โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม

โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ตั้งอยู่ในตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก อยู่ในกลุ่มโรงเรียนบ้านนา 2 เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 1 ใน 2 แห่งของตำบลบ้านพริก เป็นโรงเรียน 1 ใน 7 แห่งของตำบลบ้านพริก เป็นโรงเรียน 1 ใน 17 แห่งของกลุ่มฯ เปิดสอนชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม
ไฟล์:ตราโรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม.jpg
ใฝ่หาความรู้ มุ่งสู่คุณธรรม รักความเป็นไทย ห่างไกลสิ่งเสพติด
หมู่ 9 ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 26110
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Watphokeawbenchataram School
อักษรย่อ พ.ก.
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถาปนา พ.ศ. 2478
ผู้ก่อตั้ง กระทรวงศึกษาธิการ
รหัส 1026170084

ประวัติแก้ไข

โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม เดิมชื่อ "โรงเรียนวัดหนองลุมพุก" ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2478 ต่อมาได้มีการขยายชื่อเป็น "โรงเรียนประชาบาลตำบลบ้านพริก 2 (วัดหนองลุมพุก)" และเมื่อปีพุทธศักราช 2495 ได้เปลี่ยนกลับมาเป็นชื่อเดิม ต่อมามีการเปลี่ยนชื่อวัดจากวัดหนองลุมพุกเป็นวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม ทำให้ชื่อโรงเรียนเปลี่ยนจาก "โรงเรียนวัดหนองลุมพุก" เป็น "โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม" ดังเช่นปัจจุบัน

ลักษณะและเกียรติประวัติแก้ไข

  • โรงเรียนวิถีพุทธ

ข้อมูลจำเพาะโรงเรียนแก้ไข

  • คำขวัญ ใฝ่หาความรู้ มุ่งสู่คุณธรรม รักความเป็นไทย ห่างไกลสิ่งเสพติด
  • ปรัชญา "ปญฺญา ว ธเนน เสยฺโย" ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์
  • สีประจำโรงเรียน