โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) เดิมตั้งอยู่ในเขตหัวเวียงใต้ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน และได้ตั้งชื่อ "โรงเรียนศรีเสริมกสิกร" โดยมีนายเสถียร บูรณกิจ เป็นครูใหญ่คนแรก ต่อมาในปี พ.ศ. 2495 กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดระเบียบว่าด้วยการเรียกชื่อ โรงเรียนประชาบาลและเทศบาลขึ้น จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน

โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ ​Bandon Sriserm School
อักษรย่อ ศ.ก.
ประเภท โรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ
คติพจน์ ประพฤติดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา กล้าสู้งาน
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก่อตั้ง 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2474
จำนวนนักเรียน 1,018 คน
เว็บไซต์

อ้างอิงแก้ไข