โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม

โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ตั้งอยู่ในตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก อยู่ในกลุ่มโรงเรียนบ้านนา 2 เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 1 ใน 2 แห่งของตำบลบ้านพริก เป็นโรงเรียน 1 ใน 7 แห่งของตำบลบ้านพริก เป็นโรงเรียน 1 ใน 17 แห่งของกลุ่มฯ เปิดสอนชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม
หมู่ 9 ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 26110
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Watphokeawbenchataram School
อักษรย่อ พ.ก.
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล
คติพจน์ ใฝ่หาความรู้ มุ่งสู่คุณธรรม รักความเป็นไทย ห่างไกลสิ่งเสพติด
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถาปนา พ.ศ. 2478
ผู้ก่อตั้ง กระทรวงศึกษาธิการ
รหัส 1026170084

ประวัติแก้ไข

โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม เดิมชื่อ "โรงเรียนวัดหนองลุมพุก" ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2478 ต่อมาได้มีการขยายชื่อเป็น "โรงเรียนประชาบาลตำบลบ้านพริก 2 (วัดหนองลุมพุก)" และเมื่อปีพุทธศักราช 2495 ได้เปลี่ยนกลับมาเป็นชื่อเดิม ต่อมามีการเปลี่ยนชื่อวัดจากวัดหนองลุมพุกเป็นวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม ทำให้ชื่อโรงเรียนเปลี่ยนจาก "โรงเรียนวัดหนองลุมพุก" เป็น "โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม" ดังเช่นปัจจุบัน

อ้างอิงแก้ไข