โรงเรียนบรบือ

โรงเรียนบรบือ (อักษรย่อ: บ.ร., ฺB.R.) เป็นโรงเรียนประจำอำเภอบรบือ และเป็นโรงเรียนประจำตำบลแห่งที่ 2 ถัดจากโรงเรียนบรบือวิทยาคาร สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2494 ซึ่งตั้งอยู่ที่เขตเทศบาลบรบือ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม และ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ถนนแจ้งสนิท อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม สหวิทยาเขตบรบือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26

โรงเรียนบรบือ
Borabu School
ตราประจำโรงเรียนบรบือ
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ประเภทโรงเรียนรัฐบาล - โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
คำขวัญปญญา ว ธเนน เสยฺโย
(มีปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์)
ผู้อำนวยการนางบุญทัน วัฒนศักดิ์สุรกุล
ภาษาภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ

ประเทศจีนภาษาจีน
สี██████ ชมพูฟ้า
เพลงมาร์ชบรบือ
ต้นไม้เหลืองปรีดียาธร
เว็บไซต์www.borabu.ac.th

ข้อมูลทั่วไปแก้ไข

  • ตราประจำโรงเรียน
    • ตรีศูล หมายถึง ความรู้คืออาวุธ
    • ยอดยางคู่ หมายถึง ความเจริญงอกงาม
  • สีประจำโรงเรียน ชมพู - ฟ้า
  • ต้นไม้ประจำโรงเรียน เหลืองปรีดียาธร
  • ปรัชญาประจำโรงเรียน ปญญา ว ธเนน เสยฺโย - มีปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์ (มีเงินเต็มพา บ่ท่อมีผญาเต็มพุง)
  • อัฒลักษณ์ประจำโรงเรียน ลูกบรบือ มีจิตอาสา
  • พระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระพุทธธรรมสิเนหมุนีประธาน (พระพุทธรูปปางลีลา) ความหมาย องค์พระประธานผู้ซึ่งรู้ซึ่งธรรมของพระพุทธเจ้า ยังความเสน่ห์แห่งคุณธรรมความดีให้เป็นหิตประโยชน์เจริญงอกงามสืบไป[1]

ประวัติโรงเรียนแก้ไข

โรงเรียนบรบือ สถาปนาชึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2494 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอบรบือ สังกัดกองการศึกษาสงเคราะห์ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ นายจำเนียร จันทรจำนง เป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียน เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยใช้ที่ราชพัสดุ เนื้อที่ 34 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา

พ.ศ. 2503 โรงเรียนได้เปลี่ยนชั้นเรียนเป็นระดับประถมศึกษา 5-7 ตามแผนการศึกษาชาติมี นายช่วง พลแก้ว เป็นครูใหญ่

พ.ศ. 2511 นายธนันท์ พิจารณ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ต่อมาในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2520 โรงเรียนได้รับอนุมัติให้ยุบโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกองการประถมศึกษาแล้ว ตั้งใหม่ให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยเปิดรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 3 ห้องเรียน มีนักเรียน 135 คน ครู 17 คน ภารโรง 4 คน

พ.ศ. 2521 เปิดสอนนักเรียนตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2520 มีนักเรียนชั้น ม. 1 จำนวน 7 ห้อง ชั้น ม.ศ. 1 จำนวน 5 ห้อง ชั้นม.ศ. 2 จำนวน 3 ห้อง รวม 15 ห้อง มีนักเรียน 597 คน ครู 29 คน ภารโรง 4 คน นายธนันท์ พิจารณ์ ตามคำสั่งกรมสามัญศึกษาที่ 3063/2529 พ.ศ. 2522 ได้ขอขยายที่ดินราชพัสดุที่ติดต่อทางทิศใต้เพิ่มอีก 10 ไร่ 15 ตารางวา รวมเป็นเนื้อที่ทั้งหมด 44 ไร่ 2 งาน 75 ตารางวา

พ.ศ. 2523 โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตร ในฐานะโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กของจังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ. 2525 โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อพัฒนาชนบท มพช.2 รุ่นที่ 1

พ.ศ. 2526 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างตามโครงการ มพช. อันได้แก่ อาคาร 217 บี 1 หลัง อาคารโรงฝึกงาน 3 หลัง 5 หน่วย งบประมาณปรุงบริเวณ ได้แก่ ถังประปา ไฟฟ้า และถนนรอบอาคาร

พ.ศ. 2529 โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 2 ห้องเรียน และในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2529 นายธนันท์ พิจารณ์อาจารย์ใหญ่ และนายบุญ ภูศรี เกษียณอายุราชการ กรมสามัญศึกษาจึงได้แต่งตั้ง นายสงวน ภิรมย์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น มาดำรงตำแหน่งแทนนายธนันท์ พิจารณ์ ณ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2529

พ.ศ. 2530 นายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง ส.ส. มหาสารคาม เขต 1 มอบไฟฟ้าสนามฟุตบอลราคา 100,000 บาท เมื่อวันที่ 9 มกราคม และในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ โรงเรียนประชุมได้กรรมการก่อตั้ง สมาคมศิษย์เก่าผู้ปกครองและครูโรงเรียนบรบือ และกรรมการก่อตั้งมูลนิธิโรงเรียนบรบือ

ปีการศึกษา 2533 ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมพลศึกษา เพื่อสร้างสนามกีฬามาตรฐานของอำเภอบรบือ งบประมาณ 300,000 บาทและได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา จำนวน 4,307,000 บาท สร้างอาคาร 216 ล(ปรับปรุง29) และได้มีพิธีเปิดอาคารเรียน 216 ล(ปรับปรุง29) ในวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2533 โดยมี หลวงปู่ศรี มหาวีโร วัดป่ากุง อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ดเป็น เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียน 216 ล(ปรับปรุง29) และ ฯพณฯ ใหม่ ศิรินวกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในงานฉลองอาคารเรียน 216 ล(ปรับปรุง29)

23 พฤศจิกายน 2535 นายสมาน มโนเอื้อ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 8 ย้ายมารักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือ

28 พฤศจิกายน 2536 อาจารย์จำนงค์อาศิรวัจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ จังหวัดมหาสารคาม มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือปีการศึกษา 2540 ได้รับงบประมาณ 10,537,000 บาท ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 318ล. /38(พิเศษ)

29 ตุลาคม 2540 นายมีศิลป์ ชินภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนมิตรภาพ อำเภอแกดำ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือ

15 ธันวาคม พ.ศ. 2540 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินที่ โรงเรียนบรบือ เพื่อประกอบพระราชกรณียกิจ เปิดหอสมุดเฉลิมราชกุมารี คณะครูอาจารย์และนักเรียนเฝ้ารับเสด็จโดยพร้อมเพรียงกัน

27 สิงหาคม พ.ศ. 2541 นายสายเดิร บุญตรา เป็นประธานในพิธีเปิด อาคารเรียน 318 ลพ.ศ. 2546 คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารโรงอาหาร มูลค่า 1,100,000 บาท ที่ได้รับการบริจาคจากชุมชน

1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 นายอดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ อำเภอนาดูน ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือ

1 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ดร.อ่างทอง บุญเสริม ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวิชานุกูล จังหวัดมหาสารคาม ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือ

ปีการศึกษา 2552 ได้รับการอนุมัติให้เปิดแผนชั้นเรียนเป็น 12-10-9 / 10-10-9 รวม 60 ห้องเรียน

ปีการศึกษา 2553 ได้รับการอนุมัติให้เปิดแผนชั้นเรียนเป็น 12-10-9 / 10-10-9 รวม 60 ห้องเรียน

ปีการศึกษา 2554 ได้รับการอนุมัติให้เปิดแผนชั้นเรียนเป็น 12-10-9 / 10-10-9 รวม 60 ห้องเรียน[2]

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข