โรงเรียนมัญจาศึกษา

โรงเรียนมัญจาศึกษา (อังกฤษ : Manchasuksa School) (อักษรย่อ: ม.ศ. ,M.C.) เป็นสถานศึกษาแห่งแรกของจังหวัดขอนแก่นที่ผ่านการประเมินโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนในฝัน และโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่10

โรงเรียนมัญจาศึกษา
205 ถนนกลางเมือง ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 40160
พิกัด 16°07′54″N 102°31′58″E / 16.1315798°N 102.5327769°E / 16.1315798; 102.5327769
ข้อมูล
อักษรย่อ ม.ศ. / MC.
ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
คติพจน์ "ขยัน สามัคคี มีระเบียบ"
ปญฺโญ เสฎฺโฐ มนุสฺเสสุ
(ผู้มีปัญญา เป็นผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่มนุษย์)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา พ.ศ. 2515
รหัส 1010460101
ผู้อำนวยการ ดร.สายสมร ศักดิ์คำดวง
ภาษา ภาษาที่ทำการเรียนการสอน
ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ประเทศจีน ภาษาจีน
สี          น้ำเงิน-ชมพู
เพลง มาร์ชน้ำเงินชมพู
เว็บไซต์


ประวัติโรงเรียนมัญจาศึกษาแก้ไข

โรงเรียนมัญจาศึกษา ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2515 เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 2 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 90 คน เป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านไผ่ (ขก5) อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ปีแรกที่เปิดทำการสอนได้อาศัยที่เรียนชั่วคราวของโรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจา คีรี อำเภอมัญจาคีร ี(โรงเรียนประถม) เป็นสถานที่เรียนชั่วคราวมี นายสุวรรณ พิริยะอนันตกุล ศึกษาธิการอำเภอมัญจาคีรี รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ ในปีเดียวกันนั้น ได้แต่งตั้ง นายอุดม ภักดี ให้มาดำรงค์ตำแหน่งครูใหญ่ ใน ปี พ.ศ. 2516 โรงเรียน อำเภอและจังหวัดร่วมกันทำเรื่องขอโรงบ่มใบยาขององค์การยาสูบขององค์การยาสูบ กระทรวงการคลัง ซึ่งได้เลิกกิจการไป กระทรวงการคลังได้อนุเคราะห์มอบให้เป็นกรรมสิทธิ์ของกรมสามัญศึกษา เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอ มีเนื้อที่ประมาณ 23 ไร่ 1 งาน 61 ตารางวา และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ อีก แต่ค่อนข้างชำรุด ที่ดินแปลงนี้เป็นที่ตั้งของอาคารเรียน โรงฝึกงาน แปลงเกษตร โรงอาหาร หอประชุม สนามกีฬาบางส่วนเนื่องจากสถานที่ของโรงเรียนคับแคบ ต่อมาจังหวัดได้อนุมัติให้โรงเรียนใช้ที่ดินราชพัสดุอีก 1 แปลง เนื้อที่ประมาณ 15 ไร่ 1 งาน 91 ตารางวา และปัจจุบันโรงเรียนมีเนื้อที่รวม 2 แปลง เป็นเนื้อที่ 38 ไร่ 3 งาน 52 ตารางวา

รายนามผู้บริหารโรงเรียนมัญจาศึกษาแก้ไข

ลำดับที่ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายอุดม ภักดี พ.ศ. 2515 - 2526
2 นายวิไล รู้ปัญญา พ.ศ. 2526 - 2530
3 นายเจริญ เลื่อนธรรมรัตน์ พ.ศ. 2530 - 2532
4 นายสมศักดิ์ ตันประเสริฐ พ.ศ. 2532 - 2534
5 นายสมพงษ์ สมภักดี พ.ศ. 2534 - 2539
6 นายรัฐวุฒิ ชัยวิศิษฏ์ ฑ.ศ. 2539 - 2540
7 นายสังวาลย์ ไชยช่วย พ.ศ. 2540 - 2543
8 นายสวาท นาทอง พ.ศ. 2543 - 2550
9 นายสมศักดิ์ บ้านเหล่า พ.ศ. 2551 - 2551
10 นางณิชารัตน์ ศิริพรรณ พ.ศ. 2552 - 2555
11 นายธนัท ไชยทิพย์ พ.ศ. 2556 - 2558
12 นายสุพจน์ แสงสุข พ.ศ. 2559 - 2561
13 ดร.สายสมร ศักดิ์คำดวง พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนแก้ไข

ธงประจำโรงเรียนแก้ไข

 
[1]ธงประจำโรงเรียนมัญจาศึกษา

สีประจำโรงเรียนแก้ไข

     สีน้ำเงิน หมายถึง ความสามัคคี อำนาจ ผู้นำ พระมหากษัตริย์

     สีชมพู เกิดจาก สีแดงและสีขาว

-      สีแดง หมายถึง ศาสนา คุณธรรม ความดี ความมีวินัย

-      สีขาว หมายถึง ความรักชาติ ขยั่นหมั่นเพียร

ต้นไม้ประจำโรงเรียนแก้ไข

 
[2]ต้นจามจุรี ต้นไม้ประจำโรงเรียนมัญจาศึกษา

แผนการเรียนการสอนของทางโรงเรียน/หลักสูตรแก้ไข

- แผนการเรียนห้องเรียนหลักสูตรทั่วไป

-แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม GIFTED GTEP , (GEFTED AND TALENTED EDUCATION PROGRAM)

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข