โรงเรียนบูรณะรำลึก

โรงเรียนบูรณะรำลึก (อังกฤษ:Buranarumluk School) เป็นโรงเรียนเอกชน ศาสนาคริสต์ ประเภทสามัญศึกษา รับนักเรียนทั้งชายและหญิง ให้การศึกษาในระดับอนุบาล ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา

โรงเรียนบูรณะรำลึก
ตราประจำโรงเรียนบูรณะรำลึก
ปัญญาดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม ค้ำจุนสังคม
300 ถนนน้ำผุด ตำบลบางรัก อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Buranarumluk School
อักษรย่อ บ.ร.
ประเภท โรงเรียนเอกชน
สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา พ.ศ. 2495
ผู้ก่อตั้ง นางอำภา สังขศิริ
รหัส 1192100004
เพลง มาร์ชบูรณะรำลึก,บ.ร.รำลึก
เว็บไซต์

ประวัติแก้ไข

โรงเรียนบูรณะรำลึก ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2495 โดยนางอำภา สังขศิริ ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 7.1 ไร่ เลขที่ 139 ถนนวิเศษกุล อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ในระยะแรก เปิดการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งแต่ พ.ศ. 2498 และเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ พ.ศ. 2513 ต่อมาในปี พ.ศ. 2524 กระทรวงศึกษาธิการได้รับรองวิทยาฐานะ เทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล

ปัจจุบันโรงเรียนได้ย้ายที่ตั้งไปอยู่เลขที่ 300 ถนนน้ำผุด ตำบลบางรัก อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ในพื้นที่ 41 ไร่ ตั้งแต่ พ.ศ. 2543 ส่วนอาคารเดิมของโรงเรียนบูรณะรำลึก ใช้เป็นที่ตั้งของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาตรัง

ปีการศึกษา 2546 โรงเรียนได้ก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลเสร็จเรียบร้อยได้ย้ายระดับอนุบาลเข้าเรียนตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2546 ได้ประกอบพิธีเปิดอาคารใหม่พร้อมกันทั้ง 3 หลัง โดยเรียนเชิญคุณหญิง กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2547 อาคารอนุบาลเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น เป็นอาคารเรียนประกอบด้วยห้องเรียนจำนวน 40 ห้อง ห้องประกอบการ 2 ห้อง

ประวัติการก่อตั้งแก้ไข

 • พ.ศ. 2495 เปิดทำการสอนในระดับอนุบาล - ประถมศึกษา
 • พ.ศ. 2498 ได้รับอนุญาตจัดตั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • พ.ศ. 2507 นายแพทย์วิสูตร เชาวน์ชูเวชช รับโอนกิจการจากนางอำภา สังขศิริ และเปิดทำการสอนในระดับชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการพุทธศักราช 2503
 • พ.ศ. 2513 ขยายชั้นเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 ใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการพุทธศักราช 2503
 • พ.ศ. 2521 แต่งตั้งนางผิวพรรณ ศุภศรี เป็นผู้ช่วยครูใหญ่ ใช้หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการพุทธศักราช 2521 ในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
 • พ.ศ. 2524 กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยาฐานะ ให้โรงเรียนบูรณะรำลึกเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาลตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 และได้ขยายชั้นเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการพุทธศักราช 2524
 • พ.ศ. 2526 จัดตั้งกองลูกเสือสำรอง เนตรนารีสำรอง ลูกเสือสามัญ เนตรนารีสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมีสิทธิเรียนรักษาดินแดน (ต่อมาเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นนักศึกษาวิชาทหาร)
 • พ.ศ. 2530 แต่งตั้งนายเทิดศักดิ์ ตรีรัตนพันธ์ เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ
 • พ.ศ. 2531 เป็นโรงเรียนร่วมพัฒนาหลักสูตร ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ. 2532 เปลี่ยนแปลงการจัดการโรงเรียนระดับอนุบาล เป็นอนุบาลปีที่ 1-3
 • พ.ศ. 2536 แต่งตั้งบุคลากรในรูปของโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบูรณะรำลึก หัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ อันประกอบด้วย วิชาการ ส่งเสริมระเบียบวินัย กิจการนักเรียน บุคลากร ธุรการ การเงิน อาคารสถานที่ สัมพันธ์ชุมชน และประสิทธิผล
 • พ.ศ. 2540 แต่งตั้งนางรัตนา เทอดสุวรรณ เป็นเลขานุการโรงเรียน
 • พ.ศ. 2541 สร้างอาคารเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จำนวน 2 หลัง ที่เลขที่ 300 ถนนน้ำผุด ตำบลบางรัก อำเภอเมือง จังหวัดตรัง เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสีขาว
 • พ.ศ. 2543 ย้ายสถานที่เรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จากเลขที่ 139 ถนนวิเศษกุล ตำบลทับเที่ยง มาอยู่เลขที่ 300 ถนนน้ำผุด ตำบลบางรัก อำเภอเมือง จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2543
 • พ.ศ. 2544 ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนระดับอนุบาล จำนวน 1 หลัง
 • พ.ศ. 2546 ย้ายสถานที่เรียนระดับอนุบาลจากเลขที่ 139 ถนนวิเศษกุล ตำบลทับเที่ยง มาอยู่เลขที่ 300 ถนนน้ำผุด ตำบลบางรัก เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2546
 • พ.ศ. 2561 โรงเรียนมีการใช้หลักการเรียนการเรียนการสอนแบบใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพิ่มจำนวนนักเรียนในการเข้ามาในระบบการเรียนการศึกษาของโรงเรียนบูรณะ

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 7°34′07″N 99°35′42″E / 7.568565°N 99.595033°E / 7.568565; 99.595033