โรงเรียนท่ายางวิทยา

โรงเรียนท่ายางวิทยา (อังกฤษ: Thayangwittaya School) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบสหศึกษาและเป็นโรงเรียนขนาดกลาง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีเนื้อที่ 67 ไร่ 3 งาน 2 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 บ้านบ้านท่าคอย ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

โรงเรียนท่ายางวิทยา
Thayangwittaya School
หมู่ที่ 3 บ้านบ้านท่าคอย ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130

ไทย ประเทศไทย

ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Thayangwittaya School
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล
สังกัด สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 4 มิถุนายน พ.ศ. 2502
รหัส 1076370262
เว็บไซต์

ประวัติโรงเรียนแก้ไข

โรงเรียนท่ายางวิทยา เริ่มเปิดดำเนินการสอนเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2502 โดยมีนายวีระ สร้อยระย้า เป็นครูใหญ่

พ.ศ. 2506 โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากกรมสามัญให้เข้าโครงการ ค.ม.ส.รุ่นที่ 1 และ ในปี พ.ศ. 2512 โรงเรียนได้เข้าโครงการ ค.ม.ช. รุ่นที่ 6 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2502 - 2529 โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากทางราชการและชุมชนเป็นอย่างมาก โรงเรียนจึงขยายตัวอย่างรวดเร็ว และมีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น จนทำให้สถานที่เดิมคับแคบไม่สามารถขยายได้

ต่อมาในปี พ.ศ. 2519 โรงเรียนได้ติดต่อขอซื้อที่ดินและได้รับบริจาคที่ดินจากชุมชนในตำบลท่าคอย ซึ่งอยู่ไกลจากที่เดิมประมาณ 1.55 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 67 ไร่ 3 งาน 2 ตารางวา จึงได้ย้ายมาอยู่ที่แปลงใหม่ในปีการศึกษา 2520

เกียรติประวัติโรงเรียนแก้ไข

  • ปีการศึกษา 2534 ได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง
  • ปีการศึกษา 2546 โรงเรียนที่มีผลการประเมินศักยภาพนักเรียน ชั้น ม.2 และ ม.5 ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานดีเด่นของ สพท. พบ.เขต 2
  • ปีการศึกษา 2548 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่นระดับเหรียญทอง ของกรมอนามัย รับเกียรติบัตรจากนายกรัฐมนตรี
  • ปีการศึกษา 2548 โรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ ดีเด่น 
  • ปีการศึกษา 2548 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับดีเด่นของเขตพื้นที่การศึกษา 
  • ปีการศึกษา 2549 ผ่านการประเมินต้นแบบโรงเรียนในฝัน 
  • ปีการศึกษา 2552 ได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง 

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนแก้ไข

  • อัตลักษณ์ของโรงเรียน มนุษยสัมพันธ์ดี มีน้ำใจ 
  • เอกลักษณ์โรงเรียน โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข