โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา (อักษรย่อ: น.ส.ว.) เป็นสหศึกษาระดับมัธยมศึกษาแห่งแรกของอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2505

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา
ถนนสกล-นาแก ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 48170
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Nakaesamakkiwittaya School
อักษรย่อ น.ส.ว., N.S.W.
ประเภท โรงเรียนรัฐบาลประจำอำเภอ
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
คติพจน์ "สามัคคี มีวินัย พลานามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูลอาชีพ"
สามัคคี สามัคคานํ รัตนํ
(ความสามัคคีประดุจดั่งแก้วอันประเสริฐ)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา พ.ศ. 2505 ก่อตั้งโรงเรียน
รหัส 10480702
เพลง มาร์ชนาแกสามัคคีวิทยา
เว็บไซต์

ปัจจุบัน จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษารูปแบบสหศึกษา เป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก และมีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

หลักสูตรการเรียนการสอนแก้ไข

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา จัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยแบ่งแผนการเรียน ดังนี้

 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
  • แผนการเรียนปกติ
  • ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษโดยเรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ (Intensive English Program,IEP)
  • ห้องโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program,MEP)
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • กลุ่มการเรียนปกติ
   • กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  • ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษโดยเรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ (Intensive English Program,IEP)
  • ห้องโครงการพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (Gifted)

อ้างอิงแก้ไข