โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย

โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลซับสมบูรณ์ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ตั้งอยู่เลขที่ 154 หมู่ 5 ถนนมัญจาคีรี – ชัยภูมิ ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40160 โทรศัพท์ 08 6455 8040 ปัจจุบันมีนายประสาน กองทอง เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา

ประวัติ

แก้

โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย เดิมเป็นสาขาของ โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา และ ฯพณฯ สุขวิช รังสิตพล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยความร่วมมือของประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้ประกาศจัดตั้ง เป็นโรงเรียนเอกเทศ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2540 ต่อมาได้โอนย้ายอยู่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ปัจจุบันมี ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ เป็นผู้บังคับบัญชา


แหล่งข้อมูลอื่น

ที่ตั้ง

แก้

โรงเรียนตั้งอยู่บนที่ดินสาธารณะประโยชน์โคกซับแดง หมู่ 5 ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ช่วงกิโลเมตรที่ 24 ของทางหลวงหมายเลข 229 ห่างจากจังหวัดขอนแก่น ประมาณ 80 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอมัญจาคีรี 26 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอ โคกโพธิ์ไชย ประมาณ 8 กิโลเมตร

  • ทิศเหนือ จดที่ดินสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันออก จดกับที่ป่าสงวนแห่งชาติ
  • ทิศตะวันตก จดกับที่ดินทำกินของชุมชนบ้านซับแดง
  • ทิศใต้ จดกับถนนหลวง หมายเลข 229 ระหว่าง มัญจาคีรี – ช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ข้อมูลโรงเรียน

แก้

บุคลากร

แก้

โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย มีจำนวน 10 ห้องเรียน มีนักเรียน 208 คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวม 20 คน , บุคลากรสนับสนุน 1 คน , พนักงานขับรถ 1 คน นักการภารโรง 2 คน และแม่บ้าน 1 คน

สิ่งก่อสร้าง

แก้
  • อาคารเรียนถาวรเอนกประสงค์ 1 หลัง
  • อาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง
  • อาคารเอนกประสงค์ (โรงอาหาร) 1 หลัง
  • บ้านพักครู จำนวน 3 หลัง
  • บ้านพักภารโรง 1 หลัง

อ้างอิง

แก้