เปิดเมนูหลัก

โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา

โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัด อุดรธานี เป็นโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ อยู่ในเครือซาเลเซียน เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
ข้อมูล
ประเภท เอกชน
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ประเทศจีน ภาษาจีน

สี
เว็บไซต์

ข้อมูลโรงเรียนแก้ไข

สถานะของโรงเรียน เป็นโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ดำเนินงานโดยมูลนิธิคณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย เปิดดำเนินงานตั้งแต่ปีพ.ศ. 2500 ปัจจุบันทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย

ปรัชญาโรงเรียนแก้ไข

ปรัชญาของโรงเรียน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยามุ่งส่งเสริมเยาวชนให้สมบรูณ์แบบ ตามแนวทางแห่งความจริงส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและ ศักยภาพภายในบรรยากาศแห่งอิสรภาพที่รู้จักรับผิดชอบ เพื่อที่ จะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์

คณะผู้บริหารแก้ไข

  • อธิการ บาทหลวงนิพนธ์ สาราจิตต์
  • รองอธิการลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต บาทหลวงปราโมทย์ รุจิเกียรติกำจร
  • ผู้อำนวยการ บาทหลวงสมิต แดงอำพันธ์
  • บาทหลวงสมชาติ ผิวเกลี้ยง
  • รองผู้อำนวยการ นายณัทพงศ์ ต้นคำใบ
  • ผู้ช่วยผู้อำนวยการ นายวินัย ทีหอคำ
  • ผู้ช่วยผู้อำนวยการ นายเทอดเกียรติ คำดีบุญ
  • ผู้ช่วยผู้อำนวยการ นายนพรัตน์ หว้านเครือ
  • ผู้ช่วยผู้อำนวยการ นางลัดดาวรรณ ไทยลำภู

บุคคลมีชื่อเสียงที่เรียนจบจากดอนบอสโกวิทยาแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข