โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒

โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย๒ ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2539 โดย ฯพณฯ สุขวิช รังสิตพล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในขณะนั้น เป็นโรงเรียนที่หลวงปู่ผล อกฺกโชติหรือพระราชนันทาจารย์ ได้บริจาคที่ดินจำนวน 5 ไร่ ในซอยสะพาน 99 ริมคลองเปรมประชากร ในปลายปีการศึกษา 2537 ให้สร้างโรงเรียนมัธยมศึกษา ชื่อโรงเรียนจึงมีชื่อ "ราชนันทาจารย์" อยู่ในชื่อของโรงเรียนแห่งนี้ เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน

โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒
Ratchanantajarn Samsenwittayalai2 School
ข้อมูล
ชื่ออื่นส.ส.๒ / S.S.2
สถาปนา30 เมษายน พ.ศ. 2539
เขตการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้อำนวยการนาย พงศ์ไท คีรีวงศ์วัฒนา
สีชมพู-เขียว
เพลงราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย๒
ต้นไม้กัลปพฤกษ์
เว็บไซต์www.samsen2.ac.th
ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร
ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒
ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒
ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ (กรุงเทพมหานคร)

เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกันก่อตั้ง ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาของฯพณฯสุขวิช รังสิตพลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2539 พร้อมกับอีกหลายโรงเรียนที่ก่อตั้งด้วยวิธีเดียวกันอาทิเช่น โรงเรียนคอนสาวิทยา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ) โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม

ประวัติ แก้

ปลายปีการศึกษา 2537 พระราชนันทาจารย์ เจ้าอาวาสวัดเวตวันธรรมาวาส บริจาคที่ดินจำนวน 5 ไร่ ซึ่งตั้งอยู่บนถนนประชาชื่น ซอยสะพาน99 ริมคลองเปรมประชากร ให้สร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยให้ นายชลอ บุญก่อ โรงเรียนนนทรีวิทยา ทำหน้าที่เลขานุการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.โกวิทวรพิพัฒน์)

ใขณะนั้นเป็นผู้ประสานงานและเปิดดำเนินการเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสาขาโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2538 รับนักเรียนชั้น ม.1 รุ่นแรกโดยใช้อาคารฝึกอบรมครูหน่วยศึกษานิเทศก์ เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนชั่วคราว แต่ที่ดินดังกล่าวนั้น ต้องร่วมมือกับกองสลากฯ จ่ายค่าขนย้ายให้ชาวบ้านในชุมชนสลัมซึ่ง ที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน เป็นจำนวนเงินหลายแสน ฯพณฯ สุขวิช รังสิตพล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศแต่งตั้งโรงเรียนอย่างเป็นทางการตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 30 เมษายน 2539 และโรงเรียนยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ใช้ชื่ออาคารเรียนพิเศษว่า อาคารเฉลิมพระเกียรติปีกาญจนาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งให้เชิญตราสัญลักษณ์ งานฉลองศิริราชสมบัติ 50 ปีประดิษฐ์ที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จวางศิลาฤกษ์อาคารดังกล่าว ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2539

- ในปี พ.ศ. 2540 ได้รับมอบที่ดินจาก พระราชนันทาจารย์ องค์อุปถัมภ์โรงเรียน ได้มอบที่ดินส่วนตัวเพื่อแก้ปัญหาการจราจรที่เกิดขึ้นในอนาคต เพิ่มอีก 197 ตารางวา

- ในปี พ.ศ. 2541 โรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวนเงิน 12,000,000 บาท(สิบสองล้านบาทถ้วน) เพื่อก่อสร้างอาคารกาญจนาภิเษก ใช้เป็นอาคารห้องสมุด และห้องพยาบาล

- ปีการศึกษา 2543 พระราชนันทาจารย์ ได้มอบที่ดินเพิ่มเติมอีก 13 ตารางวา

- ปีการศึกษา 2547 โรงเรียนได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 5 ชั้น จำนวน 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) พระราชนันทาจารย์ องค์อุปถัมภ์โรงเรียน วางศิลาฤกษ์อาคารเอนกประสงค์ 5 ชั้น และมณฑปหลวงพ่อสัมฤทธิ์ พระพุทธรูปประจำโรงเรียน วันที่ 23 มิถุนายน 2547

- วันที่ 29 ตุลาคม 2547 สำนักสลากกินแบ่งรัฐบาล สนับสนุนเงินจำนวน 30,000,000 บาท โดย คณะกรรมการพิจารณาโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์ จากรายได้โดยออกสลากพิเศษ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ส่งมอบเช็คธนาคารกรุงไทยจำกัด(มหาชน) สาขาย่อยกระทรวงการคลัง เลขที่ CH.X 2894533 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2547 ในการจัดซื้อที่ดินเพิ่มอีก 3 ไร่ 114.9 ตารางวา เพื่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหาคร เขตบางซื่อ (ท่านชัชวาลย์ คงอุดม) ในการประสานติดต่อผู้บริหารระดับต่าง ๆ ของฝ่ายรัฐบาล

- วันที่ 28 ธันวาคม 2549 โรงเรียนได้รับพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานชื่ออาคารเอนกประสงค์ว่า "อาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547 ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชนุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดอาคารเรียนหลังใหม่

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน แก้

อดีต – ปัจจุบัน

 1. 2538-2542 นายชลอ บุญก่อ
 2. 2542-2542 นางวิมวดี ธรรมาธิคม
 3. 2542-2546 นางสุรณี ทศิธร
 4. 2546-2551 นางจำนงค์ แจ่มจันทรวงศ์
 5. 2551-2554 ดร.บุญธรรม พิมพาภรณ์
 6. 2554-2556 นางจิรา อ่อนไสว
 7. 2556-2559 นายไชยา กัญญาพันธุ์
 8. 2559-2563 นายกิตติศักดิ์ สมพล
 9. 2563-2566 ดร.เพลินใจ พฤกษชาติรัตน์
 10. 2566-ปัจจุบัน ดร.พงศ์ไท คีรีวงศ์วัฒนา

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน แก้

 
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

ดวงประทีปเหนืออักษรย่อชื่อโรงเรียนภายในวงกลม มีปรัชญาของโรงเรียนและคำแปลเขียนล้อมวงกลมรอบนอก

และชื่อโรงเรียนในแถบโบว์ปลายพลิ้วรูปครึ่งวงกลมที่ส่วนล่างสุด

ประเภทห้องเรียน แก้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) แก้

ห้องเรียนโครงการพิเศษ (MEP) (ห้อง 1)

ห้องเรียนปกติ (ห้อง 2-9)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) แก้

แผนการเรียนโครงการพิเศษ (MEP) (ห้อง 1)

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ห้อง 2-3)

แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (ห้อง 4-5)

แผนการเรียนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน,ภาษาญี่ปุ่น,(ภาษาฝรั่งเศส ปิดทำการเรียนการสอน ปี 2560)) (ห้อง 6)

บทเพลงประจำสถาบัน แก้

บทเพลงประจำสถาบัน "มาร์ช ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒"

เนื้อร้อง-ทำนอง"พรพิรุณ" จังหวะ Grand March 90" เนื้อเพลง “ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ โรงเรียนเรามิเป็นรองผู้ใดให้ใครเหยียดหยัน” ธงเราสีชมพูเขียวแทนความหมายเดียวคือความผูกพัน กลมเกลียวสามัคคีมั่นโชติช่วงชัชวาลย์ดุจเทพสรรค์สร้าง กัลปพฤกษ์ช่อชมพู สวยหรูใบเขียวสะอาง ชมพูความหมายหลายทางกระจ่างภาคภูมิชื่นชม มีอำนาจเด่นดังในสังคม สีเขียวพลังรื่นรมย์เยือกเย็นเหมาะสมเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญา “เหล่าราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ มีความรักใคร่ปรองดุจดังพี่น้องร่วมอุทรมารดา” มีองค์หลวงพ่อสัมฤทธิ์ให้เคารพกราบไหว้บูชา สทธา สาธุ ปฏิฐิตา คือปรัชญาจำใส่ใจ ไม่ว่าดนตรีกีฬา เทคโนโลยีทั้งหลาย อาชีพเสริมอีกมากมายได้ร่ำเรียนไว้เพิ่มพูนปัญญา อันคุณลักษณะพวกเราคือใฝ่รู้ใฝ่เรียน นานา ศึกษาขยันและตรงเวลา กตัญญูและอดทน “ลูกราชนันทาจารย์ รักระเบียบวินัยทุกคน” พวกเราสายเลือดชมพูเขียว สามัคคีกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวร่วมกมล สถานกล่อมเกลาเยาวชน ไม่เลือกชาติ เชื้อชั้นชน มีหรือจนมีสิทธิ์เทียมกัน ที่นี้ราชนันทาจารย์ ให้เป็นวิทยาทาน แก่ลูกหลานด้วยจิตรใฝ่ฝัน “ที่นี้ต้องสร้างบุคคลสำคัญ ซึ่งเกิดมาร่วมสร้างสรรค์บ้านเมืองให้พัฒนา”

คณะสีของโรงเรียน แก้

คณะสีในอดีต 5 คณะสีดังต่อไปนี้ โดยตั้งชื่อเป็นเมืองต่างๆในประเทศไทย ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อคณะ เมื่อปี ๒๕๖๓.

 • คณะรัตนโกสินทร์ มีสีประจำคณะ สีเขียว [] 1."พุทธาสัมฤทธิ์" ความหมาย หลวงพ่อสัมฤทธิ์ พระพุทธรูปประจำโรงเรียน (สีเหลือง)
 • คณะ เชียงแสน มีสีประจำคณะ สีม่วง [] 2. "มุนีนันทาจารย์" ความหมาย พระราชนันทาจารย์ องค์อุปถัมภ์โรงเรียน (สีแดง)
 • คณะสุโขทัย มีสีประจำคณะ สีเหลือง [] 3. "ศรีกาลพฤกษา" ความหมาย ต้นกัลปพฤกษ์ ต้นไม้ประจำโรงเรียน (สีม่วง)
 • คณะอู่ทอง มีสีประจำคณะ สีฟ้า [] 4. "สัมมานรชน" ความหมาย แหล่งสร้างคนดีสีบางซื่อ ผู้มีสัมมาคารวะ (สีแสด)
 • คณะอยุธยา มีสีประจำคณะ สีแดง [] 5. "ภูวดลเบญจางค์" ความหมาย พิธีกราบแผ่นดิน ที่นักเรียนปฏิบัติในวันจบการศึกษา (สีฟ้า)

กีฬาสีภายใน แก้

กีฬาสีภายในได้มีการจัดขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ปีการศึกษาแรกเรื่อยมาจนมาถึงปีการศึกษา 2551 ต่อมาในปีการศึกษา 2552 ได้เปลี่ยนชื่อการแข่งขันกีฬาสีภายในเป็น "กัลปพฤกษ์เกมส์" ซึ่งจะจัดในปลายปีของทุกปี การแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทจะมีขึ้นก่อนวันงานกีฬาสีเพื่อหาผู้ชนะ ในวันกีฬาสีนั้นจะมีการเดินขบวนพาเหรด ตั้งแต่บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ มายังสนามกีฬาอเนกประสงค์ของโรงเรียน จากนั้นจะเริ่มพิธีเปิดการแข่งขัน เมื่อพิธีเปิดสิ้นสุดลงจะมีการประกวดท่ากายบริหารประกอบเพลง ต่อด้วยการประกวดสแตนด์เชียร์ในภาคเช้า-ภาคบ่าย สลับกับการการมอบเหรียญรางวัลแก่นักกีฬาที่ชนะเลิศทุกประเภท นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆเช่น การแข่งขันฟุตซอลของอาจารย์ (บางครั้ง)

 
ภาพงานกัลปพฤกษ์เกมส์ครั้งที่2 9/ธ.ค/.53

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน แก้

หลวงพ่อสัมฤทธิ์ เป็นพระศักดิ์สิทธิ์ หน้าตักกว้าง ๗ นิ้ว สูง ๑๒ นิ้ว ชาวบ้านเคารพนับถือว่าเป็นพระคู่บ้านของชาวบางซื่อ เดิมนั้นท่านถูกฝังอยู่ใต้ดิน ทางทิศเหนือของอุโบสถวัดเวตวันธรรมาวาส(วัดเซิงหวาย) มาช้านาน วันหนึ่งท่านได้มาเข้าฝัน ว่าถ้าอยากให้บ้านเมืองสงบสุขก็ให้นำท่านขึ้นมาสักการบูชา เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อใดไม่แจ้งชัด แต่วัดนี้มีอายุราวต้นกรุงรัตนโกสินทร์ และประเพณีแห่เรือชักพระวัดเซิงหวาย ก็สืบเนื่องมานับร้อยปี

 
หลวงพ่อสัมฤทธิ์ พระประจำโรงเรียน

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง แก้

 1. นายชนินทร์ จันมา (ศิษย์เก่ารุ่นที่ 1) วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ชนะเลิศ หุ่นยนต์กู้ภัยระดับประเทศและระดับนานาชาติ
 2. นางสาวอาภารัตน์ ครองรุ่งโรจน์ (อั้ม)(ศิษย์เก่ารุ่นที่ 4) ได้รับตำแหน่ง ขวัญใจช่างภาพและนักเรียน-ครู ในการประกวดนางนพมาศ ปี 2548

แหล่งข้อมูลอื่น แก้