โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา เป็นโรงเรียนสหศึกษาสังกัดกรมสามัญจัดตั้งตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2517 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ประจำอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
Thasalaprasitsuksa.jpg
ปฺญญา นรานฺง รฺตตนฺง
(ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน)
เลขที่ 155 หมู่ที่ 3 ถนนท่าศาลา-นครศรีธรรมราช ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80160
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Thasalaprasitsuksa School
อักษรย่อ ท.ศ. / TS
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล สังกัด สพฐ. / โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ โรงเรียนรัฐ สังกัด สพฐ.
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ
ก่อตั้ง 17 มิถุนายน พ.ศ. 2517
ผู้ก่อตั้ง พระครูประสิทธิ์ถาวรการ
รหัส 1080210801
รหัส Smis 8 หลัก : 80042003
รหัส Obec 6 หลัก : 210801
ผู้บริหารสถานศึกษา นายสมนึก รักดำ
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน

ไทย ภาษาไทย
สหรัฐ ภาษาอังกฤษ
ประเทศจีน ภาษาจีน

สี          สีเทา - เหลือง
เพลง มาร์ชเทา-เหลือง
ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นตะเคียน
เว็บไซต์

ประวัติแก้ไข

โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา จัดตั้งขึ้นตามประกาศของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 และได้เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2517 ณ บริเวณที่ดินของวัดท่าสูง หมู่ 3 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีเนื้อที่ 28ไร่เศษ ซึ่งทางวัดท่าสูงมอบให้กรมสามัญศึกษาในสมัยที่พระครูประสิทธิถาวรการเป็นเจ้าอาวาส โรงเรียนได้เปิดสอนนักเรียนรุ่นแรกในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.ศ.1) และได้ขยายชั้นเรียน และห้องเรียนมากขึ้นเป็นลำดับ ได้พัฒนาคุณภาพด้านการเรียน ความประพฤติของนักเรียนจนเป็นที่ยอมรับของชุมชนของสังคม โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ของเขตการศึกษา 3 ปีการศึกษา 2533 สมัยที่ นายสถิตย์ ไชยรัตน์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

ทำเนียบผู้บริหารแก้ไข

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
นายระวัย แก้วเขียว ครูใหญ่ 2517 2521
อาจารย์ใหญ่ 2521 2527
ผู้อำนวยการ 2527 2528
นายมีชัย ถวาย ผู้อำนวยการ 2528 2531
นายสถิตย์ ไชยรัตน์ ผู้อำนวยการ 2531 2536
นายแข นนทแก้ว ผู้อำนวยการ 2536 2539
นายจรูญ แสนภักดี ผู้อำนวยการ 2539 2540
นายอุทัย เสือทอง ผู้อำนวยการ 2540 2541
นายไพบูลย์ นราทิพย์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ 2541 2543
นายวินัย ชามทอง ผู้อำนวยการ 2543 2547
นายกรีฑา วีระพงศ์ ผู้อำนวยการ 2547 2557
นายสมนึก รักดำ ผู้อำนวยการ 2557 2561
ดร.สุรพงศ์ เอื้อศิริพรฤทธิ์ ผู้อำนวยการ 2561 2563
นายกำพล ทองอยู่ ผู้อำนวยการ 2563 ปัจจุบัน

คณะผู้บริหารสถานศึกษาแก้ไข

ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล วิทยฐานะ
ผู้อำนายการ ผ.อ นายสุรพงศ์ เอื้อศิริพรฤทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ นายสุธีรุจ อุปถัมภ์ ครูชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางสุภาภรณ์ พรหมแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป นายบุญชนะ สิริกาญจน์ ครูชำนาญการ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ นายสุทิน อยู่สบาย ครูชำนาญการ

เกียรติประวัติโรงเรียนแก้ไข

 • เกียรติยศระดับโรงเรียน
  • 1. โรงเรียนรางวัลพระราชทานโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2533
  • 2. โรงเรียนรางวัลดีเด่นโครงการระบบดูแลช่วยเหลือตามโครงการสานสายใยครูและศิษย์
  • 3. โรงเรียนรางวัลส่งเสริมสุขภาพระดับทอง
  • 4. โรงเรียนต้นแบบ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน 
  • 5. โรงเรียนรับรางวัล พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  • 6.โรงเรียนรับรางวัลรองแชมป์ฤดูฝนปีที่ 6 จากรายการชิงช้าสวรรค์ ปีการศึกษา 2553
 • เกียรติยศระดับนักเรียนนักเรียนดีเด่นระดับชาติ
  • ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทย
 • เกียรติยศดีเด่นระดับประเทศ
  • ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เข้ารับรางวัลจากนายกรัฐมนตรี
  • ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด อย. น้อย ระดับเขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 16 กระทรวงสาธารณสุข
  • ได้รับรางวัลระดับยอดเยี่ยม มาลัยดอกไม่สด ช่วงชั้นที่ 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ "เก่งสร้างชาติ" 
  • วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา รองแชมป์ ฤดู ฝน ปี 6 จากรายการชิงช้าสวรรค์ ช่อง 9
 • นักเรียนดีเด่นระดับจังหวัด 
  • ได้รับรางวัลกีฬาที่สร้างชื่อเสียงเกียรติยศภูมิสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2551เข้ารับรางวัลจากผู้ว่าราชการนครศรีธรรมราช 

กิจกรรมภายในโรงเรียนแก้ไข

 • กิจกรรมกีฬาสี เป็นกิจกรรมซึ่งจัดขึ้นทุกปี ช่วงเดือนกรกฎาคม มีทั้งหมด 4 สี ได้แก่
  • ██ พรรคสุริยะปัญญา
  • ██ พรรครัตนาอำไพ
  • ██ พรรคนภาลัยนรชาติ
  • ██ พรรคพิศาลศาสตร์มรกต
 • กิจกรรมวันไหว้ครู
 • กิจกรรมวันแม่
 • กิจกรรมวันพ่อ
 • กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน
 • กิจกรรมวันสุนทรภู่
 • กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
 • กิจกรรมวันเปิดบ้านวิชาการลานตะเคียน
 • กิจกรรมวันเอดส์โลก

อาคารเรียนแก้ไข

อาคารเรียนที่1แก้ไข

 • ชั้นที่ 1 ห้องกิจกรรม
  • ห้องบริหารงานทั่วไป
  • ห้องกิจกรรมแนะแนว
  • ห้องวิชาการ
  • ห้องทะเบียน-วัดผล
  • ห้องประชุมพระนางตรา
  • ห้องประชุมทิดเมือง
 • ชั้นที่ 2
  • 121 ห้องเรียนสุขศึกษา
  • 122-126 ห้องเรียน
  • 127 ห้องเรียนธุรกิจ

อาคารเรียนที่ 2แก้ไข

 • ชั้นที่ 0
  • ห้องโสต
  • ห้องหมวดวิทยาศาสตร์
  • ห้องเก็บอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
  • ห้องเก็บสารเคมี
  • 204 ห้องเรียน
  • 205 ห้องเก็บสัตว์ทดลองทางชีววิทยา
  • 206 ห้องเรียน
 • ชั้นที่ 1
  • 211-218 ห้องเรียน
 • ชั้นที่ 2
  • 221-228 ห้องเรียน

อาคารเรียนที่ 3แก้ไข

 • ชั้นที่ 0
  • ห้องหมวดเกษตร
  • ห้องหมวดดนตรีไทย
  • ห้องสมุด
  • ห้องสุนันทา
 • ชั้นที่ 1
  • 311-317 ห้องเรียน
  • 318 ห้องหมวดภาษาไทย
 • ชั้นที่ 2
  • 321-322 ห้องหมวดภาษาต่างประเทศ
  • 323-328 ห้องเรียน

อาคารเรียนที่ 4แก้ไข

 • ชั้นที่ 1
  • ห้องหมวดศิลปะ
  • 412 ห้องเรียนศิลปะ
  • ห้องสหกรณ์
  • ห้องพยาบาล
  • ห้องบริหารงานบุคคล
  • ห้องอำนวยการ
 • ชั้นที่ 2
  • 421 ห้องหมวดนาฏศิลป์
  • 422 ห้องเรียนนาฏศิลป์
  • 423-427 ห้องเรียน
  • 428 ห้องหมวดสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • ชั้นที่ 3
  • 431 ห้องเรียนพระพุทธศาสนา
  • 432-438 ห้องเรียน

อาคารเรียนอเนกประสงค์ 1แก้ไข

 • ชั้นที่ 0
  • ห้องเก็บของ
  • ห้องเรียนคหกรรม
  • ห้องเรียนหัตถกรรม
 • ชั้นที่ 2
  • ห้องเรียนดนตรีสากล
  • ห้องเรียนหัตถกรรม2

อาคารเรียนอเนกประสงค์ 2แก้ไข

 • ชั้นที่ 0
  • ห้องเรียน
  • ห้องหมวดอุตสาหกรรม
  • ห้องวิชางานช่าง

อาคารเรียนที่ 5แก้ไข

 • อยู่ระหว่างดำเนินการเดินไฟฟ้า

สถานที่แก้ไข

 • หอประชุมทรายแก้ว
  • เป็นหอประชุมที่นิยมใช้ประชุมในโรงเรียน
 • อาคารเคียนทอง
  • เป็นอาคาร 2 ชั้น
   • ชั้นที่ 1 เป็นโรงอาหาร
   • ชั้นที่ 2 เป็นห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์
 • สนามบาสเก็ตบอล
  • เป็นสนามที่ใช้เรียนในกลุ่มวิชาพลศึกษา
 • สนามฟุตบอล
  • เป็นสนามใช้เรียนกลางแจ้งและเป็นสนามจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน
 • ลานตะเคียนหน้าห้องสกหรณ์
  • ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของบุคลากรในโรงเรียน
 • ลานตะเคียนหน้าเสาธง
  • ใช้เป็นลานเข้าแถวและกิจกรรมต่างๆ
 • ลานมะขาม
  • ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของบุคลากรในโรงเรียน
 • ศาลาเชาวลิต
  • ศาลาข้างสนามฟุตบอล
 • ศาลา 8 เหลี่ยม
  • เป็นศาลาหน้าอาคารเรียน 2 ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของบุคลากรในโรงเรียน
 • โรงจอดรถของครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • อยู่หลังอาคารเรียน 3
 • บ้านพักครู
  • อยู่หลังอาคารเรียน 3
 • ห้องเรียนวิชาเกษตร
  • อยู่หลังอาคารเรียน 3
 • ห้องน้ำ
  • ห้องน้ำชายมี 2 จุด
   • จุดที่ 1 อยู่หลังอาคาร 1
   • จุดที่ 2 อยู่ข้างอาคาร 4
  • ห้องน้ำหญิงมี 1 จุด 3 อาคาร
   • อยู่บริเวณ หน้าอาคาร 4

ลานกิจกรรมแก้ไข

 • ลานตะเคียนหน้าอาคาร 1
 • ลานตะเคียนหน้าอาคาร 4
 • ลานมะขาม

หลักสูตรที่เปิดสอนแก้ไข

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นแก้ไข

 • โครงการห้องเรียนพิเศษ
  • ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (English Programme ; EP) 1 ห้อง
  • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (Science Mathematics and Technology Programme ; SMTP) 1 ห้อง
 • โครงการห้องเรียนปกติ
  • ห้องเรียนปกติ 10 ห้อง

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแก้ไข

 • โครงการห้องเรียนพิเศษ
  • ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Development of English Programme ; DEP) 1 ห้อง
  • ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน (Chinese Programme ; CNP) 1 ห้อง
 • โครงการห้องเรียนปกติ
  • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 2 ห้อง
  • แผนการเรียนศิลป์ และคำนวณ 2 ห้อง
  • แผนการเรียนศิลป์ และภาษา 1 ห้อง
  • แผนการเรียนศิลป์ และทั่วไป 1 ห้อง

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข