โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

โรงเรียนในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ (Nawamintrachinutit Suankularb Wittayalai Samutprakarn School) (อักษรย่อ: นมร.ส.ก.ส., NMR.S.K.S.) เป็นโรงเรียนในโครงการเฉลิมพระเกียรติ ในกลุ่มโรงเรียน 9 นวมินทราชินูทิศ และเป็นโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย แห่งที่ 3 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาเขต 6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชื่อเดิม: กรมสามัญศึกษา) กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
ตรา รร 2.jpg
สุวิชาโน ภวํ โหติ
(ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ)
เลขที่ 261 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Nawamintrachinutit Suankularb Wittayalai Samutprakarn School
อักษรย่อ นมร.ส.ก.ส. (NMR.S.K.S.)
ประเภท รัฐบาล
สังกัด สพฐ.
สถาปนา 8 เมษายน พ.ศ. 2534 (28 ปี 314 วัน)
ผู้ก่อตั้ง สุโข วุฑฒิโชติ
ผู้อำนวยการ ว่าที่ร้อยตรีลมบล บุญมานะ
ครู/อาจารย์ 105
จำนวนนักเรียน 3000
สี ██████ ชมพู - ฟ้า
เพลง
เว็บไซต์

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ อยู่ในลำดับที่ 3 ของเครือ "สวนกุหลาบวิทยาลัย" มีการสร้างพันธกิจสำคัญร่วมกันขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาโดยการบริหารจัดการขององค์กรเครือข่ายสวนกุหลาบ สร้างบรรทัดฐานการเรียนการสอนไปในทิศทางเดียวกัน

ปัจจุบันมีเนื้อที่ 60 ไร่ ประกอบด้วยอาคารเรียน 4 หลังยาวติดกัน หอประชุม หอจาริกานุสรณ์ โรงอาหาร พื้นที่เพาะชำ อาคารคหกรรม สนามบาสเกตบอล สนามฟุตบอล สระน้ำ จัดการเรียนการสอน ในช่วงชั้นการศึกษาที่ 3 และ 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 36 ห้องเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 30 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 66 ห้องเรียน รูปแบบเป็น 12-12-12 / 10-10-10 มีคณาจารย์ 105 ท่าน จำนวนนักเรียนกว่า 3,000 คน

ประวัติโรงเรียนแก้ไข

 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ มุมจากสะพานลอย

เมื่อปี พ.ศ. 2523 นายสำเริง นิลประดิษฐ์ มีดำริจะขยายโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ออกไปสี่มุมเมือง จึงได้ปรึกษากับ นายวัฒนา อัศวเหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในสมัยนั้น ให้จัดหาที่ดินสร้างโรงเรียน แต่ก็ติดปัญหาบางประการ จึงระงับโครงการไป ต่อมา กรมสามัญศึกษา ได้สั่งให้สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครนักเรียนในปีการศึกษา 2533 จำนวน 5 ห้องเรียน โดยฝากไว้ที่โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 2 ห้อง และ โรงเรียนสมุทรปราการ 3 ห้อง รวมนักเรียนชาย–หญิง จำนวน 250 คน เมื่อประกาศจัดตั้งโรงเรียนแล้ว จึงนำนักเรียนที่ฝากไว้ มาเรียนที่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ทว่าเกิดปัญหาขัดข้องในเรื่องที่ดินสร้างโรงเรียน ทำให้ต้องยกนักเรียนที่ฝากไว้ ให้เป็นนักเรียนของโรงเรียนนั้นไป

 
สระวังกุหลาบ หน้าโรงเรียน

ต่อมาปี พ.ศ. 2534 อาจารย์สุทธิ เพ็งปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เข้าพบ นายบรรจง พงศ์ศาสตร์ รองอธิบดีกรมสามัญศึกษาในขณะนั้น เพื่อขอปรึกษาเรื่องประกาศจัดตั้งโรงเรียนอีกครั้งหนึ่ง ท่านรองอธิบดีฯ จึงได้สั่งการให้โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จัดคณาจารย์ขึ้นคณะหนึ่ง โดยมีอาจารย์สุโข วุฑฒิโชติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง เป็นหัวหน้าคณะ จัดเตรียมเอกสารการรับสมัคร และรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2534 ในวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2534

กระทรวงศึกษาธิการ จึงมีประกาศจัดตั้งโรงเรียนรัฐขึ้นใหม่ โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ เมื่อเปิดภาคเรียน ได้ฝากนักเรียนดังกล่าว จำนวน 306 คน ให้ศึกษาเป็นการชั่วคราว ที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 เพื่อรออาคารเรียนชั่วคราวจัดสร้างแล้วเสร็จ โดยมีนายไพฑูรย์ สุนทรวิภาค ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานประกอบพิธียกเสาเอก และเปิดป้ายอาคารเรียน ในปีเดียวกัน

เมื่ออาคารชั่วคราวแล้วเสร็จ จึงย้ายนักเรียนที่ฝากไว้ เข้าเรียนในอาคารดังกล่าว ในปีถัดมา กรมสามัญศึกษา คัดเลือกให้เป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2538 และได้รับพระราชทานชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ [1]

อาคารและสถานที่แก้ไข

อาคารแก้ไข

 • อาคารไม้ (ในอดีต)
 • หอประชุม (สวนกุหลาบรวมใจ)
 • อาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ (อาคารรูปตัวอี)
 • อาคารแห่งเกียรติคุณ (หอจาริกานุสรณ์)
 
หอจาริกานุสรณ์และหอประชุม
 • เรือนประชาสัมพันธ์
 • อาคารคหกรรม
 • โรงฝึกงานช่างอุตสาหกรรม
 • บ้านพักครู
 • บ้านพักนักกีฬา

สถานที่ต่างๆ ในโรงเรียนแก้ไข

 • สถานเชิญธงจินดาศักดิ์ชัย
 
สถานเชิญธงจินดาศักดิ์ชัย
 • วิหารหลวงพ่อสวนกุหลาบ
 • สระวังกุหลาบ (ถมแล้ว)
 • ซุ้มชิงถ้วยท้อง
 • เรือนเพาะชำ
 • สนามฟุตบอลจุลานนท์

เกียรติประวัติแก้ไข

พ.ศ. 2553 
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World - Class Standard School) รุ่นที่ 1 เป็น 1 ใน 369 โรงเรียนทั่วประเทศ[2]

ผู้อำนวยการแก้ไข

ลำดับ รายนาม [3] ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายสุโข วุฑฒิโชติ พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2542
2 นายพจง อุบลเลิศ พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2547
3 นายสุรัต อัตนวานิช พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2551
4 นางสาวอารีย์ ธงชัยภูมิ พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555
5 นางเพ็ญพิไลลักษณ์ มณีภาค พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2558
6 นายบรรหาร เอี่ยมสอาด พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2561
7 ว่าที่ร้อยตรีลมบล บุญมานะ พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน

สถาบันสวนกุหลาบแก้ไข

ปัจจุบันโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยมีสถานศึกษาในเครือที่ใช้ชื่อ “สวนกุหลาบวิทยาลัย” ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทยทั้งหมด 11 แห่ง มีการสร้างพันธกิจสำคัญร่วมกันขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาโดยการบริหารจัดการขององค์กรเครือข่ายสวนกุหลาบ สร้างบรรทัดฐานการเรียนการสอนทั้ง 11 แห่งให้ไปในทิศทางเดียวกัน ได้แก่

ลำดับที่ โรงเรียน อักษรย่อ จังหวัด สถาปนา
1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ส.ก. / S.K. กรุงเทพมหานคร 8 มีนาคม พ.ศ. 2425
(137 ปี 345 วัน)
2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ส.ก.น. / S.K.N. นนทบุรี 30 มีนาคม พ.ศ. 2521
(41 ปี 323 วัน)
3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ นมร.ส.ก.ส. / NMR.S.K.S. สมุทรปราการ 8 เมษายน พ.ศ. 2534
(28 ปี 314 วัน)
4 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี นมร.ส.ก.ป. / NMR.S.K.P. ปทุมธานี 4 มีนาคม พ.ศ. 2535
(27 ปี 349 วัน)
5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ส.ก.ร. / S.K.R. ปทุมธานี 3 มีนาคม พ.ศ. 2536
(26 ปี 350 วัน)
6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ส.ก.พ. / S.K.PB. เพชรบูรณ์ 6 มีนาคม พ.ศ. 2540
(22 ปี 347 วัน)
7 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ส.ก.ช. / S.K.C. ชลบุรี 5 มีนาคม พ.ศ. 2542
(20 ปี 348 วัน)
8 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี ส.ก.บ. / S.K.B. สระบุรี 27 ธันวาคม พ.ศ. 2550
(14 ปี 10 วัน)
9 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ส.ก.จ. / S.K.J. นครสวรรค์ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2550
(12 ปี 51 วัน)
10 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ส.ก.ธ. / S.K.T. กรุงเทพมหานคร 8 สิงหาคม พ.ศ. 2551
(11 ปี 192 วัน)
11 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ส.ก.นศ. / S.K.NS. นครศรีธรรมราช 3 มีนาคม พ.ศ. 2554
(8 ปี 350 วัน)
 • วันที่สถาปนา ดังปรากฏในข้อมูล คือ เริ่มนับเฉพาะวันที่ก่อตั้งโรงเรียนหรือวันที่เริ่มเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาเดิมมาสู่ "เครือสวนกุหลาบ" เท่านั้น

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°30′10″N 100°45′17″E / 13.50267°N 100.75466°E / 13.50267; 100.75466