โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°11′12″N 99°56′43″E / 13.18667°N 99.94528°E / 13.18667; 99.94528

โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต เป็นโรงเรียนรัฐบาลในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ซึ่งเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ตั้งอยู่ที่ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต
หมู่ 4 ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Wachirathamsopit School
อักษรย่อ ว.ศ. (w.s.)
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 11 มีนาคม พ.ศ. 2520
รหัส 1076370267
เพลง เพลงมาร์ชโรงเรียนวชิรธรรมโศภิต
เว็บไซต์

ประวัติโรงเรียนแก้ไข

โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2520 พระครูวชิรธรรมโศภิต (อดีตเจ้าอาวาสวัดปากคลอง) และเจ้าคณะอำเภอบ้านแหลม ได้มอบที่ดินของวัดปากคลองจำนวนทั้งสิ้น 35 ไร่ ในการจัดตั้งโรงเรียน ดังนั้นทางอำเภอบ้านแหลมและประชาชนในพื้นที่ จึงเสนอขอให้ชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต ตามสมณศักดิ์ของท่านพระครูวชิรธรรมโศภิต ทั้งนี้เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่อนุชนรุ่นหลังและเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณของท่านที่ได้ประกอบคุณความดีไว้ ณ โรงเรียนแห่งนี้ 

โดยได้เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.ศ. 1) จำนวน 2 ห้องเรียน รวม 90 คน เปิดเรียนครั้งแรกที่อาคาร 1 (ศุทธาลัยอุทิศ) บริเวณภายในวัดปากคลองเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2520 

วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2522 ได้ย้ายนักเรียนทั้งหมดจากอาคาร 1 (ศุทธาลัยอุทิศ) บริเวณโรงเรียนวัดปากคลอง มาเรียนที่อาคารชั่วคราวของโรงเรียน 

วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2523 ได้ย้ายนักเรียนทั้งหมดจากอาคารชั่วคราวมาเรียนที่อาคารเรียนถาวร (แบบ ๑๐๖ ต.) และในวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 โรงเรียนได้เริ่มรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นรุ่นแรกจนถึงปัจจุบัน[1] 

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนแก้ไข

 •  ปรัชญา: คุณธรรมแข็ง  แกร่งวิชา  พัฒนาท้องที่  เพิ่มศักดิ์ศรีชาววชิรธรรม
 •  อักษรย่อโรงเรียน: ว.ศ.
 • สีประจำโรงเรียน:
 • เพลงประจำโรงเรียน: เพลงมาร์ชโรงเรียนวชิรธรรมโศภิต

เกียรติประวัติโรงเรียนแก้ไข

 • พ.ศ. 2527  - โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เข้าโรงเรียนในโครงการ ปรับปรุงโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก รุ่นที่ ๓
 • พ.ศ. 2528  - โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการส่งเสริมสุข ภาพอนามัยในโรงเรียน                    
 • พ.ศ. 2529  - โรงเรียนได้สร้างหอพระและจัดสร้างพระประจำโรงเรียน
 • พ.ศ. 2532  - โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาชีวิตและสังคม (มพชส.)
 • พ.ศ. 2533  
  • โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนพระราชทาน
  • ได้รับโล่การจัดกิจกรรมวันแม่ดีเด่น  จากสภาสังคมสงเคราะห์สตรีแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2534   - โรงเรียนจริยศึกษาดีเด่น
 • พ.ศ. 2535  - โรงเรียนได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่น
 • พ.ศ. 2536
  • โรงเรียนได้รับรางวัลการจัดการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ดีเด่น ของ  สสวท. ระดับภาคกลาง
  • โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากสำนักนายกรัฐมนตรี  ให้เป็น โรงเรียนพัฒนาการใช้แหล่งน้ำขนาดเล็กดีเด่น ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาของภาคกลาง                             
 • พ.ศ. 2537  - โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากโครงการธิงค์เอิธซ์ และกระทรวงศึกษาธิการตามโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมดีเด่น
 • พ.ศ. 2538
  • โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษา  เป็นโรงเรียนที่มีสิ่งแวดล้อมดีเด่น  ระดับมาตรฐานเหรียญทอง
  • ได้รับรางวัลชนะเลิศผลงานสิ่งประดิษฐ์จากคณะกรรมการการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาตb  
 • พ.ศ. 2539  - ได้รับการคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษา  ให้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสดีเด่น  ของเขตการศึกษา๕ และผู้บริหารได้รับทุนศึกษาดูงานทประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ี่
 • พ.ศ. 2540
  • ได้รับการคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษา  ให้เป็นโรงเรียนใน โครงการโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
  • ได้รับการคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษา  ให้เป็นโรงเรียนที่มีห้องสมุดมาตรฐานตามโครงการห้องสมุด กาญจนาภิเษกดีเด่น
  • ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันพัฒนาผู้บริหาร  ให้เป็น โรงเรียนต้นแบบการจัดระบบบริหารเชิงคุณภาพ
  • ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ ให้เป็นโรงเรียนนำร่อง  ในการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมระดับตำบล
  • ผู้บริหารโรงเรียน   ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้บริหารดีเด่น  ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (สบมท.)                                  
 • พ.ศ. 2541   - ได้รับคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษาให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานดีเด่นขนาดกลาง 
 • พ.ศ. 2542 
  • ได้รับรางวัลชนะเลิศสถานศึกษาดีเด่นโครงการสู้ภัยเศรษฐกิจของ กระทรวงศึกษาธิการ
  • ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ  ให้เป็นโรงเรียนสีขาวเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติด ประจำปีพ.ศ.๒๕๔๒                                    
 • พ.ศ. 2543
  • ได้รับพระราชทานเสาเสมาทองจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  ในฐานะที่เป็นสถาบันที่ส่งเสริมพระพุทธศาสนาดีเด่น
  • ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดประเมินโรงเรียนพระราชทาน  ได้รางวัลรองชนะเลิศระดับเขต 
 • พ.ศ. 2544
  • ได้รับรางวัลชนะเลิศกลุ่มเยาวชนที่ทำประโยชน์ต่อชุมชน
  • ได้รับรางวัลชนะเลิศครอบครัวอบอุ่นจาก  สนง.คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ  
  • ได้รับรางวัชชนะเลิศครอบครัวอบอุ่นจาก สนง.คณะกรรมการวัฒน ธรรมแห่งชาติ  
  • ได้รับรางวัลปฏิรูปการศึกษาดีเด่นขอกรมสามัญศึกษา
  • ได้รับรางวัลพัฒนา  Modern  School  Network  (MSN)  ของสถาบันพัฒนาผู้บริหาร
  • ผู้บริหารโรงเรียน  ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น  ในการป้องกันและแก้ปัญหาพฤติกรรม นักเรียนในโรงเรียน  ระดับ ประเทศ  ประจำปีการศึกษา  2544  
 • พ.ศ.2545 
  • ได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรม  ส่งเสริมจริยธรรม  และการทำความดีของเยาวชน  จาก พอ.อ.ชวลิต  ยงใจยุทธ  ซึ่ง ดำเนินการโดยมูลนิธิเพื่อสังคม  ไทย  และสนับสนุนโดยหนังสือพิมพ์เส้นทางเศรษฐกิจ  
  • ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอโครงการ “โรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมดีเด่น เฉลิมพระเกียรติ”  ของสมาคมสร้างสรรค์ไทย  ประจำปี  พ.ศ.2545

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข