โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนี้ได้กำเนิดขึ้นโดยท่านผู้หญิง ดุษฎีมาลา มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการจัดโรงเรียน เป็นผู้รับสนองพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ดำเนินการจัดสร้างโรงเรียนเพื่อจัดการศึกษาให้แก่บุตรผู้ป่วยโรคเรื้อนที่ปราศจากเชื้อและทรงรับเป็นนักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์อยู่ประจำที่โรงเรียน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดโรงเรียน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2507 และโรงเรียนได้นับว่าวันนี้เป็นวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียน

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
โรงเรียนของพ่อ

ละติน: Raiprachasamasai Phaimathayom Rachadabhisek School
ที่ตั้ง
Map
51 หมู่ที่ 1

ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

กรุงเทพฯและปริมณฑล

สมุทรปราการ
,
ประเทศไทย
,
10130
ข้อมูล
ประเภทโรงเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่พิเศษ
ศาสนาพุทธ
นิกายเถรวาท
อุปถัมภกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
สถาปนา16 มกราคม พ.ศ. 2507 (59 ปี)
ผู้ก่อตั้งดุษฏีมาลา มาลากุล ณ อยุธยา
โรงเรียนพี่น้องโรงเรียนปงรัชดาภิเษก
โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก
โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก
โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
โรงเรียนรัชดาภิเษก
เขตการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ผู้อำนวยการวิทยาเขตนายวิทยา อรุณแสงฉาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนนางนิตยา มั่นชำนาญ
เพลงมาร์ช ร.ป.ร.

ประวัติโรงเรียนแก้ไข

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนนี้ได้กำเนิดมาจากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยท่านผู้หญิง ดุษฎีมาลา มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการจัดโรงเรียนของมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินการก่อสร้างโรงเรียน เพื่อจัดการศึกษาให้แก่บุตรผู้ป่วยโรคเรื้อนที่ปราศจากเชื้อ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2504 และได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน หนึ่งล้านบาท เพื่อการนี้โดยให้สร้างอาคาร ในวงเงิน ห้าแสนบาท และอีก ห้าแสนบาท ใช้สำหรับดำเนินกิจการของโรงเรียน โดยได้ดำเนินการสร้างบนที่ดินราชพัสดุ จำนวน 32 ไร่ เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2506 จดทะเบียนเป็น โรงเรียนราษฎร์ ชื่อว่าโรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชานุเคราะห์ มีมูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นเจ้าของและท่านผู้หญิง ดุษฎีมาลา มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการจัดโรงเรียนเป็นผู้จัดการ บุตรผู้ป่วยโรคเรื้อนเหล่านี้ทรงรับเป็นนักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์อยู่ประจำที่โรงเรียน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดโรงเรียน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2507 และโรงเรียนได้ถือเอาวันนี้เป็นวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียน และในปีการศึกษา 2508 โรงเรียนได้รับนักเรียนไป - กลับในท้องถิ่นเข้ามาเรียนด้วย ตามพระราชกระแสรับสั่ง

ในปี พ.ศ. 2513 เมื่อโรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชานุเคราะห์ ได้เปิดทำการสอน ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 ท่านผู้หญิงดุษฎีมาลา มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการการจัดโรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชานุเคราะห์ และคณะกรรมการจัดโรงเรียน เห็นว่าในปี พ.ศ. 2514 จะมีนักเรียนซึ่งเป็นบุตรผู้ป่วยโรคเรื้อนจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 จะต้องเรียนต่อใน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หากส่งไปเรียนต่อที่อื่นเกรงว่า จะเป็นปมด้อยแก่นักเรียนเหล่านี้ และต้องเดินทางไปเรียนไกลจะไม่ปลอดภัยแก่ตัวนักเรียน ท่านผู้หญิงดุษฎีมาลา มาลากุล ณ อยุธยา จึงขอให้กรมวิสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ก่อสร้างโรงเรียนรัฐบาลในมูลนิธิ ราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา เพื่อรองรับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 จากโรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชานุเคราะห์อื่น ๆ ในพื้นที่ในขณะนั้นกระทรวงศึกษาธิการ การสร้างโรงเรียน 9 ทิศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสนองพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติ และสนองพระมหากรุณาธิคุณขออนุมัติแล้วกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้กรมวิสามัญศึกษาดำเนินการจัดสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาในส่วนกลางขึ้นบนที่ราชพัสดุด้านทิศตะวันออกของถนนสุขสวัสดิ์ (บริเวณโรงเรียนปัจจุบัน) โดยขอแลกที่ดินของโรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชานุเคราะห์ จำนวน 10 ไร่ กับที่ดินของกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 40 ไร่ เพื่อจัดสร้างโรงเรียนตามที่กรมวิสามัญศึกษาต้องการโดย นายก่อ สวัสดิพาณิชย์ อธิบดีกรมวิสามัญศึกษาเป็นผู้วางศิลาฤกษ์

การกำเนิดของความยิ่งใหญ่ของโรงเรียนได้เริ่มก่อขึ้นจากเต๋า โรงไอติมเป็นผู้ก่อตั้งความยิ่งใหญ่เหนือทุกโรงเรียนในย่านนั้น เรื่องราวได้เกิดขึ้นในช่วง พ.ศ. 2553 เด็กชายคนนึงได้เข้ามาสมัครเรียนด้วยความมุ่งอันแรงกล้าที่จะปกครองโรงเรียนแห่งนี้ให้ได้

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข