โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น เป็นหน่วยงานของรัฐบาลซึ่งจัดการศึกษาในรูปแบบของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดกองมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา (เดิม) กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันได้จัดการเรียนการสอนในสายสามัญ รูปแบบสหศึกษา ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 มีจำนักเรียนมากกว่า 3,000 คน และบุคลากรทางการศึกษาอีกกว่า 150 คน ซึ่งปัจจุบันจัดอยู่ในประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมดของโรงเรียนจำนวน 52 ไร่ 18 ตารางวา

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
Srikranuan Wittayakhom school
ตราประจำโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
ตราสัญลักษณ์โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ชื่ออื่นศ.ก.ว./S.K.W
ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
คำขวัญวิชฺชาคุณธมฺมิโก โหติ วินยาภรโณ(มีความรู้ คู่คุณธรรม นำวินัย)
สถาปนา18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516
หน่วยงานกำกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัส1009400901
ผู้อำนวยการนายสมยศ รัตนถา
ระดับปีที่จัดการศึกษามัธยมศึกษา
วิทยาเขตน้ำพอง-กระนวน
สี███ สีน้ำเงิน
███ สีชมพู
เพลงมาร์ชศรีกระนวนวิทยาคม
เว็บไซต์[1]
ป้ายโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ตั้งอยู่ที่ถนนกระนวน-ท่าคันโท ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติโรงเรียนแก้ไข

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2516 ได้เปิด สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบสหศึกษา 2 ห้องเรียน นักเรียน 90 คน โดยอาศัยสถานที่หอประชุมโรงเรียนกระนวนเป็นสถานที่เรียนอยู่ในแปลงที่ ขก.2030 จำนวน 9 ไร่ 3 งาน 36.5 ตารางวา ในปีแรกที่เปิดสอนมีนายสวาท ภูคำแสน เป็นครูใหญ่และครูอีก 3 คน นักการภารโรง 1 คน ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 ได้ย้ายมาเรียน ณ ที่ตั้งปัจจุบัน ซึ่งทางราชการได้อนุมัติงบประมาณก่อสร้างอาคารแบบ 216ก. ให้ 4 ห้องเรียน ต่อมามีการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวอีก 1 หลัง 8 ห้องเรียน โดยโรงเรียนขยายแผนการเรียนเพิ่มตลอดจนเพิ่มจำนวนครู, ลูกจ้างและงบประมาณก่อสร้าง ปี พ.ศ. 2529 กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายสมภาร ร่มโพธิ์ทอง มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ แทนนาย สวาท ภูแสนคำ ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข