โรงเรียนราชวินิต ถือกำเนิดด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร คำว่า"ราชวินิต" เป็นนามพระราชทาน ความหมายว่า "สถานที่อบรมกุลบุตรกุลธิดาให้เป็นคนดี ด้วยพระบารมีปกเกล้าฯ" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชปรารถที่จะจัดตั้งโรงเรียนราชอุปถัมภ์ ณ บริเวณสวนเพาะชำ วังสวนกุหลาบ จำนวน 6 ไร่ ทรงให้สำนักพระราชวังจัดตั้งเป็นโรงเรียนราษฎร์ ระดับประถมศึกษา รับนักเรียนที่เป็นบุตรหลานข้าราชการสำนักพระราชวัง โดยไม่เก็บค่าเล่าเรียน ขอครูจากกระทรวงศึกษาธิการมาช่วยทำการสอน ใช้งบประมาณจากสวัสดิการของกองมหาดเล็ก สำนักพระราชวัง จำนวน 1,000,000 บาท สร้างอาคารเรียน เมื่อหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น ทราบพระราชประสงค์ จึงรับสนองพระบรมราชโองการ จัดตั้งโรงเรียนราชวินิต เป็นโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกองการประถมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2509 เปิดสอนชั้นเด็กเล็กถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 รับนักเรียนที่เป็นบุตรหลานข้าราชการ สำนักพระราชวัง และของบุคคลทั่วไป โดยมีคุณหญิงพวงรัตน วิเวกานนท์ เป็นผู้บริหารโรงเรียนคนแรก

โรงเรียนราชวินิต
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Ratchawinit School
อักษรย่อ ส.ร.น. (S.R.N.)
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
คติพจน์ เด็กเป็นสำคัญ สรรสร้างคนดี สู่วิถีความเป็นเลิศ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ก่อตั้ง 13 มิถุนายน 2509
เพลง มาร์ชราชวินิต
เว็บไซต์

ระดับการศึกษาจนปัจจุบันแก้ไข

เริ่มเปิดชั้นมัธยมศึกษามาตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 จนปัจจุบันนี้(ปีการศึกษา 2555) มีจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และจะเปิดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษาที่ 2556

เหตุการณ์แก้ไข

วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2515 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราชดำเนิน มาทรงประกอบพิธี เปิดอาคารเรียนหลังที่ 3 และพระราชทานทุนแก่นักเรียนที่เรียนดี

วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2517 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้นทรงดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ มาทรงประกอบพิธี เปิดอาคารเรียนหลังที่ 4

วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์มาทรง เปิดอาคารเรียนหลังที่ 5, 6 และสระว่ายน้ำ

วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2534 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์มาทรงเปิดอาคารเรียนหลังที่ 9

วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2536 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จพระราชดำเนินแทนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเปิดห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ

ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้ไข

  1. คุณหญิงพวงรัตน วิเวกานนท์ (2509 - 2535)
  2. นายชัยยุทธ บุณย์สวัสดิ์ (2535 - 2546)
  3. นางเพ็ญพรรณ ยูวะเวส (2546 - 2549)
  4. นางแสงระวี วาจาวุทธ (2549 - 2557)
  5. นายบัณฑิต พัดเย็น (2557-2560)
  6. ดร.สุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร

สถานที่ที่อยู่ใกล้เคียงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข