โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ เป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบประจำภาคใต้ ซึ่งเป็นถาวรวัตถุทางการศึกษาที่ปวงชนชาวไทยน้อมเกล้าฯ ถวาย นอกจากโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณจะได้ทำหน้าที่เป็นสถานให้การศึกษาแก่เยาวชนชาวสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงเป็นอย่างดี สมกับปรัชญาความรู้คู่คุณธรรม เอกลักษณ์ที่สำคัญและโดดเด่นอย่างหนึ่งของโรงเรียนคือ อาคารเรียนและอาคารประกอบลักษณะสถาปัตยกรรมทรงไทยประยุกต์แบบภาคใต้ ปัจจุบันเป็นสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงของภาคใต้ และลูกนวมินท์ทุกคนที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ ต่างมีความรักภาคภูมิใจในสถาบัน และภูมิใจใน ตรานวมินทราชูทิศ ทักษิณ

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Navamindharajudis Thaksin School
อักษรย่อ น.ม.ท. / N.M.T.
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลาเขต 16
คติพจน์ ปญฺญา ปฏิปทา (ถึงพร้อมด้วยปัญญา)
ก่อตั้ง 14 มีนาคม พ.ศ. 2528
เพลง มาร์ชนวมินทราชูทิศ,เพลงร่มราชพฤกษ์
เว็บไซต์

ประวัติแก้ไข

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ เป็นโรงเรียน 1 ในจำนวน 5 โรงเรียน ตามโครงการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ เมื่อพุทธศักราช 2530 เพื่อเป็นถาวรวัตถุทางการศึกษาสืบไป

โดยกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2528 ใช้ชื่อว่า "โรงเรียนนวมราชูทิศ ทักษิณ" ใช้อาคารเรียนของโรงเรียนบ้านน้ำกระจาย ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เป็นสถานที่เรียนมีนายเจริญ ภักดีวานิช รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

 • 13 พฤษภาคม 2528 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายสัญญา ณ พิบูลย์ มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่
 • 13 สิงหาคม 2528 ได้ประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก "โรงเรียนนวมราชูทิศ ทักษิณ" เป็น "โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ" เพื่อให้มีความถูกต้องและมีความหมายที่สมบูรณ์ทางด้านอักษรศาสตร์
 • 1 กันยายน 2528 ย้ายสถานที่ฝากเรียนจากโรงเรียนบ้านน้ำกระจาย ไปใช้อาคารเรียนภายในวิทยาลัยครูสงขลา (ในปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา) ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
 • 18 พฤษภาคม 2529 นายชวน หลีภัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ขณะนั้น) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียนหลังแรก โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
 • 1 มีนาคม 2532 ได้ย้ายนักเรียนทั้งหมดมาเรียน ณ สถานที่ตั้งปัจจุบัน ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 431 หมู่ที่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
 • 4 กันยายน 2537 ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ องคมนตรีและรัฐบุรุษ (ในขณะนั้น) ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารหอสมุด "พูลศรี ประธานราษฎร์นิกร" โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
 • 9 กันยายน 2540 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดหอสมุด "พูลศรี ประธานราษฎร์นิกร" ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา

ปัจจุบันโรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในแผนการเรียน วิทย์-คณิต-อังกฤษ,วิทย์-คณิต,อังกฤษ-คณิต,อังกฤษ-ฝรั่งเศส,อังกฤษ-ญี่ปุ่น,อังกฤษ-จีน,และไทย-สังคม

ที่ตั้งและพื้นที่โรงเรียนแก้ไข

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 431 หมู่บ้านน้ำกระจาย ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ห่างจากห้าแยกบ้านน้ำจาย ประมาณ 900 เมตร และอยู่ห่างจากทะเลสาบสงขลาด้านเกาะยอ ประมาณ 2 กิโลเมตร ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองและศาลากลางจังหวัดสงขลา ประมาณ 13 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 84 ไร่ 12.10 ตารางวา พื้นที่เดิมเป็นที่สงวนเลี้ยงสัตว์ที่ถอนสภาพแล้วเป็นที่ราบลุ่มมีน้ำทะเลท่วมขังตลอดปี

 • ทิศเหนือ จดสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา และหมู่บ้านอิสลาม บ้านท่าสะอ้าน ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
 • ทิศใต้ จดถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 (ห้าแยกน้ำกระจายถึงอำเภอระโนด)
 • ทิศตะวันออก จดถนนทางหลวงท้องถิ่น (ถนน 30 เมตร) เข้าสู่เทศบาลนครสงขลา
 • ทิศตะวันตก จดสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

เกียรติประวัติแก้ไข

ความหมายของนามโรงเรียนแก้ไข

 
ป้ายชื่อโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ มงคลนามพระราชทาน
 • นวมินทราชูทิศ ทักษิณ เป็นมงคลนามพระราชทาน เกิดจากการสนธิคำในภาษาบาลีสันสกฤตคือ
  • นวม (อ่านว่า นะ-วะ-มะ) ว.ที่ 9 เช่น นวมสุรทิน = วันที่ 9. (ป.) [1]
  • อินท (อ่านว่า อิน-ทะ) น. ชื่อเทวราชผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์และชั้นจาตุมหาราช,พระอินทร์;ผู้เป็นใหญ่. (ป.; ส. อินฺทฺร).
  • ราชา (อ่านว่า รา-ชา) น. พระเจ้าแผ่นดิน, พระมหากษัตริย์. (ป., ส.).
  • อุทิศ (อ่านว่า อุ-ทิด) ก. ให้, ยกให้,ทำเพื่อ,สละให้โดยเจาะจง. (ส. อุทฺทิศฺย; ป. อุทฺทิสฺส ว่า เจาะจง).

นวมินทราชูทิศ เกิดจากการสนธิคำว่า นวม กับ อินท เป็น นวมินท และ ราชา กับ อุทิศ เป็น ราชูทิศ จากนั้นนำคำว่า นวมินท มาสมาส กับคำว่า ราชูทิศ เป็น นวมินทราชูทิศ

 • นวมินทราชูทิศ (อ่านว่า นะ-วะ-มิน-ทะ-รา-ชู-ทิด) จึงมีความหมายว่า สร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นราชสักการะแด่พระเจ้าแผ่นดินผู้ยิ่งใหญ่ รัชการที่ 9
 • ทักษิณ (อ่านว่า ทัก-สิน) น.ทิศใต้ ใช้ว่า ทิศทักษิณ. (ส.; ป. ทกฺขิณ).

ชื่อโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ต้องมีชื่อภาคเป็นสร้อยท้ายชื่อเพื่อบอกว่าเป็นโรงเรียนนวมินทราชูทิศประจำภาคใด เช่น โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ เป็นโรงเรียนนวมินทราชูทิศประจำภาคใต้ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เป็นโรงเรียนนวมินทราชูทิศประจำภาคกลาง เป็นต้น

ความภาคภูมิใจแก้ไข

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา หนึ่งเดียวในภาคใต้ ประสบความสำเร็จ สอบผ่านมาตรฐานการฝึกการปฏิบัติสถานศึกษาวิชาทหารทั้ง 8 ประการ ได้รับโล่รางวัล สถานศึกษาวิชาทหารดีเด่นตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งสู่มาตรฐานเดียวกัน ประจำปีการศึกษา 2551 จากกองทัพบก


สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนแก้ไข

ตราประจำโรงเรียน
 • ตราพระมหาพิชัยมงกุฎครอบอุณาโลม รองรับด้วยโมลี 2 ชั้นมีชื่อ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ ภายในผืนโบว์
สุภาษิตประจำโรงเรียน
 • ปัญฺญา ปฏิปทา ถึงพร้อมด้วยปัญญา
ปรัชญาประจำโรงเรียน
 • ความรู้คู่คุณธรรม
ปณิธานประจำโรงเรียน
 • นวมินทราชูทิศ น้อมจิตเพื่อในหลวง
คำขวัญประจำโรงเรียน
คำขวัญประจำกลุ่มโรงเรียนมัธยมเฉลิมพระเกียรติ
 • รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
สีประจำโรงเรียน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
 • ราชพฤกษ์
คณะสีในโรงเรียน

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณแบ่งคณะสีเป็น 5 คณะ โดยมีการอัญเชิญนามวังและพระตำหนักในรัชกาลปัจจุบันตามภูมิภาคต่าง ๆ มาเป็นชื่อคณะสีดังนี้

ในตอนเช้ามีธรรมเนียมการเชิญธงประจำคณะสีขึ้นสู่ยอดเสาพร้อมกับธงประจำโรงเรียน โดยใช้เพลงมาร์ชนวมินทราชูทิศ ในพิธีหน้าเสาธงของนักเรียน

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน นวมินทราชูทิศ ทักษิณแก้ไข

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
รายชื่อ ระยะเวลาอยู่ในตำแหน่ง
1.นายเจริญ ภักดีวานิช พ.ศ. 2528
2. นายสัญญา ณ พิบูลย์ พ.ศ. 2528-2537
3. นายโสภณ สุขโข พ.ศ. 2537-2540
4. นายปราโมทย์ บางแสน พ.ศ. 2540-2543
5.นายสัจจา ศรีเจริญ พ.ศ. 2543-2545
6.นายพูลศักดิ์ โชติพานิช พ.ศ. 2545-2549
7. นายสถาพร โล่ห์สุริยะ พ.ศ. 2549-2554
8. นายวินิจ ซุ้นสุวรรณ พ.ศ. 2554 - ธันวาคม พ.ศ. 2555
9. นายสมมาตร คงแก้วด้วง ธันวาคม พ.ศ. 2555 - กันยายน พ.ศ. 2558
10. นายวัฒนา ถนอมศักดิ์ พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 - ตุลาคม พ.ศ. 2561
11. ดร.โชคชัย แก้วเพิ่มพูน ตุลาคม พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน นวมินทราชูทิศ ทักษิณแก้ไข

 • นางเพ็ญศรี นิสโร

หน่วยงานภายในโรงเรียนแก้ไข

หน่วยงานภายในโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
1.มูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
2.มูลนิธิรัตน์ ประธานราษฎร์นิกร โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
3.กองทุนคุณภัทริยา ชนะสิทธิ์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
4.กองทุนคุณอรวรรณ ศิริวาราราสันต์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
5. กองทุนคุณวิชาญ-คุณฉลวย ชื่นเจริญ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
6. กองทุนพัฒนากีฬา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
7. กองทุนคุณมยุรี พานิตพจมาน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
8. สมาคมผู้ปครองและครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
9. ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
10. กรมนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
11. กองพันยุวชนทหาร โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
12. คณะกรรมการนักเรียน โรงเรียน นวมินทราชูทิศ ทักษิณ

ชมรมภายในโรงเรียนแก้ไข

 • นาฏศิลป์ โรงเรียน นวมินทราชูทิศ ทักษิณ
 • มโนราห์ โรงเรียน นวมินทราชูทิศ ทักษิณ
 • วงดนตรีลูกทุ่งร่มราชพฤกษ์ โรงเรียน นวมินทราชูทิศ ทักษิณ
 • วงโยธวาทิต โรงเรียน นวมินทราชูทิศ ทักษิณ
 • ดนตรีไทย โรงเรียน นวมินทราชูทิศ ทักษิณ
 • นักกีฬา โรงเรียน นวมินทราชูทิศ ทักษิณ
 • สภานักเรียน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

กลุ่มโรงเรียนนวมินทราชูทิศ 5 ภูมิภาคแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. พจนานุกรมราบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542