โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล

(เปลี่ยนทางจาก โรงเรียนราฟาแอล)

โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล หรือในชื่อเดิม โรงเรียนราฟาแอล เป็นโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ เปิดการสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งอยู่ที่เลขที่ 5 ถนนท้ายบ้าน ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยบริเวณเป็นที่ตั้งของโบสถ์อัครเทวดาราฟาแอล ของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกตั้งอยู่ข้างบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้ถือกำเนิดมาพร้อมกับสร้างโบสถ์คาทอลิกปากน้ำ (โบสถ์อัครเทวดาราฟาแอล) ซึ่งสร้างเมื่อพ.ศ. 2430[1] เปิดสอนเฉพาะเด็กคาทอลิก โดยมีบาทหลวงเป็นผู้ให้การอบรม โรงเรียนเซนต์ราฟาแอลขออนุญาตจัดตั้งตาม พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2489 โดยมี ฯพณฯ มุขนายกเรอเน แปร์รอส เป็นเจ้าของและผู้จัดการ โดยในปัจจุบันเปิดสอนในระดับชั้น เตรียมอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งมีวิวัฒนาการ การเปิดสอนในระดับชั้นต่าง ๆ ดังนี้

 • พ.ศ. 2489 เปิดการสอนชั้นประถมปีที่ 1 - ประถมปีที่ 4
 • พ.ศ. 2506 เปิดการสอนชั้นประถมปีที่ 5
 • พ.ศ. 2507 เปิดการสอนชั้นประถมปีที่ 6
 • พ.ศ. 2508 เปิดการสอนชั้นประถมปีที่ 7
 • พ.ศ. 2509 เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ขอสร้างอาคารเรียนเพิ่ม)
 • พ.ศ. 2510 เปิดสอนชั้นมัธยมปีที่ 2
 • พ.ศ. 2511 เปิดสอนชั้นระดับมัธยมปีที่ 3
 • พ.ศ. 2523 ได้โอนกิจการของโรงเรียนให้กับสำนักมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ
 • พ.ศ. 2563 เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เปิดสอนในสาขาวิชา วิทย์-คณิต , ศิลป์ - ภาษาและเทคโนโลยี
โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล
ข้อมูล
สี         เขียว และ ขาว
เว็บไซต์http://www.raphael.ac.th/ โทร.02-701-6174-5
โรงเรียนได้สร้างอาคารเรียนหลังใหม่ 6 ชั้น ชื่อว่า อาคารเรอเนแปร์รอส เป็นอาคารเรียนที่มีความทันสมัย ด้วยห้องประกอบการต่างๆมากมายเช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องวิทยาสตร์ เป็นต้น
มีอาคารเรียนจำนวน 2 หลัง ประกอบด้วย
 • 1.อาคารเรอเนแปร์รอส เป็นอาคารเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 4
 • 2.อาคารโทบียาห์ เป็นอาคารเรียนของนักเรียนระดับเตรียมอนุบาล(Nursery)และระดับชั้นอนุบาล 1-3


ปัจจุบัน โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญของฝ่ายการศึกษาของมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 13 ไร่ 2 งาน 2 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 5 ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ


สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนแก้ไข

 
ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
 • คำขวัญ เธอและฉันเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนนี้ เรามาช่วยกันสร้างสรรค์ให้เจริญก้าวหน้า
 • ปรัชญา พัฒนาความเป็นมนุษย์ที่ครบครันตามหลักธรรมคริสต์ศาสนา
 • คติพจน์ รัก และ รับใช้
 • สีประจำโรงเรียน
  •      เขียว หมายถึง ความมีสันติ ความสงบ ความร่มเย็น
  •      ขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความสะอาด
 • องค์อุปถัมภ์ประจำโรงเรียน อัครเทวดาราฟาแอล
 • ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นประดู่บ้าน
 • เพลงประจำโรงเรียน มาร์ช ราฟาแอล

รายชื่อเจ้าของและผู้รับใบอนุญาตแก้ไข

 • พระสังฆราชเรอเน แปร์รอส ผู้ก่อตั้งโรงเรียน
 • บาดหลวงมณี กฤษเจริญ เป็นเจ้าของ (พ.ศ.2489 - พ.ศ.2505)
 • บาดหลวงบัณฑิต ปรีชาวุฒิ เป็นเจ้าของ (พ.ศ.2505 - พ.ศ.2523)
 • มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ โดยมุขนายกมีชัย กิจบุญชู เป็นเจ้าของและผู้รับใบอนุญาต (พ.ศ.2523 - พ.ศ.2558)
 • พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช อัครมุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ เป็นเจ้าของและผู้รับใบอนุญาต (พ.ศ.2558 - ปัจจุบัน)


 *รายชื่อผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเซนต์ราฟาแอล
 • บาดหลวงบุญไทย สิงห์สเน่ห์ (พ.ศ.2505 - พ.ศ.2522)
 • บาดหลวงวิจิตร ลิขิตธรรม (พ.ศ.2522 - พ.ศ.2527)
 • บาดหลวงทวีศักดิ์ กิจเจริญ (พ.ศ.2527 - พ.ศ.2532)
 • บาดหลวงอดุลย์ คูรัตน์ (พ.ศ.2532 - พ.ศ.2537)
 • บาดหลวงวิศิษฎ์ หริพงศ์ (พ.ศ.2535 - พ.ศ.2541)
 • บาดหลวงบัญชา ศรีประมงค์ (พ.ศ.2540 - พ.ศ.2541)
 • บาดหลวงปิยะชาติ มะกรครรภ์ (พ.ศ.2541 – พ.ศ.2545)
 • บาดหลวงปรีชา รุจิพงษ์ (พ.ศ.2545 - พ.ศ.2550)
 • บาดหลวงไพโรจน์ หอมจินดา (พ.ศ.2550 - พ.ศ.2550)
 • บาดหลวงวิทยา ลัดลอย (พ.ศ.2550 - พ.ศ.2556)
 • บาดหลวงประทีป กีรติพงศ์ (พ.ศ.2556 - 2560)
 • บาดหลวงสุพจน์ ฤกษ์สุจริต (พ.ศ.2560 - ปัจจุบัน)

อ้างอิงแก้ไข

 1. วัดอัครเทวดาราฟาแอล (ปากน้ำ) มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข