โรงเรียนรัตนบุรี

โรงเรียนรัตนบุรี เป็นโรงเรียนประจำอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

โรงเรียนรัตนบุรี
Rattanaburi School
ที่ตั้ง
เลขที่ 138 หมู่ที่ 12 ถนนสายรัตนบุรี-ทับใหญ่ ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
ข้อมูล
ชื่ออื่นร.บ. (RB)
ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
คำขวัญความรู้ดี มีพลานามัย ใฝ่คุณธรรม นำชุมชน
สถาปนา15 มีนาคม 2493
หน่วยงานกำกับกระทรวงศึกษาธิการ
รหัส1032650803
ผู้อำนวยการนายยรรยง วงค์คำจันทร์
ระดับปีที่จัดการศึกษาม.1 - ม.6
สี   สีน้ำเงิน - เหลือง
เพลงมาร์ชโรงเรียนรัตนบุรี
เว็บไซต์www.rattanaburi.ac.th

ประวัติโรงเรียน

แก้

โรงเรียนรัตนบุรี จัดตั้งเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2493 สถานที่เรียนครั้งแรกใช้สถานที่ของโรงเรียนรัตนวิทยาคม หลังจากนั้นมีการเปลี่ยนแปลง โดยสรุปดังนี้

 • พ.ศ. 2494 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 1 หลัง โดยสร้าง ณ บริเวณสวนสาธารณะที่ชาวบ้านเรียกว่า “สวนญี่ปุ่น” ชื่อเดิมว่า “โรงเรียนรัตนบุรี” (ส.ร.7)
 • พ.ศ. 2514 เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนรัตนบุรีวิทยา” (ร.ว.)
 • พ.ศ. 2515 ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นโรงเรียนในโครงการ คมช.รุ่นที่ 5
 • พ.ศ. 2518 เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • พ.ศ. 2520 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนรัตนบุรี” (ร.บ.)
 • พ.ศ. 2530 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 216ล (ปรับปรุง 2529) โดยก่อสร้าง ณ สนามบินเก่าในเนื้อที่ 100 ไร่ แยกจัดการเรียนการสอนออกเป็น 2 แห่ง ดังนี้
  • แห่งที่ 1 (ที่เดิม) จัดการเรียนการสอนในระดับ ม.3, 4 และ ม.5, 6
  • แห่งที่ 2 (ที่แห่งใหม่) จัดการเรียนการสอนในระดับ ม.1 และ ม.2
 • พ.ศ. 2534 เปิดสาขา 1 แห่ง คือ สาขาหนองเทพ ปัจจุบันคือ โรงเรียนโนนเทพ กิ่งอำเภอโนนนารายณ์
 • พ.ศ. 2535 เปิดสาขา 2 แห่ง คือ สาขา ต.ธาตุ และ ต.แก ปัจจุบันสาขา ต.ธาตุ คือ โรงเรียนธาตุศรีนคร สาขา ต.แก คือโรงเรียนแกศึกษาพัฒนา
 • พ.ศ. 2536 เปิดสาขา 1 แห่ง คือ สาขา ต.ทับใหญ่ ปัจจุบันคือ โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์
 • พ.ศ. 2538 แห่งที่ 2 ใช้เป็นสถานที่เรียนในระดับ ม.1-3 และ ม.6
 • พ.ศ. 2540 กรมสามัญศึกษา อนุมัติให้รวมโรงเรียนมาอยู่ที่แห่งที่ 2
 • พ.ศ. 2541 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวกึ่งถาวร
 • พ.ศ. 2541 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 424ล (พิเศษ) งบประมาณ 20,296,000 บาท
 • พ.ศ. 2543 ได้รับงบประมาณก่อสร้างหอประชุมโรงอาหาร 101/27 (พิเศษ) งบประมาณ 7,185,000 บาท
 • พ.ศ. 2543 แห่งที่ 1 ใช้เป็นสถานที่เรียนในระดับชั้น ม.1 และ ม.2 แห่งที่ 2 ใช้เป็นสถานที่เรียนในระดับชั้น ม.3-ม.6
 • พ.ศ. 2544 แห่งที่ 1 ใช้เป็นสถานที่เรียนในระดับชั้น ม.1 แห่งที่ 2 ใช้เป็นสถานที่เรียนในระดับชั้น ม.2-ม.6
 • พ.ศ. 2545
  • ก่อสร้างที่จอดรถยนต์แบบถาวร จำนวน 4 หลัง
  • ศาลาประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 หลัง
  • ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากอาคาร 50 ปี ไปยังอาคารศิลปศึกษา และจากอาคารศิลปศึกษามายังโรงอาหาร
  • วางศิลาฤกษ์หอสมุด “ยุทธ จันทินมาธร”
  • กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้โรงเรียนรัตนบุรี (แห่งที่ 1) เป็นสถานที่ตั้งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตที่ 2 จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2545
 • พ.ศ. 2546
  • โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
  • คณะกรรมการบริหารโรงเรียน มีมติให้ย้ายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากโรงเรียนรัตนบุรี(แห่งเดิม) มาจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนรัตนบุรีแห่งใหม่ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นไป
 • พ.ศ. 2547
  • จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในบริเวณเดียวกัน ณ โรงเรียนรัตนบุรีแห่งปัจจุบัน
 • พ.ศ. 2548
  • โรงเรียนรัตนบุรี ได้ผ่านการประเมินเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 ลำดับที่ 74 และลำดับที่ 165 ของโครงการ ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2548
 • พ.ศ. 2549
  • โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
 • พ.ศ. 2550
  • รับมอบหอสมุดยุทธ จันทินมาธร จากคุณสุรชัย จันทินมาธร
  • ได้รับรางวัลรองชนะเลิศโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
 • พ.ศ. 2551
  • เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุข
  • ได้รับรางวัลดีมาก ด้านการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน(SBM)ในการประกวดสถานศึกษาประเภทที่1 รุ่น2 ของจังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. 2552
  • ริเริ่มโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
  • เปิดใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เป็นปีแรก
 • พ.ศ. 2553 เปิดรับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
  • โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดใช้หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
  • ก่อสร้างโรงอาหารเพิ่มอีก1หลัง ด้วยงบประมาณเงินบริจาคของผู้ปกครองนักเรียน
  • ต่อเติมชั้นล่างอาคาร4เป็นห้องโสตทัศนศึกษาขนาดใหญ่
  • ทาสีอาคารเรียน อาคารประกอบทุกหลัง และรั้วโรงเรียน
  • ได้รับอนุมัติก่อสร้างอาคารเรียน424หลังคาทรงไทย1หลัง งบประมาณ29,000,000บาท
  • ปรับหอสมุดยุทธ จันทินมาธร เป็นห้องสมุดICTมีระบบInternet ความเร็วสูงในการสืบค้น
 • พ.ศ. 2558 ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่

รายนามผู้บริหารโรงเรียนรัตนบุรี

แก้
ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายดรุณ พรหโมปกรณ์ พ.ศ. 2493-2494
2 นายสุธี ภูวพันธ์ พ.ศ. 2494-2495
3 นายยุทธ จันทินมาธร พ.ศ. 2495-2520
4 นายสมบูรณ์ ลาดศิลา พ.ศ. 2420-2521
5 นายบุญเลิศ ฉิมพาลี พ.ศ. 2521-2524
6 นายปรีชา เมืองอ่ำ พ.ศ. 2524-2535
7 นายธงชัย เชิงสะอาด พ.ศ. 2535-2539
8 ว่าที่ ร.ต.สำราญ สังขตะอำพน พ.ศ. 2539-2540
9 นายสุริยัน ลามาตย์ พ.ศ. 2540-2542
10 นายสมหมาย เจริญรัตน์ พ.ศ. 2543-2544
11 นายฐิตวัฒน์ พิลึก พ.ศ. 2545-2553
12 นายถนอม บุญปก พ.ศ. 2553-2554
13 นายปริญญา พุ่มไหม พ.ศ. 2554-2561
14 นายยรรยง วงค์คำจันทร์ พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้