โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม

[ต้องการอ้างอิง]

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
ตราสัญลักษณ์โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
"ปญฺญฺ โลกสฺมิ ปชฺโชโต"
ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก
เลขที่ 300 หมู่ 4 ถนนภูเวียง-กุดฉิม ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Phuwiengwittayakhom School
อักษรย่อ ภ.ว.ค. / P.W.W.K.
ประเภท โรงเรียนรัฐบาลประจำอำเภอ
สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต25
สถาปนา พ.ศ. 2515
รหัส 1040516001
จำนวนนักเรียน 2,329 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560)[1]
วิทยาเขต เวียงเรือคำ
สี แสด-เขียว
เพลง มาร์ชภูเวียงวิทยาคม
เว็บไซต์

ประวัติแก้ไข

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม (อักษรย่อ ภ.ว.ค.) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ และเป็นโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2515 สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เริ่มแรกเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีจำนวนนักเรียน 98 คน ครู 2 คน โดยอาศัยเรียนที่อาคารเรียนของโรงเรียนชุมชนภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ต่อมาได้ย้ายไปทำสอนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่ากุดน้ำใส โดยท่านศึกษาธิการอำเภอและคณะกรรมการของอำเภอภูเวียงจัดหาที่ดินไว้ให้ มีเนื้อที่ 70 ไร่ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2519 ได้ขยายพื้นที่เป็น 104 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา และได้ขออนุญาต ให้ทางราชการอนุมัติเป็นที่ราชพัสดุ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2521 ปัจจุบันได้จัดการเรียนการสอนในสายสามัญ รูปแบบสหศึกษา ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 มีจำนักเรียนราว 2,329 คน และบุคลากรทางการศึกษาอีกกว่า 120 คน ซึ่งปัจจุบันจัดอยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมดของโรงเรียนจำนวน 104 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา [2]

[3] [4] [5]

อ้างอิงแก้ไข

  1. http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_student.php?School_ID=1040051167&Area_CODE=101725 จำนวนนักเรียนโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
  2. http://web60.pwwk.ac.th/เกี่ยวกับโรงเรียน/ ประวัติโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
  3. http://web60.pwwk.ac.th/จำนวนนักเรียน2560/ จำนวนนักเรียนโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
  4. http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_techer.php?School_ID=1040051167&Area_CODE=101725/ บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
  5. http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/files/document/attachment/49905/588148.pdf รายชื่อโรงเรียนมตราฐานสากลโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม อยู่อันดับที่ 333

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข