โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์

โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ หรือเดิมมีชื่อว่า“วิทยาลัยพิบูลประชาสรรค์” เป็นสถานศึกษาในสังกัด กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย วิทยาลัยพิบูลประชาสรรค์จัดตั้งขึ้นโดยคณะรัฐบาลซึ่งมี จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีมติให้จัดสร้างอาคารสงเคราะห์สำหรับประชาชน ที่พักอาศัยอยู่ในแหล่งเสื่อมโทรมในเขตดินแดงและห้วยขวาง เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ร้อนของประชาชน และยังช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของชาติด้วย ต่อมาท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม ได้พิจารณาเห็นว่าควรที่จะจัดตั้งสถานศึกษาสำหนับลูกหลานของประชาชนเหล่านี้ด้วย จึงได้สถาปนาขึ้นเป็น “วิทยาลัยพิบูลประชาสรรค์” เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2495 โดยมีนางเอื้อนทิพย์ เปรมโยธิน เป็นผู้อำนวยการท่านแรก (พ.ศ. 2499 - พ.ศ. 2516) ในด้านการจัดการศึกษาเริ่มแรกนั้นวิทยาลัยพิบูลประชาสรรค์จัดการศึกษาแบบสหศึกษาแบ่งเป็น 4 แผนก คือ แผนกอนุบาล แผนกประถมศึกษา แผนกมัธยมศึกษา และแผนกอาชีวศึกษา

โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์
ตราประจำโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์
ทฺกขิยํ สูริยํ ปญฺญา
“ขยัน กล้า ปัญญา พารอด”
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Piboonprachasan School
อักษรย่อ พ.ป.ส.
ประเภท รัฐบาล
สังกัด สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ก่อตั้ง พ.ศ. 2495
เพลง พิบูลในดวงใจ, มาร์ชพิบูล

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนแก้ไข

 • อัตลักษณ์ " ลูกจอมพลเป็นคนดี "
 • อักษรย่อ พ.ป.ส.
 • คำขวัญและคติพจน์ ท.กขิยํ สูริยํ ปญ.ญา “ขยัน กล้า ปัญญา พารอด” ปรัชญา มีวินัย รับผิดชอบ ประกอบคุณธรรม
 • ดอกไม้ประจำโรงเรียน ดอกเฟื่องฟ้า
 • พระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระพุทธพิบูลปรีดาประชานาถ

ประวัติโรงเรียนแก้ไข

 • พ.ศ. 2500 เปิดโครงการสอนเด็กเรียนช้า I.Q. 70 - 90 ในระดับประถมศึกษา
 • พ.ศ. 2503 กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดแผนการศึกษาแห่งชาติขึ้นใหม่ โดยกำหนดให้สถานศึกษา ถือเป็นแนวปฏิบัติแนวทางเดียวกันวิทยาลัยพิบูลประชาสรรค์จึงได้โอนแผนกอาชีวศึกษาไปให้กับกรมแรงงาน และได้เปลี่ยนแปลงแผนกมัธยมศึกษา มาเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฐานะของวิทยาลัยพิบูลประชาสรรค์ จึงเปลี่ยนมาเป็นโรงเรียน พิบูลประชาสรรค์ แต่ยังคงสังกัดในกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทยอยู่เช่นเดิม* พ.ศ. 2516 นางปรีดา จันทรุเบกษา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ( พ.ศ. 2516-2533 )
 • พ.ศ. 2519 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เปิดการเรียนการสอน ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารเรียนถาวร 1 หลัง งบประมาณ 1 ล้านบาท และสร้างอาคารชั่วคราว 1 หลัง
 • พ.ศ. 2519-2524 โรงเรียนเปิดการสอนในโครงการทดลองการเรียนแบบไม่แบ่งชั้นของหน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 • 20 เม.ย. 2520 ได้รับอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งมูลนิธิพิบูลประชาสรรค์ โดยมี ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงครามเป็นผู้อุปถัมภ์ และประธานมูลนิธิคนแรก คือ หม่อมอรุณ กาญจนะวิชัย ณ อยุธยา
 • 16 ม.ค. 2521 คณะรัฐมนตรีมีมติให้โอนโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ จากสังกัดกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย ไปขึ้นสังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเมื่อโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ไม่ได้สังกัดกรมประชาสงเคราะห์แล้ว จึงจำเป็นต้องโอนที่ดินให้กับกรมประชาสงเคราะห์ และกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม จากเดิมมีเนื้อที่ 70 ไร่ ปัจจุบันโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์มีเนื้อที่ทั้งหมด 35 ไร่ 2 งาน 16 ตารางวา
 • พ.ศ. 2522 ก่อตั้งสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ โดยมี นายเสนอ สิทธิวงษ์ เป็นนายกสมาคมคนแรก
 • พ.ศ. 2523 ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนผู้นำการใช้ หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกโครงการศูนย์ความเข้าใจอันดี ระหว่างชาติของกองสัมพันธ์ ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ. 2524 เปิดโครงการเรียนร่วมของนักเรียนหูตึง ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • พ.ศ. 2525 ได้รับงบประมาณในการจัดสร้างอาคารเรียน 1 หลัง (อาคาร 6) สร้างด้วยเงินงบประมาณจำนวน 5,050,000 บาท จัดสร้างเป็นอาคาร 4 ชั้น 15 ห้องเรียน
 • พ.ศ. 2526 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ร่วมกับ มูลนิธิพิบูลประชาสรรค์ได้จัดหาทุนในโครงการก่อสร้าง อนุสาวรีย์ ฯพณฯจอมพล ป.พิบูลสงคราม เพื่อรำลึกถึงพระคุณผู้ให้การสถาปนาโรงเรียน
 • 17 ส.ค. 2527 ประกอบพิธีเปิดอนุสาวรีย์ฯพณฯจอมพล ป.พิบูลสงคราม โดย พลเอกอาทิตย์ กำลังเอก ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการทหารบก สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฆฒโน ปธ.9) วัดบวรนิเวศวิหารประธานสงฆ์
 • 25 พ.ย. 2527 โรงเรียนได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณโรงเรียนประถมศึกษาดีเด่นจากกระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ. 2528 ได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษาในการจัดสร้างอาคารเรียน 1 หลัง (อาคาร 2) เพื่อขยายการจัดชั้นเรียน และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,800,000 บาท สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ได้จัดสร้างอาคาร เอนกประสงค์ บริเวณหน้าโรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการประชาสัมพันธ์ และการรักษาความปลอดภัย ให้กับโรงเรียนด้วยงบประมาณทั้งสิ้น 245,000 บาท ต่อเติมโรงอาหาร ใช้งบประมาณ 476,000 บาท
 • พ.ศ. 2529 โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 3
 • พ.ศ. 2530 ได้รับโล่ยกย่องว่าเป็นโรงเรียนที่นักเรียนมีความประพฤติดี และบำเพ็ญประโยชน์ต่อ สังคมมากที่สุดจากคณะกรรมการจัดฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2530

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ก่อสร้างสนามบาสเกตบอล 1 สนาม เป็นเงิน 260,000 บาท

 • 14 ก.ค. 2530 นายพะนอม แก้วกำเนิด ได้มาเป็นประธานในพิธี วันสถาปนาโรงเรียน และรับมอบศาลาสมาคมฯ โรงอาหารและสนามบาสเกตบอลเพื่อให้เป็นสมบัติของโรงเรียน
 • 17 ก.ย. 2530 กระทรวงศึกษาธิการ มอบเกียรติบัตรให้โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ที่ได้ดำเนินการใช้ หลักสูตรมัธยมศึกษาดีเด่น ปีการศึกษา 2530
 • 14 ก.ค. 2531 พลเอกวันชัย เรืองตระกูล รองผู้บัญชาการทหารบก และรองผู้บัญชาการ กองกำลังรักษาพระนคร มอบอาคารธารน้ำใจ “เรืองจำรัสพัฒนา 3” ซึ่งท่านและคณะญาติก่อสร้างเป็นเงิน 250,000 บาท มอบให้เป็นสมบัติของโรงเรียน โดยอธิบดีกรมสามัญศึกษา นายพะนอม แก้วกำเนิด เป็นผู้รับมอบ เพื่อให้ใช้เป็นอาคารโครงการวิชาชีพแบบครบวงจรของนักเรียน
 • 17 ส.ค. 2533 ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ อธิบดีกรมสามัญศึกษาเป็นประธานรับมอบเสาธงชาติ ซึ่งมูลนิธิพิบูลประชาสรรค์ก่อสร้างมอบให้เป็นสมบัติ ของโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ เป็นเงิน 170,000บาท ตั้งอยู่ที่สนามอาคาร 2
 • 26 ก.ย. 2533 ได้ทำพิธีเบิกพระเนตรพระพุทธรูปประจำโรงเรียน ซึ่งสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชฯ ให้นามพระพุทธรูปประจำโรงเรียนว่า “พระพุทธพิบูลปรีดาประชานาถ” ประดิษฐาน ณ หน้าอาคาร 1 *พ.ศ. 2534 ได้รับคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษาให้เป็น “โรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น”เขตกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2533
 • พ.ศ. 2537 ได้รับโล่เชิดชูเกียรตินักเรียนผู้กระทำความดีจากสำนักงาน ป.ป.ป.
 • พ.ศ. 2538 - ได้รับงบประมาณในการจัดสร้างโรงยิม 1หลัง สร้างด้วยเงินงบประมาณจำนวน14,975,059 บาท ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2538
 • พ.ศ. 2540 โรงเรียนได้รับมอบหมายจากกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาส่วนกลางกลุ่มที่ 4 ให้เป็นศูนย์พลานามัย อีกทั้งกรมสามัญศึกษาตั้งให้โรงเรียนเป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน การเรียนร่วมการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา (ศูนย์ที่ 20)
 • พ.ศ. 2541 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ได้เปลี่ยนไปสังกัดกองการศึกษาสงเคราะห์ กรมสามัญศึกษา ได้รับงบประมาณในการจัดอาคารหอประชุมโรงเรียน 1หลัง สร้างด้วยเงินงบประมาณจำนวน 3,870,000 บาท ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2541 ได้รับงบประมาณในการจัดอาคารเรียน1หลัง (อาคาร 8) สร้างด้วยเงินงบประมาณจำนวน 31,380,000 บาท
 • พ.ศ. 2542 * รางวัลชนะเลิศจินตลีลาประกอบเพลงนวมินทร์มหาราชา
 • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 วิชาพิมพ์ดีด ภาษาอังกฤษ จากกลุ่มโรงเรียน กลุ่ม 4
 • พ.ศ. 2545 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนนำการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2544 เกียรติบัตรโรงเรียนที่จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ระดับมาตรฐานคุณภาพดีเด่นของกรมสามัญศึกษา
 • พ.ศ. 2546 เกียรติบัตรโรงเรียนปลอดยาเสพติด
 • 16 ก.ค.2546 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ บริหารงานเป็นนิติบุคคล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 สำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 • 6 ก.ย. 2546 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 มอบให้โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ เป็นศูนย์พัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วม
 • พ.ศ. 2546 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ได้เปลี่ยนไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ตั้งแต่วันที่ 7กรกฎาคม 2546
 • พ.ศ. 2548 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์เป็นโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมดีเด่นระดับประเทศ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 14 ก.ค.2550 ครบรอบ 55 ปี วันสถาปนา โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ และเปิดห้องพิพิธภัณฑ์จอมพล ป. พิบูลสงคราม
 • พ.ศ. 2552 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ได้เปลี่ยนไปสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ