โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษในอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ประเภทสหวิทยา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์
Prasat Wittayakarn School
ที่ตั้ง
ถนนสุรินทร์-ช่องจอม ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์.
ข้อมูล
ชื่ออื่นป.ว.ค. P.W.K
ประเภทรัฐบาล
คำขวัญทนฺโต เสฏโฐ มนุส เสสุ
(ผู้ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐในหมู่มนุษย์)
สถาปนา8 พฤษภาคม พ.ศ. 2513
หน่วยงานกำกับกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้อำนวยการนายชนะศึก จินดาศรี
ระดับปีที่จัดการศึกษามัธยมศึกษา
จำนวนนักเรียน3,161 คน
สี███ แสด – ███ ขาว
เพลงมาร์ชประสาทวิทยาคาร
เว็บไซต์www.pwk.ac.th

ประวัติโรงเรียน แก้

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร เป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่พิเศษและเป็นโรงเรียนมัธยมที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่3ของจังหวัด รองจากโรงเรียนสุรวิทยาคารและโรงเรียนสิรินธร ได้รับการอนุมัติจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2513 ในสมัยรัฐบาลเผด็จการทหาร จอมพลถนอม กิตติขจร โดยมี ศาสตราจารย์ สุกิจ นิมมานเหมินท์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในรัฐบาลทหารเผด็จการ โดยตั้งใจเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้ชาวอำเภอปราสาทและอำเภอใกล้เคียง ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปเรียนในตัวจังหวัดที่ห่างเกือบ 30 กิโลเมตร ซึ่งก่อตั้งในบริเวณสนามบินอำเภอปราสาทเดิม เปิดสอนแบบสหศึกษา มีนายยนต์ นามวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่และอาศัยโรงเรียนปราสาทเป็นที่เรียนชั่วคราว

ปัจจุบันโรงเรียนประสาทวิทยาคาร นับเป็นโรงเรียนมัธยมหนึ่งในสามของจังหวัดที่มีนักเรียนมากถึง 3,000 คนขึ้นไป มีจำนวนถึง 3,161 คน เป็นลำดับที่สามรองจากโรงเรียนสุรวิทยาคารและโรงเรียนสิรินธรตามลำดับ

 • พ.ศ. 2514 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารไม้ 2 ชั้น 4 ห้องเรียน 1 หลัง บ้านพักครู 1 หลัง จึงได้ย้ายนักเรียนจากโรงเรียนปราสาทมาเรียนในสถานที่ปัจจุบัน

กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายบุญสิทธิ์ ศรีตุลานุกต์ เป็นครูใหญ่

 • พ.ศ. 2515 ได้งบประมาณก่องสร้าง อาคารเรียน ค.ส.ล. 216 จำนวน 1 หลัง บ้านพักครู 3 หลัง ส้วม 1 หลัง
 • พ.ศ. 2516 ได้งบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู 2 หลัง บ้านพักนักการ 1 หลัง ส้วม 1 หลัง
 • พ.ศ. 2517 ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในโครงการ ค.ม.ภ. 1 รุ่น 3
 • พ.ศ. 2518 โครงการ ค.ม.ภ. ได้ส่งอาจารย์ใหญ่และผู้ช่วยไปศึกษาดูงานที่ประเทศแคนาดา
 • พ.ศ. 2519 โรงเรียนได้รับงบประมาณ 10 ล้านบาท ก่อสร้างอาคารเรียนตึก 3 ชั้น หอประชุม โรงอาหาร ค.ม.ส. เป็นปีแรก มีนายวิจิตร คำทอง มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
 • พ.ศ. 2522 นายสุพิทย์ จรัญญานนท์ มารักษาการอาจารย์ใหญ่
 • พ.ศ. 2523 วันที่ 9 พฤษภาคม 2523 นายสมพงษ์ ปุนพลทัน มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
 • พ.ศ. 2527 นายอภิชาติ อรรถเวทิน มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
 • พ.ศ. 2530 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ล(ปรับปรุง 29) จำนวน 1 หลัง ราคา 4,540,000 บาท และในปีนี้โรงเรียนได้ตั้งหน่วยเรียนเคลื่อนที่ขึ้นที่โรงเรียนบ้านตานี ตำบลตานี อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. 2531 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้หน่วยเรียนเคลื่อนที่ เป็นสาขาโรงเรียนประสาทวิทยาคาร ได้ย้ายสถานที่เรียนมาที่ สามแยกโคกกลางซึ่งเป็นเขตป่าสงวนเสื่อมสภาพแล้ว
 • พ.ศ. 2532 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้สาขาโรงเรียนประสาทวิทยาคาร ตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมตำบลชื่อ โรงเรียนตานีวิทยาในปัจจุบัน
 • พ.ศ. 2533 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้โรงเรียนประสาทวิทยาคาร จัดตั้งสาขาขึ้นอีก 2 แห่งคือที่ตำบลทุ่งมน และตำบลบ้านไทรโดยรับนักเรียนแบบสหศึกษา
 • พ.ศ. 2535 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้โรงเรียนประสาทวิทยาคาร จัดตั้งสาขาโรงเรียนเชื้อเพลิง โดยใช้อาคารเรียนวัดมุนีนิรมิตร เป็นสถานที่เรียน
 • พ.ศ. 2536 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้โรงเรียนประสาทวิทยาคาร จัดตั้งสาขาโรงเรียนขึ้นที่ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. 2538 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้สาขาโรงเรียนประสาทวิทยาคาร ตำบลเชื้อเพลิง ตั้งเป็นโรงเรียนประจำตำบล ชื่อ โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา
 • พ.ศ. 2538 นายไชยพงษ์ สายเชื้อ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
 • พ.ศ. 2539 - 2540 ตั้งโรงเรียนประสาทวิทยาคาร สาขาตาเบา ชื่อโรงเรียนตาเบาวิทยา
 • พ.ศ. 2544 - 2545 นางภัทิรา เสงี่ยมศักดิ์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
 • พ.ศ. 2545 - 2549 นายประสงค์ สภาสัย มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
 • พ.ศ. 2549 - 2550 นายชัชวาล คงเสมอ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
 • พ.ศ. 2550 - 2556 นายไพชยนต์ จันทเขต มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
 • พ.ศ. 2560 - 2561 นายองอาจ สุจินพรัหม มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
 • พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน ว่าที่ร้อยตรีบัญญัติ สมชอบ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้