โรงเรียนมัญจาศึกษา

โรงเรียนมัญจาศึกษา (อังกฤษ : Manchasuksa School) (อักษรย่อ: ม.ศ. ,M.C.) เป็นสถานศึกษาแห่งแรกของจังหวัดขอนแก่นที่ผ่านการประเมินโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนในฝัน และโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่10

โรงเรียนมัญจาศึกษา
ตราสัญลักษณ์โรงเรียนมัญจาศึกษา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดของแก่น.png
"ขยัน สามัคคี มีระเบียบ"
ปญฺโญ เสฎฺโฐ มนุสฺเสสุ
(ผู้มีปัญญา เป็นผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่มนุษย์)
205 ถนนกลางเมือง ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 40160
พิกัด 16°07′54″N 102°31′58″E / 16.1315798°N 102.5327769°E / 16.1315798; 102.5327769
ข้อมูล
อักษรย่อ ม.ศ. / MC.
ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา พ.ศ. 2515
รหัส 1010460101
ผู้อำนวยการ ดร.สายสมร ศักดิ์คำดวง
ภาษา ภาษาที่ทำการเรียนการสอน
ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ประเทศจีน ภาษาจีน
สี          น้ำเงิน-ชมพู
เพลง มาร์ชน้ำเงินชมพู
เว็บไซต์


ประวัติโรงเรียนมัญจาศึกษาแก้ไข

โรงเรียนมัญจาศึกษา ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2515 เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 2 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 90 คน เป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านไผ่ (ขก5) อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ปีแรกที่เปิดทำการสอนได้อาศัยที่เรียนชั่วคราวของโรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจา คีรี อำเภอมัญจาคีร ี(โรงเรียนประถม) เป็นสถานที่เรียนชั่วคราวมี นายสุวรรณ พิริยะอนันตกุล ศึกษาธิการอำเภอมัญจาคีรี รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ ในปีเดียวกันนั้น ได้แต่งตั้ง นายอุดม ภักดี ให้มาดำรงค์ตำแหน่งครูใหญ่ ใน ปี พ.ศ. 2516 โรงเรียน อำเภอและจังหวัดร่วมกันทำเรื่องขอโรงบ่มใบยาขององค์การยาสูบขององค์การยาสูบ กระทรวงการคลัง ซึ่งได้เลิกกิจการไป กระทรวงการคลังได้อนุเคราะห์มอบให้เป็นกรรมสิทธิ์ของกรมสามัญศึกษา เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอ มีเนื้อที่ประมาณ 23 ไร่ 1 งาน 61 ตารางวา และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ อีก แต่ค่อนข้างชำรุด ที่ดินแปลงนี้เป็นที่ตั้งของอาคารเรียน โรงฝึกงาน แปลงเกษตร โรงอาหาร หอประชุม สนามกีฬาบางส่วนเนื่องจากสถานที่ของโรงเรียนคับแคบ ต่อมาจังหวัดได้อนุมัติให้โรงเรียนใช้ที่ดินราชพัสดุอีก 1 แปลง เนื้อที่ประมาณ 15 ไร่ 1 งาน 91 ตารางวา และปัจจุบันโรงเรียนมีเนื้อที่รวม 2 แปลง เป็นเนื้อที่ 38 ไร่ 3 งาน 52 ตารางวา

รายนามผู้บริหารโรงเรียนมัญจาศึกษาแก้ไข

ลำดับที่ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายอุดม ภักดี พ.ศ. 2515 - 2526
2 นายวิไล รู้ปัญญา พ.ศ. 2526 - 2530
3 นายเจริญ เลื่อนธรรมรัตน์ พ.ศ. 2530 - 2532
4 นายสมศักดิ์ ตันประเสริฐ พ.ศ. 2532 - 2534
5 นายสมพงษ์ สมภักดี พ.ศ. 2534 - 2539
6 นายรัฐวุฒิ ชัยวิศิษฏ์ ฑ.ศ. 2539 - 2540
7 นายสังวาลย์ ไชยช่วย พ.ศ. 2540 - 2543
8 นายสวาท นาทอง พ.ศ. 2543 - 2550
9 นายสมศักดิ์ บ้านเหล่า พ.ศ. 2551 - 2551
10 นางณิชารัตน์ ศิริพรรณ พ.ศ. 2552 - 2555
11 นายธนัท ไชยทิพย์ พ.ศ. 2556 - 2558
12 นายสุพจน์ แสงสุข พ.ศ. 2559 - 2561
13 ดร.สายสมร ศักดิ์คำดวง พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนแก้ไข

ธงประจำโรงเรียนแก้ไข

 
[1]ธงประจำโรงเรียนมัญจาศึกษา

สีประจำโรงเรียนแก้ไข

     สีน้ำเงิน หมายถึง ความสามัคคี อำนาจ ผู้นำ พระมหากษัตริย์

     สีชมพู เกิดจาก สีแดงและสีขาว

-      สีแดง หมายถึง ศาสนา คุณธรรม ความดี ความมีวินัย

-      สีขาว หมายถึง ความรักชาติ ขยั่นหมั่นเพียร

ต้นไม้ประจำโรงเรียนแก้ไข

 
[2]ต้นจามจุรี ต้นไม้ประจำโรงเรียนมัญจาศึกษา

แผนการเรียนการสอนของทางโรงเรียน/หลักสูตรแก้ไข

- แผนการเรียนห้องเรียนหลักสูตรทั่วไป

-แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม GIFTED GTEP , (GEFTED AND TALENTED EDUCATION PROGRAM)

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข