โรงเรียนวังชิ้นวิทยา

โรงเรียนวังชิ้นวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 508 หมู่ 8 ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

ประวัติแก้ไข

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ กระทรวงศึกษาธิการได้รับอนุมัติจัดตั้งในปี 2515 โดยนายสง่า รัตนวิโรจน์ นายอำเภอวังชิ้นในสมัยนั้นได้ประชุมหารือกับราษฎรเพื่อขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมขึ้น นายรัตน์ ใจวุฒิ กำนันตำบลวังชิ้น และชาวบ้าน ได้มอบที่ดินจำนวน 75 ไร่ ระหว่างกิโลเมตรที่ 1 ถนน วังชิ้น - เถิน ให้แก่กรมสามัญศึกษาให้เป็นที่ก่อสร้างอาคารต่าง ๆ กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้เปิดโรงเรียนให้ชื่อว่า “โรงเรียนวังชิ้นวิทยา” ในระยะเริ่มแรกในปีการศึกษา 2515 นั้นค่อนข้างจะมีปัญหามากเพราะขาดอาคารเรียนและบุคลากรที่ดำเนินการสอน ทางอำเภอวังชิ้นในขณะนั้นได้ขอความร่วมมือจากหมวดการศึกษาอำเภอวังชิ้นและหน่วยงานอื่นเป็นอาสาสมัครช่วยสอนและได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนบ้านนาใหม่อนุสรณ์ให้ใช้เป็นสถานที่เรียน ต่อมากรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน 216 ก 4 ห้องเรียน และบ้านพักครูจำนวน 2 หลัง บ้านพักนักการภารโรงจำนวน 1 หลัง การก่อสร้างสำเร็จเรียบร้อยเมื่อเดือนพฤษภาคม 2516 จึงได้ย้ายสถานศึกษาจากที่เดิมคือโรงเรียนบ้านนาใหม่อนุสรณ์มายังบริเวณโรงเรียนวังชิ้นวิทยา ในปัจจุบันเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2534 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปัจจุบันสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต37 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ผู้อำนวยการคนปัจจุบันมีชื่อว่า "นายชานันท์ มณเฑียร"

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข