โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ (อังกฤษ: Thonbureeworatepeepalaruk School; อักษรย่อ : ธ.บ.ว./ TBW) เป็นโรงเรียนสหศึกษา ระดับชั้น มัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชื่อเดิม: กรมสามัญศึกษา) กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งโดย ขุนวรเทพีพลารักษ์ (แม้น จวบสินเอี่ยม) ได้รับการสถาปนาขึ้นในวันที่ 6 ธันวาคม 2525 โดยเป็นโรงเรียนรัฐบาลของประเทศไทย

โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
ละติน: Thonbureeworatepeepalaruk School
ที่ตั้ง
131/1-2 ถนนเทอดไท แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 [1]
ข้อมูล
ประเภทโรงเรียนรัฐบาล
โรงเรียนมัธยมศึกษา
คำขวัญบาลี: สิปฺปธมฺมํ ปฏิสํยุตโต วุฑฺฒิ ปปฺโปติ ฐานโส
(ผู้เรียนดี มีคุณธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ ย่อมได้รับความเจริญตามฐานะ)
สถาปนา6 ธันวาคม พ.ศ. 2525
ผู้ก่อตั้งขุนวรเทพีพลารักษ์ (แม้น จวบสินเอี่ยม)
ผู้บริหารนายอำนาจ ชีวังกูล
ชั้นเรียนที่เปิดสอนมัธยมศึกษา
สี    แดง-เหลือง-เขียว
เพลงเพลงศักดิ์ศรี ธ.บ.ว.
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 สพฐ.
เว็บไซต์www.thonburee.ac.th
โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร
โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ (กรุงเทพมหานคร)


อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้