โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา

โรงเรียนศรีธรรมราช (อังกฤษ: Srithammarat Suksa School อักษรย่อ AMC) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2444 โดยมิชชันนารีอเมริกันเพรศไบทีเรียน เป็น โรงเรียนในมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย อดีตเคยเป็นโรงเรียนชายล้วน ปัจจุบันเป็นโรงเรียนสหศึกษาเปิดรับทั้งนักเรียนหญิงและชาย ภายใต้การดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เปิดสอนในระดับก่อนประถมศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งอยู่เลขที่ 1/5 ถนนราชดำเนิน ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
Srithammarat Suksa School
ที่ตั้ง
แผนที่
ข้อมูล
ชื่ออื่นศ.ศ. (AMC)
ประเภทเอกชน
คำขวัญความรู้ คุณธรรม นำชีวิต
สถาปนาค.ศ. 1901
สี  สีม่วง   สีเหลือง

  สีขาว

  สีแดง
เว็บไซต์http://www.sss.ac.th

ประวัติ

แก้

โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2444 โดยคณะมิชชันนารีอเมริกันเพรศไบทีเรียนเพื่อเผยแพร่พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ เมื่อเริ่มแรกได้ใช้ชื่อโรงเรียนว่า "โรงเรียนอเมริกันสกูลฟอร์บอย" หรือ"Americans School for Boys (AMC)" ตั้งอยู่ที่ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช (ปัจจุบัน คือ คริสตจักรเบธเลเฮ็ม) ในปี พ.ศ. 2452 โดยมีศาสนาจารย์อาร์ ดับดลิวโพสท์ เป็นครูใหญ่ ต่อมามิสลาริยา เจ คูเปอร์ รับหน้าที่ต่อ ในปี พ.ศ. 2458 ได้มีการย้ายเด็กหญิงซึ่งแต่เดิมได้รับมาเรียนรวมกับเด็กชาย มาตั้งที่ตำบลปากพูน (ปัจจุบัน คือ ตำบลท่าวัง ซึ่งเป็นที่ตั้งของแผนกอนุบาลในปัจจุบัน) โดยใช้ชื่อโรงเรียนว่า "โรงเรียนศึกษากุมารี" โดยมิสมิลเลอร์ เป็นครูใหญ่ และมิสเฮเลนแมกเคกก์ได้รับหน้าที่ต่อมา

 • พ.ศ. 2461 ศาสนาจารย์เอคเคิ้ลส์ และศาสนาจารย์เอฟ แอล สไนเตอร์ได้ผลัดเปลี่ยนกันจัดการดูแลโรงเรียนอเมริกัน หลังจากนั้นมิซซิส เฮเลน แมกเคกก์ ได้รับหน้าที่ต่อ จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2473 ครูพลอด ณ นคร ก็ได้รับหน้าที่เป็นครูใหญ่
 • พ.ศ. 2484 โรงเรียนอเมริกันก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนศรีธรรมราชวิทยา" ได้ย้าย นักเรียนมัธยมศึกษามาตั้งในสถานที่ใหม่ คือที่ตำบลปากพูน (โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา แผนกประถมศึกษา - มัธยมศึกษา ในปัจจุบัน) ซึ่งเป็นที่ดินของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้ประทานแก่มิชชันนารี ส่วนนักเรียนประถมศึกษายังอยู่ที่เดิมจนกระทั่งอาคารเรียนก่อสร้างเสร็จ จึงได้ย้ายนักเรียนประถมศึกษาไปอยู่ด้วยกัน
 • พ.ศ. 2498 โรงเรียนศรีธรรมราชวิทยา ได้รับการรับรองวิทยฐานะจากกระทรวง ศึกษาธิการให้เทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล
 • พ.ศ. 2510 มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้รับมอบกิจการโรงเรียนทั้งสองต่อจากคณะมิชชั่นนารีได้พิจารณารวมโรงเรียนศึกษากุมารีกับโรงเรียนศรีธรรมราชวิทยาเป็น "โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา" จนกระทั่งปัจจุบัน
 • พ.ศ. 2554 ได้แยกแผนก English Program มาตั้งอยู่ที่ เลขที่ 110/14 ถนนอ้อมค่ายวชิราวุธ หมู่ที่ 5 ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเดิมเคยเป็นที่ตั้งของโรงเรียนพาณิชยการคณะพล (เค.ซี.ซี)
 • พ.ศ. 2556 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ได้รับการอนุมัติจากมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยได้ดำเนินการจัดซื้อโรงเรียนปกรณ์พิทยา อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อทำการขยายกิจการทางการศึกษาของโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ในการดำเนินการจัดการเรียนการสอน และเป็นการขยายอาณาจักรในการประกาศพระกิตติคุณขององค์พระเยซูคริสต์ และเมื่อ พ.ศ. 2559 ได้มีการยื่นเปลี่ยนแปลงตราสารของโรงเรียน จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนปกรณ์พิทยา เป็น "โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา สุราษฎร์ธานี"

ข้อมูลทั่วไป

แก้
 • อักษรย่อ : ศ.ศ. (AMC)
 • สี :     
  •   สีม่วง หมายถึง ความสง่างาม เกียรติยศ
  •   สีเหลือง หมายถึง ความสว่าง ความสดใส ความน่าศรัทธา
  •   สีขาว หมายถึง ความสะอาด บริสุทธิ์ ความซื่อสัตย์
  •   สีแดง หมายถึง ความกระตือรือร้น มีชีวิตชีวา ความเสียสละ
 • ต้นไม้ : ยางนา
 • ปรัชญา : ความยำเกรงพระเจ้าเป็นบ่อเกิดของความรู้
 • คำขวัญ : ความรู้ คุณธรรม นำชีวิต
 • สปิริต : อยู่ให้เขาไว้ใจ ไปให้เขาคิดถึง
 • ปณิธานครู : รู้รักผู้เรียน รู้จริงในการสอน รู้ตระหนักพัฒนาตน
 • เอกลักษณ์ : โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม เป็นผู้นำด้านภาษา เสริมสร้างคุณค่าด้วยกิจกรรม
 • อัตลักษณ์ระดับปฐมวัย : เด็กรักตนเอง รักผู้อื่น รักสถาบัน รักและหวงแหนภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • อัตลักษณ์ระดับขั้นพื้นฐาน : มารยาทดี มีปัญญา เด่นภาษา ศรัทธาสถาบัน

รายนามผู้จัดการ

แก้
ลำดับที่ รายนาม ตำแหน่ง เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 พระยาอมรฤทธิธำรง ผู้จัดการ ค.ศ. 1941 ค.ศ. 1944
2 นายพลอด ณ นคร ผู้จัดการ ค.ศ. 1944 ค.ศ. 1949
3 นายบุญฬา รัตนสุวรรณ ผู้จัดการ ค.ศ. 1949 ค.ศ. 1952
4 นายโกศล วัฒกีเจริญ ผู้จัดการ ค.ศ. 1952 ค.ศ. 1964
5 นางอาภาณี วัฒกีเจริญ ผู้จัดการ ค.ศ. 1964 ค.ศ. 1965
6 นายสมปรารถนา บุญเกียรติ ผู้จัดการ ค.ศ. 1967 ค.ศ. 1969
7 นายชัชวาล ไชยเศรษฐ ผู้จัดการ ค.ศ. 1969 ค.ศ. 1981
8 นางสาวสมนึก อามระดิษฐ์ ผู้จัดการ ค.ศ. 1982 ค.ศ. 1983
9 นายสำคัญ ณ นคร ผู้จัดการ ค.ศ. 1983 ค.ศ. 1985
10 นายแพทย์ปรีชา มิตรกูล ผู้จัดการ ค.ศ. 1985 ค.ศ. 1987
11 นายธงไชย ศุภวงศ์ ผู้จัดการ ค.ศ. 1987 ค.ศ. 1999
12 นายสุรพงศ์ มิตรกูล ผู้จัดการ ค.ศ. 1999 ค.ศ. 2014
13 นายแพทย์ปรีชา มิตรกูล ผู้จัดการ ค.ศ. 2015 ค.ศ. 2015
14 แพทย์หญิงจงดี มิตรกูล ผู้จัดการ ค.ศ. 2015 ค.ศ. 2016
นายสุรพงศ์ มิตรกูล ผู้จัดการ ค.ศ. 2017 ค.ศ. 2020
15 นายธีรชัย ธุวนิมิตรกุล ผู้จัดการ ค.ศ. 2021 ค.ศ. 2022
16 นางแสงจันทร์ มิตรกูล ผู้จัดการ ค.ศ. 2023 ปัจจุบัน

รายนามผู้อำนวยการ

แก้
ลำดับที่ รายนาม ตำแหน่ง เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 นายธงไชย ศุภวงศ์ ผู้อำนวยการ ค.ศ. 1997 ค.ศ. 1998
2 นายสุรพงศ์ มิตรกูล ผู้อำนวยการ ค.ศ. 1999 ค.ศ. 2014
นางจุฑากรณ์ เตำคำ ผู้อำนวยการ (รักษาการ) ค.ศ. 2015 ค.ศ. 2015
นางนันทิยา ขัมพานนท์ ผู้อำนวยการ (รักษาการ) ค.ศ. 2015 ค.ศ. 2015
3 นางแสงจันทร์ มิตรกูล ผู้อำนวยการ ค.ศ. 2015 ค.ศ. 2022
4 นางนันทิยา ขัมพานนท์ ผู้อำนวยการ ค.ศ. 2023 ปัจจุบัน

ระดับการศึกษา

แก้

ปัจจุบันการดำเนินกิจการของโรงเรียนอาศัยแนวทางการบริหารงานที่ได้วางไว้ในสมัยผู้บริหารรุ่นแรก ๆ และมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ทันสมัยยิ่งขึ้น โดยการจัดการเรียนการสอนเป็น 3 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ตามหลักสูตรของกระทรวง ศึกษาธิการ โรงเรียนมุ่งอบรมสั่งสอนนักเรียนเพื่อให้บรรลุตามปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า "ความยำเกรงพระเจ้าเป็นบ่อเกิดของความรู้" ได้ดำเนินการพัฒนางานด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสม สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และหลักสูตร รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อ เนื่องเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข

หลักสูตร

แก้
 • แผนกภาษาอังกฤษ (English Programme : AMCEP)
  • ประถมศึกษาตอนต้น
   • หลักสูตรการเรียนรู้ฐานดิจิทัลและหุ่นยนต์เบื้องต้น (Digital Based Learning Junior Robotics : DBLJR)
  • ประถมศึกษาตอนปลาย
   • หลักสูตรการเรียนรู้ฐานดิจิทัลและหุ่นยนต์เข้มข้น (Digital Based Learning Extra Robotics : DBLXR)
  • มัธยมศึกษาตอนต้น
   • หลักสูตรห้องเรียนหุ่นยนต์และวิศวกรรมเบื้องต้น (Engineering Based Learning : EBL)
  • มัธยมศึกษาตอนปลาย
   • แผนการเรียนคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และดิจิทัล (Mathematics English And Digital Program : MED)
 • แผนกอนุบาล (Kindergarten Department : AMCKD)
  • หลักสูตรปกติ (Regular Program : RP)
  • โครงการเสริมสร้างสมาธิพัฒนาสมอง (Brain Train Kids Program : BTKP)
  • โครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ระดับอนุบาล (English Programme Kindergarten : EPK)
  • หลักสูตรการเรียนรู้ฐานดิจิทัลและหุ่นยนต์รุ่นเยาว์ (Digital Based Learning Kiddy Robotic : DBLKR)
 • แผนกประถมศึกษา (Primary Department : AMCPD)
  • ประถมศึกษาตอนต้น
   • โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านการคิดคำนวณ (Brain Train Junior Program : BTJP)
   • โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (Intensive Mathematics and Technology Program : IMTP)
   • โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์ (Intensive Mathematics Program : IMP)
  • ประถมศึกษาตอนปลาย
   • หลักสูตรปกติ (Regular Program : RP)
   • โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเข้มข้น (English Immersion Program : EIP)
   • โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (Science Mathematics and Technology Program : SMTP)
   • โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (Science and Mathematics Program : SMP)
 • แผนกมัธยมศึกษา (Secondary Department : AMCSD)
  • มัธยมศึกษาตอนต้น
   • หลักสูตรปกติ (Regular Program : RP)
   • โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (Science and Mathematics Program : SMP)
   • โครงการห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านภาษาจีน และภาษาอังกฤษ (Chinese and English Program : CEP)
  • มัธยมศึกษาตอนปลาย
   • โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (Science and Mathematics Program : SMP)
    • โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (ด้านแพทยศาสตร์) (Science and Mathematics Program (Medical Science) : SMPMS)
    • โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (ด้านวิศวกรรมศาสตร์) (Science and Mathematics Program (Engineering) : SMPEN)
   • ห้องเรียนนวัตกรรมเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Innovative Multimedia Technology Program : IMT)
   • ห้องเรียนพิเศษภาษาจีนเข้มข้น (Chinese Language Training Center : CTC)
   • หลักสูตรปกติ (Regular Program : RP)
    • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
    • แผนการเรียนคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
    • แผนการเรียนภาษา และสังคม
     • ภาษาจีน
     • ภาษาเกาหลี
     • ภาษาญี่ปุ่น

สถานที่ตั้ง

แก้

โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา เป็นโรงเรียนของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย สหศึกษาเปิดรับนักเรียนหญิง ชาย ภายใต้การดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เปิดสอนในระดับก่อนประถมศึกษา ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รับนักเรียนไปกลับในระดับก่อนประถมศึกษา และนักเรียนประจำในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา แบ่งที่ตั้งออกเป็น 3 พื้นที่ ดังนี้

 • เลขที่ 1/5 ถนนราชดำเนิน ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • แผนกบริบาลและอนุบาล มีเนื้อที่ 10 ไร่
 • เลขที่ 1 ถนนราชดำเนิน ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • แผนกประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีเนื้อที่ 43 ไร่ 2 งาน
 • เลขที่ 110/14 ถนนอ้อมค่ายวชิราวุธ หมู่ที่ 5 ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • แผนก English Program มีเนื้อที่ 20 ไร่
 • เลขที่ 0 ถนนบ่อโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ศูนย์วิทยาศาสตร์เศรษฐกิจพอเพียง มีเนื้อที่ 80 ไร่ 1 งาน 24 ตารางวา
 • เลขที่ 25 ถนนราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา สุราษฎร์ธานี มีเนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน 62 ตารางวา

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้