โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส (อังกฤษ : Mattayomwanoniwat School) เป็นโรงเรียนประเภทสหศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ ถนนเดื่อเจริญ ตรงข้ามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 บนถนนเส้นเดียวกับโรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์บำรุง) ด้านหลังเป็นสนามกอร์ฟโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส มีชื่อเรียกอย่างย่อว่า มัธยมวานร อักษรย่อ ว.น.

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
Mwnlogo0.jpg
ที่ตั้ง
400 หมู่ 4 ถนนเดื่อเจริญ บ้านวานรนิวาส ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120
ข้อมูล
ประเภทโรงเรียนประเภทสหศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
คำขวัญเรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม
ก่อตั้ง18 มีนาคม พ.ศ. 2509 (55 ปี)
ผู้อำนวยการนายเกษา โครตชมภู
ครู/อาจารย์138 คน[2]
จำนวนนักเรียน2,757 คน
ปีการศึกษา 2564[1]
ชั้นเรียนม.1 - ม.6
ภาษาภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน
ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ประเทศจีน ภาษาจีน
ห้องเรียน78 ห้อง
สี         เทา-แดง
เพลงมาร์ชโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
คติธรรมวิชา จ จริยา จ สมฺปวตฺตนฺติ
ผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรรยา
อักษรย่อว.น./M.W.N.
ต้นไม้ประจำโรงเรียนอินทนิลน้ำ
เว็บไซต์http://mwn.ac.th/home/

ประวัติแก้ไข

การก่อตั้งแก้ไข

เมื่อ  ปี  2509  พ่อค้า  ประชาชนชาววานรนิวาสมีความประสงค์ให้มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  ประจำอำเภอ เพื่อให้กุลบุตร กุลธิดาได้เล่าเรียนโรงเรียนใกล้บ้าน  จึงมีการก่อตั้งโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสขึ้น  มีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ที่มีจิตศรัทธาได้ร่วมกัน สมทบทุนทรัพย์  ได้เงินจำนวน  26,000  บาท  เพื่อก่อสร้างโรงเรียนขึ้นและในปีเดียวกัน   โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสได้รับ คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 0704/5861 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2509 โดยให้จัดการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สายสามัญ แบบสหศึกษา สังกัดโรงเรียนส่วนภูมิภาค กองโรงเรียนรัฐบาล  สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ เลขที่ 400 หมู่ 4 ถนนเดื่อเจริญ(สายพังโคน-บึงกาฬ) ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ดังในปัจจุบัน   ช่วงแรกยังขาดอาคารเรียน ได้ใช้อาคารเรียนของโรงเรียนวานรนิวาส ที่ตั้งอยู่ฝั่งทิศเหนือ (ครึ่งหนึ่งของพื้นที่ฝั่งทางทิศเหนือของพื้นที่โรงเรียนในปัจจุบัน) เมื่อปีการศึกษา  2510 อาคารเรียนก็แล้วเสร็จ (อาคารอำนวยการปัจจุบัน) นายบุญยรัตน์  เชาวนวีระกุล   วุฒิการศึกษา  พ.ม.,กศ.บ. ตำแหน่ง ครูตรี  โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  เป็นผู้บริหารคนแรก ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ ได้เลื่อนตำแหน่ง เป็น อาจารย์ใหญ่ และ ผู้อำนวยการ จนถึง ปี พ.ศ. 2519 ท่านก็เสียชีวิต เมื่อ ปี พ.ศ. 2521 โรงเรียนวานรนิวาส  ที่ตั้งข้างเคียงทางทิศเหนือโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ได้ถูกยุบรวมกับโรงมัธยมวานรนิวาส จนถึงปัจจุบัน

ควบรวมสถานศึกษาแก้ไข

โรงเรียนวานรนิวาส เป็นโรงเรียนที่จัดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 7 เนื่องจากกระทรวงศึกษาได้จัดทำหลักสูตรการศึกษา พุทธศักราช 2521  มีการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาเป็น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จึงนำเรียนของโรงเรียนวานรนิวาสไปเรียนรวมกันที่โรงเรียนบ้านวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ปัจจุบัน คือโรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส  ที่จัดการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อยู่แล้ว และได้รวมเอาพื้นที่รวมกับโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสที่ตั้งอยู่ด้านข้างอยู่แล้ว กล่าวถึงเดิมที…พื้นที่โรงเรียนวานรนิวาส ครั้งแรก ตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2594 โดยใช้พื้นที่ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลวานรนิวาสในปัจจุบัน (บริเวณธนาคารออมสินในปัจจุบัน) สังกัดกรมวิสามัญศึกษา สมัยนั้น โรงเรียนวานรนิวาส อักษรย่อ คือ ส.น. 6 โดยมีนายประสิทธิ์ สุวรรณรงค์ ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ และมีครูปฏิบัติการสอน 2 คน คือ นายวรวิทย์ ไชยโคตร และนายประวิทย์ วงศ์กาฬสินธุ์ ต่อมา ในปี 2497 ได้ได้ย้ายโรงเรียนมาตั้งอยู่ที่หน้าที่ว่าการอำเภอวานรนิวาส มีผู้บริหารดังนี้ 1. นายประสิทธิ์ สุวรรณรงค์ 2. นายศุภชัย เฮียงราช 3. นายแก้วกล้า พลเวียง 4. นายสว่าง เอนอุ่น 5. นายบุญเวียน คอมแพงจันทร์ ในช่วงที่มีการขยายการศึกษา ได้มีการเปลี่ยนแปลงการศึกษา ระดับประถมศึกษา เพิ่มเติมเป็น ป. 5 – ป.7 สังกัดกรมวิสามัญศึกษา โดยใช้อาคารแดง(ภาพข้างล่าง) เป็นสถานที่เรียน และ ได้เปลี่ยนอักษรย่อโรงเรียนเป็น “ว.ว.” เมื่อปี พ.ศ. 2521 โรงเรียนวานรนิวาสถูกยุบไปรวมกับ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ในปัจจุบัน

ความภาคภูมิใจแก้ไข

 • พ.ศ. 2548  โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสได้ผ่านการประเมินโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน เมื่อวันที่  4 พฤศจิกายน 2548
 • พ.ศ. 2554 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสได้ยกระดับเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล(World Class Standard School)
 • พ.ศ. 2555  ได้รับรางวัล  นักเรียนพระราชทาน  คือ  นายจีระพัฒน์  เหล่า
 • พ.ศ. 2556  ได้รับรางวัล  โรงเรียนพระราชทาน

หลักสูตรการเรียนการสอนแก้ไข

มัธยมศึกษาตอนต้นแก้ไข

 • โครงการหลักสูตรการเรียนเพื่อการพัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษ (MEP : Mini English Program)
 • โครงการหลักสูตรการเรียนการสอนโดยการบูรณาการใช้ภาษาอังกฤษ (EIS : English for Integrated Studies)
 • โครงการห้องเรียนดนตรี (ไทย,สากล)
 • ห้องเรียนปกติ

มัธยมศึกษาตอนปลายแก้ไข

 • โครงการหลักสูตรส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี หลักสูตร สสวท. (SMTE : Science Math Technology and Environment)
 • โครงการหลักสูตรการเรียนการสอนโดยการบูรณาการใช้ภาษาอังกฤษ (EIS : English for Integrated Studies)
 • โครงการห้องเรียนดนตรี (ไทย,สากล)
 • แผนการเรียนเน้นความสามารถทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (แผน 1 / แผนวิทย์-คณิต)
 • แผนการเรียนเน้นความสามารถทางภาษาอังกฤษและภาษาจีน (แผน 2 / แผนศิลป์-ภาษาจีน)

กิจกรรมโรงเรียนแก้ไข

เทาแดงเกมส์แก้ไข

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส จะมีการจัดการแข่งขันกีฬาภายในหรือกีฬาสีในช่วงหลังจากเปิดภาคเรียนที่ 2 มาแล้ว 2 สัปดาห์ของทุกปี ปีละ 3 วัน โดยแบ่งเป็นคณะสีทั้งหมด 6 คณะสี ได้แก่

 •      คณะสีอินทนิล (สีม่วง)
 •      คณะสีราชาวดี (สีฟ้า)
 •      คณะสีชัยพฤกษ์ (สีเหลือง)
 •      คณะสีเฟื่องฟ้า (สีชมพู)
 •      คณะสีกระดังงา (สีเขียว)
 •      คณะสีทองกวาว (สีแสด)

ประเภทกีฬาที่ใช้แข่งขันแก้ไข

 • ฟุตบอล
 • ฟุตซอล
 • เซปัก-ตะกร้อ
 • วอลเลย์บอล
 • เปตอง
 • กรีฑา
 • กีฬาพื้นบ้าน (คณะครู)

รายนามผู้บริหาร[3]แก้ไข

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
ลำดับ รายนาม วุฒิการศึกษา ปี ตำแหน่ง
1 นายบุณยรัตน์ เชาวนวีรกุล พ.ม.,กศ.บ. พ.ศ. 2509-2519 ผู้อำนวยการ
2 นายบุญเลิศ สาขามุละ ค.บ. พ.ศ. 2519-2523 ผู้อำนวยการ
3 นายคำสิงห์ ศรีสำราญ พ.ม.,คศ.บ. พ.ศ. 2523-2528 ผู้อำนวยการ
4 นายแสง ชานัย พ.ม.,คศ.บ. พ.ศ. 2528-2533 ผู้อำนวยการ
5 นายฉลอง บาลลา ค.บ. พ.ศ. 2533-2535 ผู้อำนวยการ
6 นายวิโรจน์ ศรีพรหมทัต ค.บ. พ.ศ. 2535-2539 ผู้อำนวยการ
7 นายถาวร บุตรธนู พ.ม.,ค.ม. พ.ศ. 2539-2542 ผู้อำนวยการ
8 นายศิริ สาระนันท์ ศษ.บ. พ.ศ. 2542-2547 ผู้อำนวยการ
9 นายวันชัย วิเศษโพธิศรี ค.ม. พ.ศ. 2547-2554 ผู้อำนวยการ
10 นายประยงค์ บุญมา กศ.ม. พ.ศ. 2554 ผู้อำนวยการ
11 นายประเสริฐ สวัสดิ์จิตร์ กศ.ม. พ.ศ. 2554-2559 ผู้อำนวยการ
12 ว่าที่ร้อยตรีชัยเดช บุญรักษา กศ.ม. พ.ศ. 2559-2561 ผู้อำนวยการ
13 นายเกษา โครตชมภู กศ.ม. พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข