โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา

โรงเรียนศรีธรรมราช (อังกฤษ: Srithammarat Suksa School อักษรย่อ AMC) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2444 โดยมิชชันนารีอเมริกันเพรศไบทีเรียน เป็น โรงเรียนในมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย อดีตเคยเป็นโรงเรียนชายล้วน ปัจจุบันเป็นโรงเรียนสหศึกษาเปิดรับทั้งนักเรียนหญิงและชาย ภายใต้การดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เปิดสอนในระดับก่อนประถมศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งอยู่เลขที่ 1/5 ถนนราชดำเนิน ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
Srithammarat Suksa School
ที่ตั้ง
Map
ข้อมูล
ชื่ออื่นศ.ศ. (AMC)
ประเภทเอกชน
คำขวัญความรู้ คุณธรรม นำชีวิต
สถาปนาค.ศ. 1901
สี  สีม่วง   สีเหลือง

  สีขาว

  สีแดง
เว็บไซต์http://www.sss.ac.th

ประวัติ แก้

โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2444 โดยคณะมิชชันนารีอเมริกันเพรศไบทีเรียนเพื่อเผยแพร่พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ เมื่อเริ่มแรกได้ใช้ชื่อโรงเรียนว่า "โรงเรียนอเมริกันสกูลฟอร์บอย" หรือ"Americans School for Boys (AMC)" ตั้งอยู่ที่ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช (ปัจจุบัน คือ คริสตจักรเบธเลเฮ็ม) ในปี พ.ศ. 2452 โดยมีศาสนาจารย์อาร์ ดับดลิวโพสท์ เป็นครูใหญ่ ต่อมามิสลาริยา เจ คูเปอร์ รับหน้าที่ต่อ ในปี พ.ศ. 2458 ได้มีการย้ายเด็กหญิงซึ่งแต่เดิมได้รับมาเรียนรวมกับเด็กชาย มาตั้งที่ตำบลปากพูน (ปัจจุบัน คือ ตำบลท่าวัง ซึ่งเป็นที่ตั้งของแผนกอนุบาลในปัจจุบัน) โดยใช้ชื่อโรงเรียนว่า "โรงเรียนศึกษากุมารี" โดยมิสมิลเลอร์ เป็นครูใหญ่ และมิสเฮเลนแมกเคกก์ได้รับหน้าที่ต่อมา

 • พ.ศ. 2461 ศาสนาจารย์เอคเคิ้ลส์ และศาสนาจารย์เอฟ แอล สไนเตอร์ได้ผลัดเปลี่ยนกันจัดการดูแลโรงเรียนอเมริกัน หลังจากนั้นมิซซิส เฮเลน แมกเคกก์ ได้รับหน้าที่ต่อ จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2473 ครูพลอด ณ นคร ก็ได้รับหน้าที่เป็นครูใหญ่
 • พ.ศ. 2484 โรงเรียนอเมริกันก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนศรีธรรมราชวิทยา" ได้ย้าย นักเรียนมัธยมศึกษามาตั้งในสถานที่ใหม่ คือที่ตำบลปากพูน (โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา แผนกประถมศึกษา - มัธยมศึกษา ในปัจจุบัน) ซึ่งเป็นที่ดินของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้ประทานแก่มิชชันนารี ส่วนนักเรียนประถมศึกษายังอยู่ที่เดิมจนกระทั่งอาคารเรียนก่อสร้างเสร็จ จึงได้ย้ายนักเรียนประถมศึกษาไปอยู่ด้วยกัน
 • พ.ศ. 2498 โรงเรียนศรีธรรมราชวิทยา ได้รับการรับรองวิทยฐานะจากกระทรวง ศึกษาธิการให้เทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล
 • พ.ศ. 2510 มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้รับมอบกิจการโรงเรียนทั้งสองต่อจากคณะมิชชั่นนารีได้พิจารณารวมโรงเรียนศึกษากุมารีกับโรงเรียนศรีธรรมราชวิทยาเป็น "โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา" จนกระทั่งปัจจุบัน
 • พ.ศ. 2554 ได้แยกแผนก English Program มาตั้งอยู่ที่ เลขที่ 110/14 ถนนอ้อมค่ายวชิราวุธ หมู่ที่ 5 ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเดิมเคยเป็นที่ตั้งของโรงเรียนพาณิชยการคณะพล (เค.ซี.ซี)
 • พ.ศ. 2556 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ได้รับการอนุมัติจากมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยได้ดำเนินการจัดซื้อโรงเรียนปกรณ์พิทยา อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อทำการขยายกิจการทางการศึกษาของโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ในการดำเนินการจัดการเรียนการสอน และเป็นการขยายอาณาจักรในการประกาศพระกิตติคุณขององค์พระเยซูคริสต์ และเมื่อ พ.ศ. 2559 ได้มีการยื่นเปลี่ยนแปลงตราสารของโรงเรียน จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนปกรณ์พิทยา เป็น "โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา สุราษฎร์ธานี"

ข้อมูลทั่วไป แก้

 • อักษรย่อ : ศ.ศ. (AMC)
 • สี :     
  •   สีม่วง หมายถึง ความสง่างาม เกียรติยศ
  •   สีเหลือง หมายถึง ความสว่าง ความสดใส ความน่าศรัทธา
  •   สีขาว หมายถึง ความสะอาด บริสุทธิ์ ความซื่อสัตย์
  •   สีแดง หมายถึง ความกระตือรือร้น มีชีวิตชีวา ความเสียสละ
 • ต้นไม้ : ยางนา
 • ปรัชญา : ความยำเกรงพระเจ้า เป็นบ่อเกิดของความรู้
 • คำขวัญ : ความรู้ คุณธรรม นำชีวิต
 • สปิริต : อยู่ให้เขาไว้ใจ ไปให้เขาคิดถึง
 • เอกลักษณ์ : โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม เป็นผู้นำด้านภาษา เสริมสร้างคุณค่าด้วยกิจกรรม
 • อัตลักษณ์ระดับปฐมวัย : เด็กรักตนเอง รักผู้อื่น รักสถาบัน รักและหวงแหนภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • อัตลักษณ์ระดับขั้นพื้นฐาน : มารยาทดี มีปัญญา เด่นภาษา ศรัทธาสถาบัน

ระดับการศึกษา แก้

ปัจจุบันการดำเนินกิจการของโรงเรียนอาศัยแนวทางการบริหารงานที่ได้วางไว้ในสมัยผู้บริหารรุ่นแรก ๆ และมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ทันสมัยยิ่งขึ้น โดยการจัดการเรียนการสอนเป็น 3 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ตามหลักสูตรของกระทรวง ศึกษาธิการ โรงเรียนมุ่งอบรมสั่งสอนนักเรียนเพื่อให้บรรลุตามปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า "ความยำเกรงพระเจ้าเป็นบ่อเกิดของความรู้" ได้ดำเนินการพัฒนางานด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสม สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และหลักสูตร รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อ เนื่องเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข

หลักสูตร แก้

 • ระดับบริบาล (Nursery)
  • โครงการปกติ (Regular Program : RP)
  • โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับบริบาล (English Nursery Program : ENP)
  • โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP)
 • ระดับอนุบาล (Kindergarten)
  • โครงการปกติ (Regular Program : RP)
  • โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับอนุบาล (English Kindergarten Program : EKP)
  • โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP)
 • ระดับประถมศึกษาตอนต้น (Grade 1-3)
  • โครงการปกติ (Regular Program : RP)
  • โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP)
 • ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (Grade 4-6)
  • โครงการปกติ (Regular Program : RP)
  • โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (Science and Mathematics Program : SMP)
  • โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (English Immersion Program : EIP)
  • โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP)
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (Grade 7-9)
  • โครงการปกติ (Regular Program : RP)
  • โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (Science and Mathematics Program : SMP)
  • โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP)
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Grade 10-12)
  • โครงการปกติ (Regular Program : RP)
   • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
   • แผนการเรียนคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
   • แผนการเรียนภาษา และสังคม (ภาษาจีน ภาษาเกาหลี และภาษาญี่ปุ่น)
  • โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (Science and Mathematics Program : SMP)
   • ทางด้านการแพทย์ (Medical Science : SMPMS)
   • ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering Science : SMPES)
  • โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP)
  • ห้องเรียนพิเศษภาษาจีนเข้มข้น (Chinese Training Center : CTC)

สถานที่ตั้ง แก้

โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา เป็นโรงเรียนของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย สหศึกษาเปิดรับนักเรียนหญิง ชาย ภายใต้การดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เปิดสอนในระดับก่อนประถมศึกษา ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รับนักเรียนไปกลับในระดับก่อนประถมศึกษา และนักเรียนประจำในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา แบ่งที่ตั้งออกเป็น 3 พื้นที่ ดังนี้

 • เลขที่ 1/5 ถนนราชดำเนิน ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • แผนกบริบาลและอนุบาล มีเนื้อที่ 10 ไร่
 • เลขที่ 1 ถนนราชดำเนิน ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • แผนกประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีเนื้อที่ 43 ไร่ 2 งาน
 • เลขที่ 110/14 ถนนอ้อมค่ายวชิราวุธ หมู่ที่ 5 ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • แผนก English Program มีเนื้อที่ 20 ไร่
 • เลขที่ 0 ถนนบ่อโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ศูนย์วิทยาศาสตร์เศรษฐกิจพอเพียง มีเนื้อที่ 80 ไร่ 1 งาน 24 ตารางวา
 • เลขที่ 25 ถนนราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา สุราษฎร์ธานี มีเนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน 62 ตารางวา

แหล่งข้อมูลอื่น แก้