โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์

โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ (อังกฤษ: Khamsaen Wittayasan School; อักษรย่อ: ค.ว. — KW) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ในจังหวัดหนองบัวลำภู เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายแบบสหศึกษาประจำอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู และเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) ในจังหวัดหนองบัวลำภู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สหวิทยาเขตวังแสนสุวรรณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ[2]

โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์
Khamsaen Wittayasan School
KWLOGO.jpg
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ชื่ออื่นค.ว. / KW
ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
คำขวัญปัญญา นรานัง รตนัง
(ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน)
สถาปนา15 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 (50 ปี)
เขตการศึกษาเลย-หนองบัวลำภู
หน่วยงานกำกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19
รหัส1039760331
ผู้อำนวยการนายธารา พิลาแสง
จำนวนนักเรียน2,182 คน
(ข้อมุล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564) [1]
ภาษาภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น
ประเทศจีน ภาษาจีน
เวียดนาม ภาษาเวียดนาม
สี████ ดำ-แสด
เพลงมาร์ชโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์
ต้นไม้ประจำโรงเรียนต้นทองกวาว
เว็บไซต์www.khamsaen.ac.th

ประวัติแก้ไข

โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู เปิดสอนในปี พ.ศ. 2515 (17 พฤษภาคม 2515) การจัดตั้งโรงเรียนดำเนินการโดยนายเยื้อน ศรีศักดิ์ นายอำเภอนากลาง นายโชติ อินทรชาติ ศึกษาธิการอำเภอนากลางและนายนคร รัชชูวงศ์ ครูวิชาการอำเภอ ได้ดำเนินการขอจัดตั้งโรงเรียน ซึ่งเป็นความต้องการของประชาชนและการขยายโรงเรียนมัธยมศึกษาตามนโยบายของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จนได้เปิดทำการสอนในปี พ.ศ. 2515 (17 พฤษภาคม 2515) มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.ศ.1) จำนวน 2 ห้องเรียน นักเรียน 90 คน โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดหนองบัวคำแสนเป็นที่เรียน สำหรับชื่อโรงเรียนนั้นได้ชื่อว่า โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ ไม่มีชื่อ "นากลาง" เนื่องจากในขณะนั้น นายอำเภอนากลางมีนโยบายที่เปลี่ยนชื่อจากนากลางเป็นหนองบัวคำแสน เพื่อเป็นการแก้เคล็ดที่ว่า นากลางเป็นดินแดนผู้ก่อการร้าย ทางการอนุมัติให้ใช้ชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ อักษรย่อว่า ค.ว.[3]ในระยะเปิดใหม่ปีการศึกษา 2515 กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรอัตราครูให้ยังไม่เพียงพอ จึงได้รับความช่วยเหลือจากทางอำเภออนุมัติให้ยืมครูจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด มาช่วย 2 ท่าน คือ นายล้วน เหล็กกล้า และนายเรือง ใจปิติ ส่วนครูสังกัดกรมสามัญศึกษาคนแรกของโรงเรียน คือ นางสาวรัตนาภรณ์ แสนสิทธิ์ และในปีการศึกษา 2547 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แต่งตั้ง นายสนิท วงศ์แสงตา ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสังวิทยาคาร อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์และโรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นโรงเรียนสหศึกษา จัดเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ในปีการศึกษา 2548 มีจำนวนห้องเรียน 45 ห้องเรียน และนักเรียน 1,764 คน

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นมา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แต่งตั้ง ว่าที่พันตรี ดร.ประดิษฐ์ ศรีหริ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ จังหวัดหนองบัวลำภู มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ คนที่ 12 จนถึงปี 2560 และปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นโรงเรียนสหศึกษา จัดเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ในปีการศึกษา 2560 มีจำนวนห้องเรียน 66 ห้องเรียน และมีจำนวนนักเรียน 2,311 คน โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School)

ปีการศึกษา 2561 เป็น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แต่งตั้ง ดร.สุขเกษม พาพินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาวังศึกษาวิช จังหวัดหนองบัวลำภู มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ คนที่ 13 จนถึงปีปัจจุบัน

ปัจจุบัน โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ มีอาคารเรียน 5 อาคาร อาคารปฏิบัติการ 2 หลัง อาคารชั่วคราว 1 หลัง หอประชุมใหญ่ชั้นเดียว 1 หลัง มีนักเรียนทั้งสิ้น 2,182 คน บุคลากรทั้งสิ้น 121 คน ภายใต้การนำของท่านผู้อำนวยการ นายธารา พิลาแสง [4]

ข้อมูลทั่วไปแก้ไข

ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดแผนการจัดชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 13:13:12/11:11:10 รวม 70 ห้องเรียน มีครูและบุคลากรทางการศึกษารวม 121 คน [5] นักเรียน 2,182 คน[6] มีอาคารเรียนถาวร 5 หลัง อาคารประกอบ 1 หลัง อาคารชั่วคราว 1 หลัง สถานภาพสำคัญที่หน่วยงานต้นสังกัด คือ กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนดภารกิจ ให้ดำเนินการอย่างมีมาตรฐานคุณภาพตามหลักโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School : WCSS) และโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อาณาเขตแก้ไข

 • พื้นที่ 56 ไร่ 3 งาน 71 ตารางวา
  • ทิศเหนือ ติดกับไร่เกษตรกรรม
  • ทิศตะวันออก ติดกับไทยประกันชีวิต สาขานากลาง
  • ทิศตะวันตก ติดกับวัดบูรพาราม
  • ทิศใต้ ติดถนนอุดรธานี-เมืองเลย (ทางหลวงหมายเลข 210) ตรงข้ามกับโรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์

สถานที่ภายในโรงเรียนแก้ไข

โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์มีอาคารเรียน 5 อาคาร และอาคารอื่นๆ ดังนี้ [7]

 
แผนผังโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์

หลักสูตรที่เปิดสอนแก้ไข

โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ จัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ รวม 8 กลุ่ม คือ

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาและสุขศึกษา
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นแก้ไข

สายชั้นละ 13 ห้อง

 • ห้องเรียนพิเศษ 1 ห้อง
 • แผนการเรียนทั่วไป 12 ห้อง

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแก้ไข

สายชั้นละ 11 ห้อง

 • โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Science-Math Program-SM) 1 ห้อง
 • ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 7 ห้อง
 • ห้องเรียนภาษา คณิตศาสตร์ 2 ห้อง
 • ห้องเรียนภาษา เทคโนโลยี 1 ห้อง

แผนการเรียนพิเศษของโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์แก้ไข

 • โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Science-Math Program-SM) เฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

กิจกรรมโรงเรียนแก้ไข

กีฬาสี คำแสนเกมส์แก้ไข

โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ จะมีการจัดการแข่งขันกีฬาภายในหรือกีฬาสีในช่วงต้นเดือนพฤษจิกายนของทุกปี ปีละ 3 วัน โดยแบ่งคณะสีทั้งหมด 4 คณะสีคือ

โดยมีเป้าหมายคือ ให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างการแข็งแรงตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมกีฬาภายใน ซึ่งในปีปัจจุบันได้จัดเป็นครั้งที่ 50

คำแสนแมททัวร์นาเมนต์แก้ไข

โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงอย่างมากในการแข่งขันเกมกระดานทางวิชาการ โดยเฉพาะเอแมท ทางโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์จึงได้จัดกิจกรรม คำแสนแมททัวร์นาเมนต์ขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและเพื่อเป็นการคัดเลือกตัวแทนไปแข่งด้วย โดยในแต่ละปี โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์สามารถสร้างนักเรียนที่มีความโดดเด่นทางด้านเกมกระดานทางวิชาการมาก โดยเฉพะครอสเวิร์ด ซึ่งสามารถคว้ารางวัลระดับชาติและเป็นตัวแทนประเทศประเทศไปแข่งขันที่ประเทศฝรั่งเศสมาแล้วและสามารถคว้ารางวัลมาได้ด้วย

รายนามผู้บริหารสถานศึกษาแก้ไข

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายล้วน เหล็กกล้า พ.ศ. 2516
11 นายสนิท วงศ์แสงตา พ.ศ. 2547 - 2553
12 ว่าที่พันตรีประดิษฐ์ ศรีหริ่ง พ.ศ. 2553 - 2560
13 นายสุขเกษม พาพินิจ พ.ศ. 2561 - 2563
14 นายธารา พิลาแสง พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน

เกียรติประวัติแก้ไข

 1. ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดชมรมทูบีนัมเบอร์วันประเภทดีเด่นระดับประเทศ
 2. โรงเรียนได้รับการเลือกให้เป็น โรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School)
 3. โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศด้านสถานศึกษาดีเด่น
 4. ได้รับเลือกให้เป็น โรงเรียนดีใกล้บ้าน
 5. ผลประเมินคุณภาพภายนอก รอบสามของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประเภททั่วไป) ได้รับการรับรองคุณภาพ ในระดับ ดี
 6. ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (ERIC) จังหวัดหนองบัวลำภู แห่งที่ 2 (อำเภอนากลาง อำเภอนาวัง และอำเภอสุวรรณคูหา)

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข