โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

โรงเรียนวิทยาศาสตร์ในจังหวัดลพบุรี

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาวงพระจันทร์ เลขที่ 216 ม.1 ต.ห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120 เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ที่จัดตั้งขึ้นจากวัตถุประสงค์ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงมุ่งมั่นจะส่งเสริมคุณภาพชีวิต ในด้านความเป็นอยู่และการศึกษาของเยาวชนโดยเฉพาะเยาวชนที่อยู่ห่างไกล ปัจจุบันเป็นโรงเรียนที่อยู่ในแผนยุทธศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันคณะรัฐมนตรีในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติประกาศให้ กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค โดยจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
Princess Chulabhorn Science High School Lopburi
ที่ตั้ง
แผนที่
ข้อมูล
ชื่ออื่นจภ.ลบ. จุฬาภรณ์ฯ ลพบุรี
PCSHSL
ประเภทโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
โรงเรียนโครงการพระราชดำริ,
โรงเรียนรัฐบาล
คำขวัญรักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
สถาปนา3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 (29 ปี 111 วัน)
ผู้อำนวยการนายมนูญ ชัยสูงเนิน
สีสีน้ำเงิน-แสด
เพลงมาร์ชจุฬาภรณราชวิทยาลัย
ต้นไม้แคแสด
เว็บไซต์www.pccl.ac.th

ประวัติ แก้

   โรงเรียนวิทยาศาตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำเขตการศึกษา 5 สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาการจัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการตั้งโรงเรียน รัฐบาลประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2538 เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 3 รอบ กระทรวงศึกษาธิการ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่องานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เพื่อสนองพระราชประสงค์ของพระองค์ที่ทรงมุ่งมั่นจะส่งเสริม คุณภาพชีวิตในด้านความเป็นอยู่และการศึกษาของเยาวชนของชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนที่อยู่ห่างไกล กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนขึ้นให้อยู่ในสังกัดกรมสามัญศึกษา

 • พ.ศ. 2537 ดำเนินการจัดหาที่ดินในการก่อสร้างโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สถานที่ก่อสร้างเป็นที่ดินของวัดเขาวงพระจันทร์ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
 • พ.ศ. 2538 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี โดยมี นายมณี พุ่มพฤกษ์ ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดลพบุรี ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารโรงเรียน
 • พ.ศ. 2561 ได้รับพระราชทานนามโรงเรียนใหม่จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (พระอิสริยยศขณะนั้น) ว่า "โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี"
 • ปัจจุบัน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี เปิดทำการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบัน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี มีนักเรียนจำนวน 717 คน บุคลากร 105 คนโดยมีดร.ศักดิ์ดา คำโส เป็นผู้อำนวยการ

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน แก้

 • ความหมายของชื่อโรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย แยกได้เป็น
  • จุฬาภรณ เป็นพระนามของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
  • ราช, ราชา แปลว่า อันเกี่ยวข้องกับพระเจ้าแผ่นดิน
  • วิทยาลัย แปลว่า สถาบันการศึกษาชั้นสูง

ดังนั้น จุฬาภรณราชวิทยาลัย หมายถึง สถาบันการศึกษาขั้นสูงอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ โดยโรงเรียนได้ใช้พระนามเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 36 พรรษา

 • ตราประจำโรงเรียน พระมงกุฎสีเหลืองทอง มีพู่สีชมพูใต้พระมงกุฎทั้ง 2 ข้าง
  • รัศมีสีเหลืองทองเหนือยอดพระมงกุฎ 19 เส้น
  • อักษร สีแสด และ สีน้ำเงิน อยู่ภายใต้พระมงกุฎ โดย จภ มาจากพระนามของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
  • แพรแถบด้านล่างตรา สีน้ำเงินตัดขอบสีเหลืองทอง มีข้อความชื่อโรงเรียนสีเหลืองทองว่า โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
 • ต้นไม้ประจำโรงเรียน ได้แก่ ต้นแคแสด
 • สีประจำโรงเรียน ได้แก่ สีน้ำเงิน-แสด โดย
  • สีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์ ความแข็งแรง มั่นคง และความเคร่งครัดในระเบียบวินัย
  • สีแสด หมายถึง เป็นสีประจำวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
 • คติพจน์ประจำโรงเรียน ได้แก่ คุณธรรมนำวิชาการ
 • คำขวัญประจำโรงเรียน ได้แก่ รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ

เขตพื้นที่บริการ แก้

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี มีพื้นที่บริการในเขตภาคกลาง ได้แก่

หอพักนักเรียน แก้

ในปัจจุบันโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี มีหอพักเพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นที่พักนักเรียนซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่อยู่ต่างจังหวัด ซึ่งโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีมีหอพักนักเรียนจำนวน 6 หอพัก ดังนี้

 • หอพัก 1 (มณีเทวา) หอพักนักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • หอพัก 2 (ดุสิตา) เป็นหอพักนักเรียนชายระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3 และ 5
 • หอพัก 3 (สร้อยสุวรรณา) เป็นหอพักนักเรียนชายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 6 และ 4
 • หอพัก 4 (ทิพย์เกสร) เป็นหอพักนักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4
 • หอพัก 5 (สรัสจันทร) เป็นหอพักนักเรียนหญิงระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5
 • หอพัก6 (นิมมานนรดี) เป็นหอพักนักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย แก้

ประเพณีสำคัญ แก้

 • งานราชพิธี
  • ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
  • ถวายพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
  • ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
  • 4 กรกฎาคม รับของพระราชทาน-ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ
 • ประเพณีภายใน
  • 3 กุมภาพันธ์ วันสถาปนาโรงเรียน - กิจกรรมภายในโรงเรียน ทำบุญโรงเรียน
  • นิทรรศการผลงานวิชาการ - จัดแสดงและนำเสนอผลงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในภาคเรียนแรกจะเป็นกิจกรรมบูรณาการและภาคเรียนที่สองจะเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กีฬาสีภายใน - กิจกรรมนันทนาการจะจัดขึ้นในภาคเรียนใดภาคเรียนหนึ่ง แบ่งออกเป็น 4 สี อยู่ในความดูแลของรุ่นพี่ชั้น ม.6
  • ค่ายปรับสภาพ - กิจกรรมแรกสุดที่นักเรียนทุกคนจะต้องผ่านก่อนที่จะเข้าเรียน เพื่อปรับสภาพและความเป็นอยู่ให้คุ้นเคยแต่ชีวิตนักเรียนประจำ
 • ประเพณีในเครือข่าย
  • กีฬาสัมพันธ์กลุ่มจุฬาภรณ์ฯ - กิจกรรมกีฬาระหว่างโรงเรียนในเครือข่ายโดยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ
  • PCC.Sci - Math TEST - กิจกรรมวิชาการระหว่างโรงเรียนในเครือข่ายโดยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ
  • จุฬาภรณ์ฯสัมพันธ์ - กิจกรรมค่ายวิชาการวิทยาศาสตร์เพื่อกระชับความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

อ้างอิง แก้