาเงินสร้างอาคารเรียนหลังที่ 2 เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น 4 ห้องเรียน

พ.ศ. 2504 นายประทีป สุขวารี ครูโรงเรียนชลราษฎรอำรุง จังหวัดชลบุรี ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่โรงเรียนศรีราชาแทน นายชัยวัฒน์ วรรณรัตน์

พ.ศ. 2505-2506 ดำเนินการปรับปรุงบริเวณโรงเรียน โดยขยายพื้นที่หลังอาคารเรียนและด้านข้างทั้งสองด้าน ปรับปรุงถนนในโรงเรียนและขายรั้วโรงเรียน

พ.ศ. 2507 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนหลังที่ 2 ชั้นล่าง 4 ห้องเรียน

พ.ศ. 2510 ได้รับการคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษา ให้เข้าอยู่ในโครงการโรงเรียนมัธยมแบบประสมแบที่ 2 (ค.ม.ส.2) เน้นด้านเกษตรกรรม

พ.ศ. 2511 ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู 2 หลัง อาคารห้องสมุด อาคารเกษตรกรรม 1 หลัง โรงฝึกงานเกษตร 1 หลัง และเรือนเพาะชำ 1 หลัง

พ.ศ. 2512 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนคหกรรมศิลป์ 1 หลัง

พ.ศ. 2513 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนตึก 3 ชั้น 6 ห้องเรียนพร้อมครุภัณฑ์โรงฝึกงานอุตสาหกรรมลป์ 1 หลัง บ้านพักครู 2 หลัง และได้รับความช่วยเหลือจากสมาคมผู้ปกครองและครูอำเภอศรีราชาร่วมกับผู้ปกครองนักเรียนสร้างอาคารประกอบ เพื่อใช้เป็นห้องเรียน 2 ห้อง

พ.ศ. 2514 ได้รับงบประมาณสร้างโรงอาหาร หอประชุม 1 หลัง บ้านพักครู 1 หลัง ส้วม 1หลังและได้รับความช่วยเหลือจากสมาคมผู้ปกครองและครูอำเภอศรีราชาสร้างอาคารชั่วคราว 2 ห้องเรียน 1 หลัง

พ.ศ. 2517 วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2517 นางพอพิศ กีรติอังกูร ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน นายประทีป สุขวารี ในปีนี้โรงเรียนได้รับงบประมาณต่อเติมอาคาร 318 ป. บ้านพักครูเพิ่ม 1 หลัง และส้วม 1 หลัง

พ.ศ. 2518 โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จาก พระเทพกิตติปัญญาคุณ (กิติศักดิ์ กิตฺติวุฑฺโฒ) แห่งจิตภาวันวิทยาลัย ช่วยดำเนินการสร้างหอประชุม "จิตตภาวณูปถัมภ์" 1 หลัง ปัจจุบันได้ทำการรื้อไปแล้วเนื่องจากนำพื้นที่มาปรับปรุงสนามกีฬามาตรฐาน

พ.ศ. 2519 ได้รับการอนุเคราะห์จากสมาคมผู้ปกครองและครูอำเภอศรีราชา สร้างอาคารเรียนชั่วคราว 5 ห้องเรียน 1 หลัง และได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลัง ส้วม 1 หลัง

พ.ศ. 2520 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 18 ห้องเรียนแบบ 318 ค. 1 หลังและอาคารเรียนชั่วคราว 6 ห้องเรียน 1 หลัง

พ.ศ. 2521 วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2521 นางพอพิศ กีรติอังกูร ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการในปีนี้โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 10 ห้องเรียน 1 หลัง บ้านพักครู 1 หลังและส้วม 1 หลัง

พ.ศ. 2522 นายแสวง ภัทรพิศาล อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” ย้ายมารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2522 นายชะนะ กมลานนท์ ย้ายมารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา

พ.ศ. 2523 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 18 ห้องเรียน และบ้านพักครู 1 หลัง

พ.ศ. 2528 ได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงานแบบ 102/27 1 หลัง โรงเรียนได้รับเงินบริจาคจาก คณะครู-อาจารย์ นักการภารโรง นักเรียน ผู้มีจิตศรัทธา และนักเรียนโรงเรียนผู้ใหญ่อำเภอศรีราชา ในการสร้างหอพระพุทธศรีชินราชาและทำพิธีเปิดโดย นายเบญจกุล มะกะระธัช ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528

พ.ศ. 2529 วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2529 นายปราศัย ชลวาสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมายวิทยา จังหวัดนครราชสีมา ย้ายมารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา ในปีนี้โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงานอุตสาหกรรม แบบ 102/27 จำนวน 1 หลัง

พ.ศ. 2530 วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530 เปิดป้ายอาคาร "รวมใจน้อมเกล้า" ซึ่งเป็นเรือนพยาบาลสร้างด้วยเงินบริจาคจากการทอดผ้าป่าของสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนศรีราชา

พ.ศ. 2532 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ 318 ล/30 1 หลัง

พ.ศ. 2533 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติเงินงบประมาณสร้างโรงฝึกงานคหกรรมแบบ 102/27 1 หลัง วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2533 นายธวัฒน์ อังคะนาวิน ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา แทน นายปราศัย ชลวาสิน ซึ่งเกษียณอายุราชการ

พ.ศ. 2535 ได้รับงบประมาณสร้างหอประชุม-โรงอาหาร แบบ 101 ล/27 จำนวน 1 หลังและสร้างห้องน้ำ แบบมาตรฐาน 6 ที่ / 27 อีก 1 หลัง รื้อหอประชุม 1 อาคารฝึกงานคหกรรม และอาคารพักครู คหกรรมเพื่อใช้เป็นพื้นที่สร้างหอประชุมดังกล่าว สร้างรั้วมาตรฐานด้านตะวันออกติดกับสำนักงานป่าไม้เขตศรีราชา โดยบริษัท เอสโซ่สแตนดาร์ด ประเทศไทย จำกัด และดำเนินการเปลี่ยนชื่อสมาคมผู้ปกครองและครูอำเภอศรีราชา เป็นสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรีราชาง วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 นายประเสริฐ มงคล ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา

พ.ศ. 2537 ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายอุทัย พิมพ์ใจชน และ นายธงชัย พิมพ์สกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี ได้จัดสรรเงินสร้างสนามกรีฑามาตรฐาน 400 เมตร 1 สนาม และอาคาร ร้านค้า 1 หลัง ในปีนี้โรงเรียนได้รับงบประมาณจากกระทรวง มหาดไทย (งบพัฒนาจังหวัด) สร้างถังส่งน้ำ จำนวน 1 ถัง

พ.ศ. 2542 ได้รับงบประมาณสร้างถนนลาดยาง เป็นเงิน 400,000 บาท และขุดบ่อน้ำบาดาล 1 บ่อ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2542 นายสมคิด ดีรัศมี อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชาแทน นายประเสริฐ มงคล ซึ่งเกษียณอายุราชการ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2542 นายสำเนา บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา

พ.ศ. 2543-2544 สร้างอาคารเรียนแบบ 324ล/2542(หลังคาทรงไทย) งบประมาณ 19,837,000 บาท ปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ เพื่อพัฒนาเป็นห้องสมุดโรงเรียนด้วยงบสนับสนุนจาก อบจ. ชลบุรี 1,000,000 บาทปรับปรุงห้องสมุดเดิมเป็นห้องประชุมชื่อ"ห้องพุทธรักษา" ปรับปรุงห้องด้านล่างอาคาร5ด้านตะวันตกเป็นห้อง"สุพรรณิการ์" วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 นายสิทธิชัย อิ่มอ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา

พ.ศ. 2545-2546 โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก

 1. เทศบาลเมืองศรีราชาจำนวน 400,000 บาท ในการสร้างเวทีกลางแจ้งเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในด้านดนตรีศิลปการแสดง และกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาต่าง ๆ
 2. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ในการสร้างอาคารศูนย์กีฬาชุมชนเมืองศรีราชา จำนวนเงิน 14,000,000 บาท
 3. สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรีราชา ได้ให้การสนับสนุนปรับปรุงศูนย์การเรียนคอมพิวเตอร์จำนวน 4 ห้องเรียน จำนวนเงิน 3,000,000 บาท

พ.ศ. 2547-2548 โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจาก

 1. งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเป็นซอฟแวร์ภาษาต่างประเทศ 500,000 บาท
 2. เทศบาลตำบลศรีราชา 200,000 บาท ปรับปรุงสนามกีฬา
 3. ทุนการศึกษานักเรียนจากเอกชน 154,500 บาท

พ.ศ. 2550 วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2550 นางสาวเฉิดเฉลา แก้วประเคน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจาก

 1. บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ให้การสนับสนุนค่าเบี้ยเลี้ยงและยานพาหนะโครงการช้างเผือกนักกีฬาฟุตบอล
 2. รับมอบทุนการศึกษาในโครงการ 80 พรรษามหามงคล จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและพันธมิตร

พ.ศ. 2551 โรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น ใต้ถุนโล่ง จำนวน 8 ห้องเรียน

พ.ศ. 2552 โรงเรียนปรับปรุงสนามกีฬาโดยงบอุดหนุนจำนวน 1,000,000 บาท

พ.ศ. 2553 โรงเรียนได้รับงบจากสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานสร้างอาหารหอประชุมแบบ 100/27 ได้รับงบประมาณจากกองทุนพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเครือไทยออยล์ แหลมฉบังพาวเวอร์ และสหโคเจน รวมทั้งกองทุนพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าโกลว์ไอพีพี เป็นจำนวน 9,000,000 บาท ในการก่อสร้างอาคารหอสมุด แบบอาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น

พ.ศ. 2556 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ทำพิธีเปิดป้ายอาคาร "หอสมุดโรงเรียนศรีราชา" และ "ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก" โดยมี นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี

พ.ศ. 2559 นายโกศล ดาราพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา จนถึงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561 และมี นายทวีศักดิ์ บังคม รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา รักษาราชการแทน

พ.ศ. 2561 วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ว่าที่ร้อยเอก ดร.อาจินต์ จรูญผล ผู้อำนวยการโรงเรียนพานทอง ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา

พ.ศ. 2561 วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 นายณรงค์ กิตติวงศ์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา และปฏิบัติหน้าที่จนถึงปัจจุบัน

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนศรีราชาแก้ไข

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนศรีราชาแก้ไข

 • ศ.ร.ช. หมายถึง ชื่อย่อของโรงเรียนศรีราชา
 • วงกลมที่ล้อมรอบ หมายถึง ความเคลื่อนไหวตลอดเวลาไม่หยุดนิ่ง
 • ช่อชัยพฤกษ์ หมายถึง เกียรติยศ ความสง่างาม
 • คบเพลิงและรัศมี หมายถึง ความโชติช่วง สว่างไสวแห่งความรู้

ตราสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนแก้ไข

สีประจำโรงเรียนแก้ไข

 • ██ สีฟ้า หมายถึง ความสง่างาม ความสุข ความสดใส
 • ██ สีแดง หมายถึง ความเข้มข้น (เลือด) ความเร่าร้อน (ไม่หยุดนิ่ง)

รายนามหัวหน้าสถานศึกษาแก้ไข

ที่

รายนาม ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
ครูใหญ่
1 ดร.พัลลภ ทองประเสริฐ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2494 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2497
2 นายชัยวัฒน์ วรรณรัตน์ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2497 - พ.ศ. 2504
3 นายประทีป สุขวารี พ.ศ. 2504 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
อาจารย์ใหญ่
4 (1) นางพอพิศ กีรติอังกูร 1 มิถุนายน พ.ศ. 2517 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2521
ผู้อำนวยการ
4 (2) นางพอพิศ กีรติอังกูร 1 เมษายน พ.ศ. 2521 - พ.ศ. 2522
นายแสวง ภัทรพิศาล พ.ศ. 2522 - 2 ธันวาคม พ.ศ. 2522 รักษาการผู้อำนวยการ
นายชะนะ กมลานนท์ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2522 - 3 สิงหาคม พ.ศ. 2529 รักษาการผู้อำนวยการ
นายปราศรัย ชลวาสิน 4 สิงหาคม พ.ศ. 2529 - 30 กันยายน พ.ศ. 2530 รักษาการผู้อำนวยการ
5 นายธวัฒน์ อังคะนาวิน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2530 - 30 กันยายน พ.ศ. 2535
6 นายประเสริฐ มงคล 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 - 30 กันยายน พ.ศ. 2542
นายสมคิด ดีรัศมี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2542 - 8 ธันวาคม พ.ศ. 2542 อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ

7 นายสำเนา บุญชู 9 ธันวาคม พ.ศ. 2542 - 30 กันยายน พ.ศ. 2544
8 นายสิทธิชัย อิ่มอ่อง 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 - 30 กันยายน พ.ศ. 2550
9 ดร.เฉิดเฉลา แก้วประเคน 8 ตุลาคม พ.ศ. 2550 - 8 ตุลาคม พ.ศ. 2559
นายทวีศักดิ์ บังคม 9 ตุลาคม พ.ศ. 2559 - 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559 รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
10 นายโกศล ดาราพิสุทธิ์ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559 - 4 เมษายน พ.ศ. 2561
นายทวีศักดิ์ บังคม 4 เมษายน พ.ศ. 2561 - 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
11 ว่าที่ร้อยเอก ดร.อาจินต์ จรูญผล 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 - 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
12 นายณรงค์ กิตติวงศ์ตระกูล 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน

อาคารในโรงเรียนศรีราชาแก้ไข

อาคาร ห้อง ห้องภายในอาคาร
อาคาร 1
 • 111
 • 112
 • 113
 • 122-123
 • ห้องเรียน
 • ห้องประชาสัมพันธ์
 • สำนักงานคณะกรรมการนักเรียน
 • สำนักงาน สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรีราชา - สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนศรีราชา
 • ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 • ห้องเรียนจำนวน 16 ห้องเรียน
อาคาร 2
 • 211
 • 212
 • 213
 • 221
 • 225
 • 231
 • 235
 • ห้องเรียน
 • หน่วยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ห้อง ICT)
 • ห้องประชุมพุทธรักษา
 • ห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์
 • ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 • ห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา
 • ห้องปฏิบัติการทางเคมี
 • ห้องปฏิบัติการทางโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
 • ห้องเรียนจำนวน 6 ห้องเรียน
อาคาร 3
 • 311
 • 314
 • 315
 • 316
 • ห้องเรียน
 • ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 • ห้องโครงการหมอภาษาไทย
 • ศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย
 • ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 • ห้องเรียนจำนวน 14 ห้องเรียน
อาคาร 4
 • 411
 • 412
 • 413
 • 414
 • 415
 • 416
 • 417
 • 422
 • 423-425
 • 426
 • ห้องเรียน
 • สำนักงานผู้อำนวยการ - ห้องผู้อำนวยการ
 • แผนกงานทะเบียนและวัดผล
 • สำนักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ
 • สำนักงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณและพัสดุ
 • สำนักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป
 • แผนกงานธุรการ
 • สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
 • สำนักงานโครงการ MEP (MEP Officer)
 • ห้องเรียนพิเศษ MEP
 • ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 • ห้องเรียน 7 ห้องเรียน
อาคาร 50 ปี โรงเรียนศรีราชา (อาคาร 5)
 • 511
 • 512
 • 527
 • 528
 • 531-532
 • 533-537 (ยกเว้น 535-536)
 • 541-542
 • 543
 • 544-546
 • 547-548
 • ห้องเรียน
 • ห้องประชุมลีลาวดี - ห้องเกียรติยศ
 • ห้องประชุมสุพรรณิการ์
 • ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5
 • ห้องเรียนพิเศษ Gifted
 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1
 • ห้องพักครูหมวดวิชาคอมพิวเตอร์
 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 - 3
 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4
 • ห้องเรียนจำนวน 10 ห้องเรียน
อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี งบประมาณประจำปี 2551 (อาคาร 6)
 • 623
 • 631
 • ห้องเรียน
 • ศูนย์การเรียนรู้ศิลปศึกษา
 • ห้องดุริยางค์
 • ห้องเรียนจำนวน 6 ห้องเรียน
ศูนย์กีฬาชุมชนเมืองศรีราชา (โรงพลศึกษา 1) -
 • ห้องดนตรีไทย
 • ห้องพักตัวนักกีฬา
อาคารเอนกประสงค์ (โรงพลศึกษา 2) - -
หอประชุมโรงเรียนศรีราชา
 • ชั้นล่าง
 • ชั้นบน
 • โรงอาหาร - ห้องรับประทานอาหารครู
 • หอประชุมโรงเรียนศรีราชา
โรงฝึกงาน
 • โรงฝึกงาน 1
 • โรงฝึกงาน 2
 • โรงฝึกงาน 3
 • โรงฝึกงาน 4
 • โรงฝึกงาน 5
 • โรงฝึกงาน 6
 • โรงฝึกงาน 7
 • โรงฝึกงาน 8
 • ห้องเรียนงานอุตสาหกรรม
 • ห้องเรียนงานเย็บผ้า
 • ห้องเรียนงานคหกรรม
 • ห้องเรียนงานธุรกิจ
 • ห้องเรียนงานช่าง 1
 • ห้องเรียนงานช่าง 2
 • ห้องเรียนงานเกษตร
 • ห้องเรียนงานบ้าน
อาคารเอนกประสงค์ (ห้องสมุดเก่า) -
 • ห้องประชุม "ราชาวดี"
 • กลุ่มงานแนะแนว
 • กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 • กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
 • ศูนย์การเรียนรู้พฤกษศาสตร์
อาคาร To be Number One -
 • ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น
 • โครงการ To be Number One
 • ห้องชมรมนาฏศิลป์
หอสมุดโรงเรียนศรีราชา -
 • สำนักงานบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนศรีราชา (ชั้น 1)
 • ห้องปฏิบัติการสารสนเทศ (ชั้น 3)
 • จตุรมุขพระบรมสารีริกธาตุ (ชั้น 3)
อาคารรวมใจน้อมเกล้า -
 • ห้องงานอนามัยโรงเรียนศรีราชา
 • ห้องพยาบาล
อาคารร้านค้าสหกรณ์-สวัสดิการ - -
อาคารร้านค้าสหกรณ์โรงเรียนศรีราชา - -
อาคารธนาคารโรงเรียน (ธกส.) - -

หลักสูตรที่เปิดสอนแก้ไข

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)แก้ไข

 • ห้องเรียนปกติ

มีจำนวนชั้นละ 12 ห้องเรียน ได้แก่ ม.1/1-1/12, ม.2/1-2/12 และ ม.3/1-3/12

 • ห้องเรียนพิเศษ (MEP Mini English Program)

มีจำวนชั้นละ 1 ห้องเรียน ได้แกุ่ ม.1/13, ม.2/13 และ ม.3/13

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)แก้ไข

 • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

มีจำนวนชั้นละ 3 ห้องเรียน แบ่งเป็น

 • /1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เน้น เตรียมวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • /2 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เน้น เตรียมวิศวกรรม-คอมพิวเตอร์
 • /3 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เน้น เตรียมวิศวกรรม-สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • /4แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์

มีจำนวนชั้นละ 1 ห้องเรียน เน้น ภาษาอังกฤษ

 • /5 แผนการเรียรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มีจำนวนชั้นละ 1 ห้องเรียนเน้น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 • /6 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน

มีจำนวนชั้นละ 1 ห้องเรียน เน้น ภาษาจีน

 • /7 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น

มีจำนวนชั้นละ 1 ห้องเรียน เน้น ภาษาญี่ปุ่น

 • /8 แผนการเรียนศิลป์-สังคมศึกษา

มีจำนวนชั้นละ 1 ห้องเรียน เน้น บริหารธุรกิจ (คอมฯ-สังคม-การงาน)

 • /9 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์การกีฬา

มีจำนวนชั้นละ 1 ห้องเรียน เน้น สังคม-พละศึกษา

 • /10 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Gifted)

มีจำนวนชั้นละ 1 ห้องเรียน เน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ(แบบเข้มข้น)

กีฬาสีแก้ไข

 • ██ คณะสีแดง
 • ██ คณะสีเหลือง
 • ██ คณะสีฟ้า
 • ██ คณะสีเขียว
 • ██ คณะม่วง

กิจกรรมนักเรียนแก้ไข

 • สภานักเรียน/คณะกรรมการนักเรียน
 • งานสานสายใยความสัมพันธ์ วันแห่งความสำเร็จ (ปัจฉิมนิเทศ)
 • งานมุทิตาจิต
 • งานกีฬาภายในประจำปี
 • พิธีไหว้ครูประจำปี
 • ประเพณีการตั้งชื่อรุ่นจบ
 • ลานกิจกรรม Hyde Park
 • ตลาดนัดอาชีพ
 • สีสันงานดนตรี ลานโพธิ์มิวสิคเฟสติวัล (อดีต)
 • ประเพณีแห่ขบวนกองข้าวและสงกรานต์ศรีมหาราชา
 • เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนศรีราชา Sriracha school Open House

ศิษย์เก่าโรงเรียนศรีราชาแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข