โรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล

โรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล
200px
ประพฤติดี กีฬาเด่น เน้นวิชา พัฒนาสังคม
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Yingyuadpittayanukoon School (Y.P.)
อักษรย่อ ย.พ.
สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ
สี          สีน้ำเงิน-สีขาว
เว็บไซต์

ข้อมูลทั่วไปแก้ไข

 
โรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล

โรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๘ หมู่ที่๒ตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอมจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์๔๑๒๖๐ สังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๒๐สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ โทรศัพท์๐๔๒– ๙๑๐๑๖๒ โทรสาร๐๔๒– ๙๑๐๑๖๒ เว็บไซต์ https://sites.google.com/site/yingywdsasn/ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เนื้อที่ ๓๘ ไร่ ๓๐๐ ตารางวา เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล คือ ตำบลบ้านหินโงม ตำบลบ้านยวด อยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินโงม องค์การบริการส่วนตำบลบ้านยวดอยู่ห่างจาก อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต ๑ ประมาณ ๗๕ กิโลเมตร อยู่ห่างจากอำเภอสร้างคอม ประมาณ ๑๕ กิโลเมตรมีถนนสายหลักผ่าน หน้าโรงเรียนและผ่านกลางหมู่บ้าน คือ ถนนสาย บ้านโคกก่อง – หินโงม

ประวัติของโรงเรียนโดยย่อแก้ไข

โรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล เดิมเป็นโรงเรียนสร้างคอมวิทยา สาขาบ้านยวด สังกัด กรมสามัญศึกษาตั้งขึ้นเมื่อ ต่อมา ในเดือน มกราคม ๒๕๓๔ ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้สถานที่ คือ หอประชุมสภาตำบลบ้านยวดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑ จำนวน ๑ ห้องเรียน มีนักเรียน ๓๖ คน ในปีการศึกษา ๒๕๓๕ ได้ย้ายไปเปิดทำการสอนยังสถานที่ซึ่งได้รับบริจาคจำนวน ๓๕ ไร่ อยู่ห่างจากบ้านยวดไปทางทิศตะวันตก ทางไปบ้านชาด ระยะทาง ประมาณ ๑ กิโลเมตร และได้ขยายการสอนจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีห้องเรียนทั้งหมด ๗ ห้องเรียน โดยสร้างอาคารชั่วคราว หลังคามุงแฝก ๑ หลัง เป็นสถานที่เรียน ปีการศึกษา ๒๕๓๖ ได้สร้างอาคารชั่วคราวเพิ่มขึ้นอีก ๑ หลัง ด้วยความร่วมมือของผู้ปกครอง ชุมชน

ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๓๘ กรมสามัญศึกษา ได้ประกาศตั้ง โรงเรียนสร้างคอมวิทยา สาขาบ้านยวด เป็นโรงเรียนเอกเทศ ใช้ชื่อว่า “ โรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล ” โดยมี นายสมบัติ มูลน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนสร้างคอมวิทยา รักษาการในตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน และในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๘กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้ง นายสุรพล วงศ์คำจันทร์ ให้มารักษาการณ์ในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล และโรงเรียนได้รับบริจาคที่ดินเพิ่มขึ้นอีก ๓ ไร่ จาก นายไพวัลย์ ธาตุวิลัย ทำให้โรงเรียนมีที่ดินทั้งสิ้น ๓๘ ไร่

ปัจจุบัน โรงเรียน เปิดทำการสอน ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีชั้นเรียน ๖ ชั้นเรียน ครู ๑๐ คน ลูกจ้างชั่วคราว ๒ คน ครูอัตราจ้าง ๑ มี นายกำธร หนูทอง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียน

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข