โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา[1](อังกฤษ: Rung Aroon Vitthya School) (อักษรย่อ: ร.ว., R.V.) เป็นโรงเรียนเอกชนสหศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 4 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
ตราโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ประเภทเอกชน
คำขวัญคุณธรรม นำปัญญา พัฒนาชีวิต
ผู้บริหารบาทหลวงจักรี พันธ์สมบัติ
ภาษาภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ


ประเทศจีน ภาษาจีน
สี████ ฟ้า - เหลือง
เพลงมาร์ชรุ่งอรุณ
เว็บไซต์www.rvs.ac.th

ประวัติแก้ไข

บาทหลวงหลุยส์ นิโกลาส ได้ซื้อที่ดินจำนวน 15 ไร่จากหม่อมราชวงศ์ชวนิตนดากร วรวรรณ ซึ่งบาทหลวงหลุยส์ นิโกลาส มอบให้นายบุญถึง ศรีสุระ เป็นเจ้าของที่ดินแทนแล้วในปี พ.ศ. 2503 บาทหลวงหลุยส์ นิโกลาส ได้เชิญพ่อค้า ประชาชน ข้าราชการ นายอำเภอในอำเภอปากช่อง ประชุมปรึกษาเรื่องการสร้างโรงเรียนที่ชื่อว่า "โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา" แล้วเปิดทำการสอนเป็นครั้งแรกเมื่อ ปีพ.ศ. 2504

 • พ.ศ. 2504 นายบุญถึง ศรีสุระได้รับใบอนุญาต ด้วยมี นางอุดมศรีสันติธรณ์ เป็นครูใหญ่
 • พ.ศ. 2507 ขอเปิดขยายทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 • พ.ศ. 2524 ขอเปิดขยายทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • พ.ศ. 2541 ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนพระราชทานสถานศึกษาดีเด่นระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็กและได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่นระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ เขตการศึกษา11
 • พ.ศ. 2545 ผ่านการประเมินคุณภาพทางการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบแรก
 • พ.ศ. 2549 ผ่านการประเมินคุณภาพทางการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบสอง
 • พ.ศ. 2550 ได้รับการอนุญาตให้ผลิตน้ำดื่ม ตรามอร์นิ่ง สตาร์และได้รับอนุญาตให้เปิดการเรียนการสอนระดับชั้นอภิบาล
 • พ.ศ. 2553 ได้รับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาและผ่านการประเมินคุณภาพทางการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบสาม

ข้อมูลโรงเรียนแก้ไข

 • พื้นที่โรงเรียน: 15 ไร่
 • สีประจำโรงเรียน : ████ ฟ้า - เหลือง
 • ตราประจำโรงเรียน: เป็นรูปพระแม่มารีย์ ตรงกลางเป็นรูปดาว
 • ธงประจำโรงเรียน: ธงฟ้าเหลือง
 • ดอกไม้ประจำโรงเรียน : ลั่นทม
 • ต้นไม้ประจำโรงเรียน: ต้นประดู่
 • คติพจน์ : คุณธรรม นำปัญญา พัฒนาชีวิต
 • ปรัชญา: การศึกษา คือ การพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ในทุกมิติ
 • เอกลักษณ์ของโรงเรียน: สะอาด มารยาทดี มีวินัย ใจกตัญญู
 • อัตลักษณ์ของโรงเรียน: รักเมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่อย่างพอเพียง

ลำดับผู้บริหารโรงเรียนแก้ไข

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 บาทหลวงหลุยส์ นิโกลาส พ.ศ. 2504 - 2513
2 บาทหลวงเรอเน ลาบูเรอ พ.ศ. 2513 - 2518
3 บาทหลวงประยูร นามวงศ์ พ.ศ. 2518 - 2521
4 บาทหลวงมารีอุส หลุยส์ เบรย์ พ.ศ. 2521 - 2529
5 บาทหลวงเรอเน ลาบูเรอ พ.ศ. 2513 - 2518
6 บาทหลวงสุรินทร์ ประสมผล พ.ศ. 2529 - 2537
7 บาทหลวงพิพัฒน์ ทะนุพันธุ์ พ.ศ. 2537 - 2544
8 บาทหลวงสมเดช พันธ์สมบัติ พ.ศ. 2544 - 2547
9 บาทหลวงดร.เอกชัย ชิณโคตร พ.ศ. 2547 - 2553
10 บาทหลวงสุข ศรจันทร์ พ.ศ. 2553 - 2559
11 บาทหลวงดร.จักรี พันธ์สมบัติ พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน

อ้างอิงแก้ไข

 1. [1],รหัสโรงเรียนและประวัติการก่อตั้ง