โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เป็นโรงเรียนรัฐบาลประเภทสหศึกษา เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 171/3151 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์10220

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
ตราสัญลักษณ์โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

ประวัติแก้ไข

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ก่อตั้งโดย พลอากาศโท หลวงเทวฤทธิ์พันลึก อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ คนที่ 3 และได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เปิดทำการสอนได้ ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2490 ภายในหน่วยที่ตั้งของกองทัพอากาศ สถานที่ตั้งเดิมอยู่บริเวณช่องทางกองบินน้อยที่ 6 (บน.6) มีอาคารเป็นเรือนไม้ชั้นเดียว 6 ห้องมีชั้น เรียนตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปี พ.ศ. 2491 ขยายมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพิ่มขึ้น และโรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนประเภท "โรงเรียนดี" จากกระทรวงฯ เป็นต้นมา จึงได้ขยายชั้นเรียนเพิ่มขึ้นตามลำดับจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6

 
รูปหล่อโลหะครึ่งตัวของพลอากาศโทหลวงเทวฤทธิ์พันลึก ผู้ก่อตั้งโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
  • พ.ศ. 2520 กองทัพอากาศได้เสนอโอนกิจการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยระดับมัธยมศึกษาให้กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการลงนามข้อตกลงและมอบโรงเรียนเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2521 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการยินดีรับมอบทั้งกิจการ อาคาร สถานที่ วัสดุ และบุคลากร และได้มีการลงนามตามข้อตกลงอย่างสมบูรณ์เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522

ทำเนียบผู้บริหารแก้ไข

ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 ขุนอักษรสิทธิ์ พ.ศ. 2490 พ.ศ. 2493
2 นายท้วน แก้วกร พ.ศ. 2493 พ.ศ. 2494
3 นายประสิทธิ์ พิมล พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2495
4 เรืออากาศตรีสุชาติ งามถิ่น พ.ศ. 2495 พ.ศ. 2498
5 เรืออากาศเอกณรงค์ ศรเกษตริน พ.ศ. 2498 พ.ศ. 2499
6 เรืออากาศเอกณรงค์ ศรเกษตริน (สมัยที่ 2) พ.ศ. 2499 พ.ศ. 2504
7 นาวาอากาศตรีพิมล จักรทอง พ.ศ. 2504 พ.ศ. 2508
8 นาวาอากาศตรีสนิท นามเรืองศรี พ.ศ. 2508 พ.ศ. 2514
9 นาวาอากาศโทพรหม ไชยลาภ พ.ศ. 2514 พ.ศ. 2517
10 นางสุนันท์ อยู่คงดี พ.ศ. 2517 พ.ศ. 2518
11 นาวาอากาศโทสำเนียง อินทรสุวรรณ พ.ศ. 2518 พ.ศ. 2520
12 นาวาอากาศเอกปกรณ์ เติมทอง พ.ศ. 2520 พ.ศ. 2521
13 นายดุสิต พุนพอน พ.ศ. 2521 พ.ศ. 2521
14 นายประทีป สุขวารี พ.ศ. 2521 พ.ศ. 2524
15 นายสมชาย นพเจริญกุล พ.ศ. 2524 พ.ศ. 2524
16 นายไพบูลย์ ภู่พงษ์พันธ์ พ.ศ. 2524 พ.ศ. 2527
17 นายเทพ เที่ยงตรง พ.ศ. 2527 พ.ศ. 2530
18 นายอนันต์ บุญส่ง พ.ศ. 2530 พ.ศ. 2534
19 นายสงพงษ์ รุจิรวรรธน์ พ.ศ. 2534 พ.ศ. 2535
20 นายสนิทพงศ์ นวลมณี พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2539
21 นายวิวัฒน์ พวงมะลิต พ.ศ. 2539 พ.ศ. 2542
22 นายอุดร บุญถาวร พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2544
23 นางลัดดา พร้อมมูล พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2547
24 ดร.เกษม สดงาม พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2551
25 นายเฉลิมชัย จันทรมิตรี พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2556
26 ดร.วิสิทธิ์ ใจเถิง พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2561
27 ดร.สุมนา ธิกุลวงษ์ พ.ศ. 2561 ปัจจุบัน

รายชื่อศิษย์เก่าทีมีชื่อเสียงแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  • โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
  • คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครองโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย (ปีการศึกษา 2551)
  • หนังสืออนุสรณ์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ปีการศึกษา 2553