โรงเรียนบ้านกันทรารมย์

มหาลัยวิทยาลัยกรุงch

ประวัติแก้ไข

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ เดิมชื่อ "โรงเรียนประชาบาลตำบลกันทรารมย์ 1" ขึ้นต่ออำเภอสังขะ จังหวัดขุขันธ์ อำมาตย์มนตรีพระอธิการสังขะเขต (แดง สุคันธรัตน์) นายอำเภอสังขะ เป็นผู้จัดตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2466 โดยใช้ศาลาวัดบ้านลุมพุกเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน มีนายปาด พิมพ์จันทร์ เป็นครูใหญ่คนแรก นับเป็นโรงเรียนแรกของตำบล จัดการเรียนการสอนจากชั้นประถมปีที่ 1 ถึงชั้นประถมปีที่ 4

ในปี พ.ศ. 2467 ได้มีการปรับปรุงเขตจังหวัดใหม่ ตำบลกันทรารมย์ ได้โอนมาขึ้นต่ออำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ มีอำมาตย์เอกหลวงรัตนวงศ์ โทนุบล เป็นนายอำเภอขุขันธ์

ในปี พ.ศ. 2481 เจ้าอธิการตะราง เหมวํโส เจ้าอาวาสวัดโคกโพน ได้มอบศาลาวัดบ้านโคกโพน และที่ดินธรณีสงฆ์ของวัด เนื้อที่ 16 ไร่ 2 งาน ให้แก่ราชการเพื่อใช้เป็นสถานที่สร้างโรงเรียน โดยมี นายตุ้ม สุวรรณกูฏ นายอำเภอขุขันธ์ เป็นผู้รับมอบ นายสุวรรณ ดวงจันทร์ (คุณตา 5 แผ่นดิน) ครูใหญ่ในขณะนั้น จึงย้ายโรงเรียนจากศาลาวัดบ้านลุมพุกมาอยู่ที่ตั้งแห่งนี้ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2481 เป็นต้นมา

การดำเนินการพัฒนาจัดทำด้วยความยากลำบาก ด้วยงบประมาณของทางราชการมีจำกัด ในปี พ.ศ. 2497 สมัยนายคำนึง ไพศาลสุวรรณ เป็นครูใหญ่ โรงเรียนได้รับงบประมาณจากทางราชการเป็นก้อนแรก จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) เพื่อสร้างอาคารเรียนขนาด 3 ห้องเรียน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก พระอธิการโน๊ว นาคโชติ เจ้าอาวาสวัดบ้านโคกโพน ได้ระดมพระสงฆ์ สามเณร ผู้นำชุมชน ตลอดทั้งชาวบ้านมาร่วมกันก่อสร้างจนแล้วเสร็จ และเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2498 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ว่า "โรงเรียนบ้านกันทรารมย์"

ในปี พ.ศ. 2506 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากทางราชการ 70,000 บาท เพื่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.003 ขนาด 5 ห้องเรียน แต่งบประมาณไม่เพียงพอ ต้องหาเพิ่มเติมอีก 150,000 บาท นายยอด อ่อนโอภาส นายอำเภอขุขันธ์ และนายเลื่อน บุญชู ครูใหญ่ ได้ประสานขอความร่วมมือช่วยเหลือจากชาวบ้านในสังกัดจัดหาวัสดุเพิ่มเติม และรื้อถอนอาคารเรียนหลังเก่าเข้าสมทบ เริ่มดำเนินก่อสร้างเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2506 และเสร็จสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2508 ในช่วงนี้ ครูและนักเรียนต้องกลับไปเรียนที่ศาลาวัดบ้านลุมพุกอีกครั้งหนึ่ง

ในปี พ.ศ. 2511 โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดสอนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.5-7) เป็นโรงเรียนประถมปลายประจำตำบลแห่งแรกของอำเภอขุขันธ์ มีนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมปีที่ 5 รุ่นแรก จำนวน 20 คน ถึงปี พ.ศ. 2521 ก็ลดเหลือเพียงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2524 นายเลื่อน บุญชู ครูใหญ่ ได้ย้ายไปเป็นครูใหญ่โรงเรียนบ้านสกุล และนายบุญเกิด บุษบงก์ ครูใหญ่โรงเรียนบ้านสกุล ย้ายมาเป็นครูใหญ่โรงเรียนนี้ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2524 จนถึง วันที่ 25 มีนาคม 2525 ได้ย้ายไปเป็นครูใหญ่โรงเรียนบ้านปราสาท

ในปี พ.ศ. 2526 โรงเรียนมีปริมาณนักเรียนมากขึ้น ได้รับการปรับปรุงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนจากครูใหญ่ เป็นอาจารย์ใหญ่ ทางราชการมีคำสั่งให้ นายสฤษดิ์ ขุขันธิน อาจารย์ 2 โรงเรียนขุขันธ์วิทยา ครูช่วยราชการสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอขุขันธ์ มาดำรงตำแหน่งอาจารย์โรงเรียนเป็นคนแรก เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2526 จนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2530 ได้ย้ายไปเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านใจดี

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2530 สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ได้แต่งตั้ง นายสนอง ทาหอม อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนนี้

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2534 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ได้รับการอนุมัติปรับปรุงกำหนดตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนให้สูงขึ้นจากตำแหน่งอาจารย์ใหญ่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน นายสนอง ทาหอม ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคนแรกในคำสั่งเดียวกัน ในขณะดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่นี่ ได้พัฒนาระบบการศึกษาให้ก้าวหน้าชัดเจน เช่น ในวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2534 ได้รับอนุมัติให้เปิดขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) โดยได้เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นปีแรก เมื่อปีการศึกษา 2535 มีนักเรียนรุ่นแรก 116 คน ในปีการศึกษา 2541 ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนชั้นอนุบาล 3 ขวบ ปีการศึกษา 2549 ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) และนับจากปีนี้เป็นต้นมา โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ มีหน้าที่จัดการศึกษาถึง 4 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล 3 ขวบ/อนุบาล 1-2) ระดับประถมศึกษา (ป.1-6) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) จึงถือได้ว่า นายสนอง ทาหอม เป็นผู้มีคุณูปการอันใหญ่หลวงต่อการศึกษาของโรงบ้านกันทรารมย์

เมื่อ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2553 นายสนอง ทาหอม ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาอุด และ มีคำสั่งให้ นายทำนุ ไพศาลสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปราสาท ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันทรารมย์ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553

รายนามผู้บริหารโรงเรียนแก้ไข

 1. นายปาด พิมพ์จันทร์ ตำแหน่งครูใหญ่ พ.ศ. 2466-2467
 2. นายสง ถนอม ตำแหน่งครูใหญ่ พ.ศ. 2467-2468
 3. นายปิ่นทอง ศรีมงคล ตำแหน่งครูใหญ่ พ.ศ. 2468-2470
 4. นายผล น้ำคำ ตำแหน่งครูใหญ่ พ.ศ. 2470-2475
 5. นายสุวรรณ ดวงจันทร์ ตำแหน่งครูใหญ่ พ.ศ. 2475-2497
 6. นายคำนึง ไพศาลสุวรรณ ตำแหน่งครูใหญ่ 2 ธันวาคม 2497 - 23 กรกฎาคม 2506
 7. นายเลื่อน บุญชู ตำแหน่งครูใหญ่ 24 กรกฎาคม 2506-27 กรกฎาคม 2524
 8. นายบุญเกิด บุษบงก์ ตำแหน่งครูใหญ่ 29 กรกฎาคม 2524-24 มีนาคม 2426
 9. นายสฤษดิ์ ขุขันธิน ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ 6 มิถุนายน 2526-30 มีนาคม 2530
 10. นายสนอง ทาหอม ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ 28 ธันวาคม 2530-30 กันยายน 2553
 11. นายทำนุ ไพศาลสุวรรณ ตำแหน่งผู้อำนวยการ 20 ธันวาคม 2553-ปัจจุบัน

คำขวัญแก้ไข

"ความรู้คู่คุณธรรม นำทางสู่บัณฑิต รักถิ่นฐานยิ่งชีวิต ตีนติดดิน"

อ้างอิงแก้ไข