โรงเรียนราชวินิต

โรงเรียนราชวินิต ถือกำเนิดด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร คำว่า"ราชวินิต" เป็นนามพระราชทาน ความหมายว่า "สถานที่อบรมกุลบุตรกุลธิดาให้เป็นคนดี ด้วยพระบารมีปกเกล้าฯ" พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชปรารถที่จะจัดตั้งโรงเรียนราชอุปถัมภ์ ณ บริเวณสวนเพาะชำ วังสวนกุหลาบ จำนวน 6 ไร่ ทรงให้สำนักพระราชวังจัดตั้งเป็นโรงเรียนราษฎร์ ระดับประถมศึกษา รับนักเรียนที่เป็นบุตรหลานข้าราชการสำนักพระราชวัง โดยไม่เก็บค่าเล่าเรียน ขอครูจากกระทรวงศึกษาธิการมาช่วยทำการสอน ใช้งบประมาณจากสวัสดิการของกองมหาดเล็ก สำนักพระราชวัง จำนวน 1,000,000 บาท สร้างอาคารเรียน เมื่อหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น ทราบพระราชประสงค์ จึงรับสนองพระบรมราชโองการ จัดตั้งโรงเรียนราชวินิต เป็นโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกองการประถมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2509 เปิดสอนชั้นเด็กเล็กถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 รับนักเรียนที่เป็นบุตรหลานข้าราชการ สำนักพระราชวัง และของบุคคลทั่วไป โดยมีคุณหญิงพวงรัตน วิเวกานนท์ เป็นผู้บริหารโรงเรียนคนแรก

โรงเรียนราชวินิต
Rachawinit School
ข้อมูล
ชื่ออื่นส.ร.น. (S.R.N.)
ประเภทโรงเรียนรัฐบาล
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
คำขวัญเด็กเป็นสำคัญ สร้างสรรค์ความดี สู่วิถีความเป็นเลิศ
สถาปนา13 มิถุนายน 2509
เขตการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้อำนวยการดร.ปรพล แก้วชาติ
เพลงมาร์ชราชวินิต
เว็บไซต์www.rachawinit.ac.th

เหตุการณ์ แก้

วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2515 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนิน มาทรงประกอบพิธี เปิดอาคารเรียนหลังที่ 3 และพระราชทานทุนแก่นักเรียนที่เรียนดี

วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2517 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้นทรงดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ มาทรงประกอบพิธี เปิดอาคารเรียนหลังที่ 4

วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์มาทรงเปิดอาคารเรียนหลังที่ 5, 6 และสระว่ายน้ำ

วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2534 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์มาทรงเปิดอาคารเรียนหลังที่ 9

วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2536 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จพระราชดำเนินแทน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงเปิดห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ พระ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงเจริญพระชันษา 3 รอบ

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต แก้

  1. คุณหญิงพวงรัตน วิเวกานนท์ (2509 - 2535)
  2. นายชัยยุทธ บุณย์สวัสดิ์ (2536 - 2546)
  3. นางเพ็ญพรรณ ยูวะเวส (2546 - 2549)
  4. นางแสงระวี วาจาวุทธ (2549 - 2557)
  5. นายบัณฑิต พัดเย็น (2557-2560)
  6. ดร.สุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร (2560-30 กันยายน 2565)
  7. ด.ร.ปรพล แก้วชาติ (2565-ปัจจุบัน)

สถานที่ที่อยู่ใกล้เคียง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้