โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา

โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดอุดรธานี เป็นโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ สถานะของโรงเรียนเป็นโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ดำเนินงานโดยมูลนิธิคณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทยเปิดดำเนินงานตั้งแต่ปีพ.ศ. 2500 ปัจจุบันทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ประเภทเอกชน
คำขวัญขยัน ศรัทธา ร่าเริง
ผู้ก่อตั้งนักบุญยอห์นบอสโก
เพลงมาร์ชดอนบอสโก (ดอนบอสโก)
เว็บไซต์http//www.donbosco.ac.th

ประวัติแก้ไข

เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498 บาทหลวงยอห์น กาเซตา เหรัญญิกแขวงซาเลเซียนในประเทศไทยในสมัยนั้น ได้เดินทางมาจังหวัดในภาคอีสาน และได้เห็นสภาพของเขตปกครองอุดรธานีว่า ไม่มีโรงเรียนคาทอลิกเลย จึงได้มีโครงการเปิดโรงเรียนซาเลเซียนในจังหวัดอุดรธานี

วันที่ 29 ธันวาคม ค.ศ. 2499 ศึกษาธิการจังหวัดได้อนุญาตให้ตั้งโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี เป็นโรงเรียนซาเลเซียนแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับนักเรียนได้สูงสุด 540 คน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยเป็นนักเรียนชายล้วน มีนักเรียนทั้งแบบไป-กลับ และนักเรียนประจำ

ในปี พ.ศ. 2545 เมื่อมีการเริ่มโครงการดอนบอสโกที่เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ที่อุดรธานี จึงเป็นบ้านซาเลเซียนที่ให้ความสะดวกแก่โครงการนี้เป็นพิเศษ เพราะอยู่ไม่ห่างจากนครเวียงจันทน์

ข้อมูลพื้นฐานแก้ไข

ข้อมูลโรงเรียนแก้ไข

ปรัชญาโรงเรียนแก้ไข

ปรัชญาของโรงเรียน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยามุ่งส่งเสริมเยาวชนให้สมบรูณ์แบบ ตามแนวทางแห่งความจริงส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและ ศักยภาพภายในบรรยากาศแห่งอิสรภาพที่รู้จักรับผิดชอบ เพื่อที่ จะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์

คณะผู้บริหารแก้ไข

  • อธิการ บาทหลวงนิพนธ์ สาราจิตต์
  • รองอธิการลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต บาทหลวงปราโมทย์ รุจิเกียรติกำจร
  • ผู้อำนวยการ บาทหลวงสมิต แดงอำพันธ์
  • บาทหลวงกิติชัย ใสสว่าง
  • รองผู้อำนวยการ นายณัทพงศ์ ต้นคำใบ
  • ผู้ช่วยผู้อำนวยการ นายวินัย ทีหอคำ
  • ผู้ช่วยผู้อำนวยการ นายเทอดเกียรติ คำดีบุญ
  • ผู้ช่วยผู้อำนวยการ นายนพรัตน์ หว้านเครือ
  • ผู้ช่วยผู้อำนวยการ นางลัดดาวรรณ ไทยลำภู

บุคคลมีชื่อเสียงที่เรียนจบจากดอนบอสโกวิทยาแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

http://www.donbosco.ac.th