โรงเรียนตั้งตรงจิตรพณิชยการ

แม่แบบ:กล่องข้อมูล วิทยาลัยอาชีวะเอกชน

วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ-วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ เป็นวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร

ประวัติแก้ไข

วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ-วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ อยู่เลขที่ 2 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10200 แต่เดิมชื่อโรงเรียนตั้งตรงจิตรวิทยาลัย วัดพระเชตุพนฯ สร้างขี้นโดยทุนทรัพย์ของคุณประยงค์ และคุณเล็ก ตั้งตรงจิตร บนเนื้อที่ 3 ไร่ 1 งาน 63 ตารางวา ในบริเวณวัดพระเชตุพนฯ สถานที่ก่อสร้างโรงเรียนเดิมเป็นกุฏิสงฆ์ทรุดโทรมมาก ไม่สามารถบูรณะให้เหมือนเดิมได้ ทางเจ้าอาวาสและคณะสงฆ์ในขณะนั้นได้มีมติให้รื้อถอนกุฏิสงฆ์เหล่านั้นและสร้างเป็นโรงเรียน และอาคารเรียนเป็นสมบัติของวัดพระเชตุพนฯ


  • วันที่ 1 เมษายน 2493 ได้เริ่มก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสส.) 2 ชั้น จำนวน 2 ตัวอาคารยาว 108 เมตร มีห้องเรียน อาคารละ 18 ห้อง รวม 2 อาคาร เป็น 36 ห้องเรียน
  • พ.ศ. 2500 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ขอเช่าอาคารกับทางวัดเพื่อเปิดสอนเป็นโรงเรียนอาชีวศึกษา แผนกพณิชยการ สังกัดกรมอาชีวศึกษา โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนวัดพระเชตุพนตั้งตรงจิตรวิทยาลัย(พ.ต.)
  • พ.ศ. 2513 โรงเรียนวัดพระเชตุพนตั้งตรงจิตรวิทยาลัย สังกัดกรมอาชีวศึกษา ได้ย้ายออกไปอยู่ที่ ถนนประชาอุทิศ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันเป็นวิทยาลัยพณิชยการเชตุพนฯ
  • พ.ศ. 2514 อาจารย์ ดร.กมล ชูทรัพย์ และอาจารย์วิภาพรรณ ชูทรัพย์ ได้ขอเช่าอาคารสถานที่เพื่อเปิดสอนเป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดกองโรงเรียนราษฎร์ กรมวิสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีอาจารย์ ดร.กมล ชูทรัพย์ เป็นเจ้าของ นางวิภาพรรณ ชูทรัพย์ เป็นผู้จัดการ และนายวิจิตร น่วมจีน เป็นครูใหญ่ เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายอาชีพ แผนกพณิชยการ มีจำนวนนักเรียนในขณะนั้น 900 คน