โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อักษรย่อ ป.พ.ร. เดิมเป็นสาขาเป็นโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ปัจจุบันจัดอยู่ในประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ซึ่งมีฐานะป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคามเขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติโรงเรียนแก้ไข

พ.ศ. 2528 เป็นหน่วยเรียนเคลื่อนที่ของโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ มีนักเรียน 37 คน เปิดสอนที่โรงเรียนบ้านโคกก่อง ต. หนองแดง อ. นาเชือก จ. มหาสารคาม

พ.ศ. 2529 ย้ายไปเรียนที่โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน

2531 ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้เปิดเป็นโรงเรียนมัธยมประจำตำบล เมื่อ 21 มกราคม 2531 และย้ายเข้าเรียนในพื้นที่ สาธารณะ ต. ปอพาน มีเนื้อที่ 65 ไร่ 90 ตารางวา ให้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนปอพานพิทยาคม”

ต่อมาเนื่องใน วโรกาสพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้คำว่า “รัชมังคลาภิเษก” ต่อท้าย และเข้าเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา เฉลิมพระเกียรติตั้งแต่นั้นมา

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข