โรงเรียนวิชูทิศ

โรงเรียนวิชูทิศ เป็นโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

โรงเรียนวิชูทิศ
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Wichutit School
อักษรย่อ ว.ช.
ประเภท กทม.
คติพจน์ นตถิ ปญญา สมา อาภา
(แสงสว่างเสมอเหมือนปัญญา ไม่มี)
สังกัด กทม.
ก่อตั้ง พ.ศ. 2504
เพลง มาร์ชวิชูทิศ

โรงเรียนวิชูทิศ สำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เริ่มทำการก่อสร้างเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2503 ภายในบริเวณที่ดินเทศบาลของกรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ประมาณ 9 ไร่เศษ สร้างด้วยเงินงบประมาณประจำปีของเทศบาลกรุงเทพมหานครประกอบด้วยอาคารบ้านไม้ 2 ชั้น ขนาด 8 ห้องเรียน หอประชุม 1 หลัง บ้านพักครูเป็นเรื่อง 1 แถว ขนาด 6 ห้อง บ้านพักนักการภารโรง 1 หลัง

โรงเรียนวิชูทิศได้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2504 และทำพิธีเปิดป้ายชื่อโรงเรียน วิชูทิศ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2504 ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสถาปนาเทศบาลกรุงเทพมหานคร

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนแก้ไข

 • คำขวัญ : “นตถิ ปญญา สมา อาภา” แปลว่า “แสงสว่างเสมอเหมือนปัญญา ไม่มี”
 • คติพจน์ : โรงเรียนวิชูทิศ โรงเรียนดี มีมาตรฐาน
 • ตราประจำโรงเรียน :
  • คบเพลิงไฟ คือ ความรู้ ปัญญา
  • รัศมี คือ แสงสว่างแห่งปัญญา
 • ต้นไม้ (ดอกไม้)  : ต้นพิกุล(ดอกพิกุล)
 • สิ่งสักการะ : พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนวิชูทิศแก้ไข

ในระยะแรกโรงเรียนวิชูทิศจัดการเรียนการสอนเป็น 2 สาย คือ สายสามัญและสายอาชีวศึกษา

โดยที่ใน

ปีการศึกษา 2505 เปิดทำการสอนสายสามัญศึกษา ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2507 ขยายการสอนสายสามัญศึกษา ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 โดยจัดกาสอนเป็น 2 ผลัด เนื่องจากห้องเรียนไม่พอ
ปีการศึกษา 2507 - 2520 จัดการสอนสายสามัญศึกษาเพียงอย่างเดียว เปิดตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 7
ปีการศึกษา 2521 - 2535 จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2536 จัดการสอนขยายโอกาสทางการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ขยายเพิ่มปีละ 1 ชั้น)
ปีการศึกษา 2540 เปิดเป็นโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร จัดเป็นโรงเรียนกีฬาแห่งแรกของกรุงเทพมหานคร เปิดสอนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และขยายเพิ่มปีละ 1 ชั้น
ปีการศึกษา 2546 ขยายจัดการเรียนการสอน ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รับเฉพาะนักเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร โดยเปิดเป็นสาขาของโรงเรียนประชานิเวศน์
ปีการศึกษา 2548 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เปิดสอนเฉพาะนักเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
ปีการศึกษา 2549 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เปิดสอนสอนหลักสูตรกีฬาและหลักสูตรเฉพาะทางขนมอบ
ปีการศึกษา 2555 เปิดการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เปิดสอนสอนหลักสูตรกีฬา หลักสูตรเฉพาะทางขนมอบ หลักสูตรวิทย์-คณิต


ทำเนียบผู้บริหารแก้ไข

 • 1.นายอารมณ์ นรากุล พ.ศ. 2504 - 2514
 • 2.นายสุพัฒน์ ทรงศรีเจริญ พ.ศ. 2514 - 2516
 • 3.นางเกยูร เชี่ยวเวช พ.ศ. 2516 - 2519
 • 4.นายอารมณ์ นรากุล พ.ศ. 2519 - 2524
 • 5.นายศักดิ์ วัฒนกิจ พ.ศ. 2524 - 2534
 • 6.นายสมาน หลงเจริญ พ.ศ. 2534 - 2536
 • 7.นางจงจิตต์ นิตยสุทธิ พ.ศ. 2536 - 2542
 • 8.นางสาวประภา กิตตินานนท์ พ.ศ. 2542 - 2546
 • 9.นางสุวพิศ หกสุวรรณ พ.ศ. 2546 - 2547
 • 10.นางเสาวนีย์ เสือพันธ์ พ.ศ. 2547 - 2550
 • 11.นายเฉลิมศักดิ์ รวยอารีย์ พ.ศ. 2550 - 2554
 • 12.นายมงคล อัศวธีรากุล พ.ศ. 2554 - 2558
 • 13.นางพรทิพย์ ลิมอักษร พ.ศ. 2558 - 2560
 • 14.นางสาวพรณิชา ชาตะพันธุ์ พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน

คณะผู้บริหารปัจจุบันแก้ไข

 • 1.นางสาวพรณิชา ชาตะพันธุ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวิชูทิศ
 • 2.นางน้ำทิพย์ เติมเลิศมนัสวงษ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายบริหารงานบุคคล
 • 3.นางสาวศิริพร อสิพงษ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
 • 4.นายหัสดินทร์ ทรงงาม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • 5.นางสาวประไพพรรณ ประเสริฐวิทย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณอำนวยการฝ่ายงบประมาณ

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข