โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร

โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ เป็นโรงเรียนรัฐบาลประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ เดิมอยู่ในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร เขต 3 ปัจจุบันอยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1[1] ตั้งอยู่ใน เลขที่ 253 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 22-7 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แบบสหศึกษา โดยเป็นหนึ่งในเจ็ด "โรงเรียนราชวินิต"

ประวัติการก่อตั้ง

แก้

โรงเรียนบางแคปานขำวิทยา ตั้งขึ้นเมื่อ วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2522 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา ซึ่งได้รับบริจาคที่ดินจาก “คุณวิมล ปานขำ“ ที่มีความประสงค์ให้บุตรหลานของประชาชนในหมู่บ้านเศรษฐกิจ ได้มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาต่อจากระดับประถมศึกษา ทั้งนี้ขอให้โรงเรียนที่ตั้งขึ้นมามีคำว่า “ปานขำ” อยู่ในชื่อของโรงเรียนด้วย ต่อมา วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2536 ได้รับพระราชทานอนุญาตตามหนังสือ ที่ รล 003/ 5102 จากสำนักเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง ให้เปลี่ยนมาใช้ชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ[2]

ทำเนียบผู้บริหาร

แก้
รายนามผู้บริหารโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
รายนามผู้บริหาร ตำแหน่ง ระยะเวลา
1.นายเพ็ง เปี่ยมคุ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแคปานขำวิทยา พฤษภาคม 2522 - 2531
2.นายพล หอมสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแคปานขำวิทยา ตุลาคม 2531 - กันยายน 2533
3.นายสุรัติ จันทร์ขจร ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแคปานขำวิทยา ตุลาคม 2533 - กันยายน 2535
4.นายวีระ เดชพันธุ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแคปานขำวิทยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแค ปานขำ

ตุลาคม 2535 - 2538
5.นายสวัสดิ์ เกิดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแค ปานขำ กุมภาพันธ์ 2539 - 2541
6.นางวงศ์พรรณ อัจฉริยวณิช ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแค ปานขำ มกราคม 2541 - 2543
7.นายไพโรจน์ คำจีน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแค ปานขำ กุมภาพันธ์ 2543 - 2546
8.นายนพดล โกสุม ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแค ปานขำ มกราคม 2541 - 2543
9.นายสุธน เรืองเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแค ปานขำ ธันวาคม 2548 - ตุลาคม 2548
10.นางธารทิพย์ ถาวรชัยสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแค ปานขำ ตุลาคม 2551 - มกราคม 2553
11.ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ศิษฎ์ เสียงเสนาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแค ปานขำ กุมภาพันธ์ 2553 - มีนาคม 2554
12.นายวิโรฒ สำรวล ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแค ปานขำ พฤษภาคม 2554 - ธันวาคม 2556
13.นายประจักษ์ มนต์ประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแค ปานขำ ธันวาคม 2556-ตุลาคม 2557
14.นายธนะกุล ช้อนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแค ปานขำ พฤศจิกายน 2557- 2561

โรงเรียนในเครือราชวินิต

แก้

รางวัลพระราชทานโรงเรียนในเครือราชวินิต

แก้

ปัจจุบัน การพระราชทานทุนเรียนดี เข็มเกียรติคุณ และโล่เกียรติคุณนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานรางวัลต่างๆ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

ทุนพระราชทาน

แก้
 1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จะต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.40 ขึ้นไปของแต่ละปีการศึกษา
 2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จะต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไปของแต่ละปีการศึกษา
 • จำนวนนักเรียนที่จะได้รับทุนพระราชทานในแต่ละระดับนั้นจะเท่ากับจำนวนห้องเรียนที่เปิดสอนในระดับชั้นนั้น
 • ทุนพระราชทาน 1 ทุนจะอยู่ในถุงสีทอง บรรจุเงินจำนวน 999 บาท
 • นอกจากทุนพระราชทานแล้วนั้น นักเรียนผู้ได้รับพระราชทานยังจะได้รับภาพพระราชทานในขณะที่รับพระราชทานทุนและประกาศเกียรติคุณอีกด้วย

โล่เกียรติคุณ

แก้
 • นักเรียนที่จะได้รับโล่เกียรติคุณ จะต้องมีผลการเรียนสะสมสูงสุดตามระดับชั้น ดังนี้
 1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 3 คน
 2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 3 คน
 3. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย (ศึกษาต่อเนื่อง) จำนวน 3 คน
 • นักเรียนที่ได้รับพระราชทานโล่เกียรติคุณ จะได้รับภาพพระราชทานและประกาศเกียรติคุณเช่นเดียวกับทุนพระราชทาน

เข็มเกียรติคุณ

แก้
 • คุณสมบัติของนักเรียนที่จะได้รับเข็มเกียรติคุณ
 1. ช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและดีเด่น
 2. มีความประพฤติเรียบร้อย สุภาพ อ่อนน้อม สนใจต่อการศึกษาเล่าเรียน
 3. ปฏิบัติงานเป็นที่ประจักษ์แก่คณะครู และนักเรียนทั่วไป
 • จำนวนของนักเรียนที่จะได้รับพระราชทานเข็มเกียรติคุณนั้น มีจำนวนทั้งสิ้น 12 คน แบ่งเป็น 6 ระดับชั้น ชั้นละ 2 คน สำหรับการช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน เช่น ทางวิชาการ ดนตรี (ไทยและสากล) ห้องสมุด ฯลฯ
 • นักเรียนที่ได้รับพระราชทานเข็มเกียรติคุณ จะได้รับภาพพระราชทานและประกาศเกียรติคุณเช่นเดียวกับทุนพระราชทาน

รางวัลอื่นๆ

แก้

นอกจากทุนพระราชทาน โล่เกียรติคุณและเข็มเกียรติคุณแล้ว ยังมีรางวัลครูปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นและรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ที่จะพระราชทานในคราวเดียวกันอีกด้วย

อ้างอิง

แก้
 1. [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/A/045/4.PDF พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓)
 2. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-03-13. สืบค้นเมื่อ 2009-04-02.