เปิดเมนูหลัก

โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ (อังกฤษ: Khamkhueankeao Chanubhatham School) เดิมชื่อ โรงเรียนวิสามัญคำเขื่อนแก้ว เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ภายในจังหวัดยโสธรเป็นโรงเรียนประจำอำเภอคำเขื่อนแก้ว โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ตั้งอยู่ในเขต ถนนแจ้งสนิท ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร) กระทรวงศึกษาธิการ และได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World–Class Standard School)

โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
Khamkhueankeao Chanubhatham School
มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนางาน
546 บ้านลุมพุก ถ.แจ้งสนิท ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 35110
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Khamkhueankeao Chanubhatham School
อักษรย่อ ค.ช. / K.C.
ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนมาตรฐานสากล
สถาปนา 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500
ผู้ก่อตั้ง พระครูวุฒิศักดิ์สมกิจ, เผชิญ จันทรุเบกษา, เหงี่ยงจือ แซ่เอ็ง, เหมือย มนต์ขลัง, บุญน้อม ณ จัมปาสัก, ปั่น ครองยุติ
ผู้อำนวยการ นายชาติชาย สิงห์พรหมสาร
จำนวนนักเรียน 2,294 คน
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน

ไทย ภาษาไทย
สหรัฐ ภาษาอังกฤษ
ประเทศจีน ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น

สี ███ ฟ้า
███ แดง
เพลง มาร์ชคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
เว็บไซต์

ประวัติแก้ไข

การก่อตั้งโรงเรียนวิสามัญคำเขื่อนแก้ว โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ เดิมชื่อ “โรงเรียนวิสามัญคำเขื่อนแก้ว” สังกัดกรมวิสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2500 ณ บ้านลุมพุก หมู่ 2 ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดอุบลราชธานี โดยคณะกรรมการผู้ก่อตั้ง ประกอบด้วย

ลำดับ รายนาม ตำแหน่ง ฐานะ
1 พระครูวุฒิศักดิ์สมกิจ เจ้าอาวาสวัดบูรพาราม ประธานกรรมการ
2 นาย เผชิญ จันทรุเบกษา นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว รองประธานกรรมการ
3 หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ กรรมการ
4 ข้าราชการอำเภอ ข้าราชการอำเภอ กรรมการ
5 นาย เหงี่ยงจือ แซ่เอ็ง ผู้ทรงคุณวุฒิ/คหบดี กรรมการ
6 นาย เหมือย มนต์ขลัง ผู้ทรงคุณวุฒิ/คหบดี กรรมการ
7 นาย บุญน้อม ณ จัมปาสัก สมาชิกสภาจังหวัดอุบลราชธานี กรรมการ
8 นาย ปั่น ครองยุติ ศึกษาธิการอำเภอคำเขื่อนแก้ว กรรมการและเลขานุการ
9 นาย วิสุทธิ์ บุญวิทย์ ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอคำเขื่อนแก้ว กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ


ปี พ.ศ. 2499 คณะกรรมการผู้ก่อตั้งโรงเรียน ร่วมด้วยผู้มีจิตศรัทธา และผู้ปกครองนักเรียน ตลอดจนเด็กที่อยู่ในวัยเรียน ได้ร่วมกันวางแผนงานการต่อตั้งโรงเรียน ในการจัดหาสถานที่ปลูกสร้างอาคารเรียน แรงงาน งบประมาณ และการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น

การก่อสร้างครั้งนี้ได้ให้ครูสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย นายเพิ่ม พุทธวัน นายบน ปกป้อง นายวัน เครือชาลี นายพันธ์ ศรีสร้อย และนักการภารโรง (นายฮุย กุลวงศ์) จากโรงเรียนคำเขื่อนแก้วมาดำเนินการก่อสร้าง

ปี พ.ศ. 2500 เมื่อก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น จึงได้จัดทำพิธีวางศิลาฤกษ์เพื่อความเป็นสิริมงคลของสถาบันการศึกษาแห่งนี้ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500

คณะกรรมการได้รวบรวมเงินบริจาค จากคณะกรรมการและผู้ปกครองนักเรียนโดยเสียสละเงินคนละ 600 บาทเป็นค่าปลูกสร้างอาคารเรียนขนาด 12 ห้องเรียน (ขนาด 11 x 54 เมตร) เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2500 โดยนายกำจัด ผาติสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้วางศิลาฤกษ์ (จึงถือเอาวันที่ 2 กุมภาพันธ์ เป็นวันเกิดของโรงเรียน)

เมื่อสร้างอาคารเสร็จเรียบร้อยแล้ว ฯลฯ ม.ล.ปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการมาเป็นประธานในการรับมอบอาคารเรียน เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2503 และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2503 มีนายกำจัด ผาติสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดป้ายชื่อโรงเรียน โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ได้เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2500 ตามคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มีครูปฏิบัติการสอน 2 คน คือ นายสมศักดิ์ ภิรมย์รื่น ครูกรมสามัญศึกษา ช่วยราชการแผนกศึกษาธิการอำเภอคำเขื่อนแก้ว เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่และนายเชวง จักรไชย ครูโรงเรียนบ้านแหล่งหนู

โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ตั้งอยู่ในตำบลลุมพุก ติดถนนแจ้งสนิท ด้านทิศเหนือมีเนื้อที่ 6 ไร่ 1 งาน 4 ตารางวา ที่ดินแปลงที่ 2 อยู่ตรงข้ามแปลงที่ 1 คือ ด้านทิศใต้ ถนนแจ้งสนิทมีเนื้อที่ 16 ไร่ 2 งาน 3 ตารางวา ซึ่งโรงเรียนลุมพุกวิทยรัตน์ (ปัจจุบันคือโรงเรียนอนุบาลลุมพุกวันครู 2503) ได้ยกให้เมื่อ พ.ศ. 2500 ปัจจุบันได้เปิดทำการสอนแบบ 8-8-9/9-8-8 จำนวน 50 ห้องเรียน

ผู้บริหารสถานศึกษาแก้ไข

 • นายชาติชาย สิงห์พรหมสาร ผู้อำนวยการโรงเรียน
 • นางฐาดาภา สิงหะคเชนทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 • นางพิไลวรรณ สร้อยสิงห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน

งานอาคารและสถานที่แก้ไข

โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ปัจจุบันมีอาคารที่สำหรับการเรียน อยู่โดยปัจจุบันจัดให้มีการเรียนการสอนในฝั่งทิศใต้ของโรงเรียน ให้ทิศเหนือเป็นแปลงสาธิตและบ้านพักครูรวมถึงการใช้สถานที่จัดตั้งเครื่องทำน้ำดื่ม รวมถึงการจัดสร้างห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยฝั่งทิศใต้มีอาคารสำนักงาน 7 แห่ง

 • อาคาร 1 หมวดวิชาแนะแนว หมวดวิชาคอมพิวเตอร์ และพื้นที่ใช้สอยของกลุ่มงานบริหารวิชาการ ห้องประชุมเล็ก
 • อาคาร 2 หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ หมวดวิชาศิลปะและนาฏศิลป์
 • อาคาร 3 หมวดวิชาภาษาอังกฤษ หมวดวิชาคณิตศาสตร์ ห้องสมุดโรงเรียน
 • อาคาร 4 หมวดวิชาภาษาไทย หมวดวิชาสังคมศึกษา ลานพื้นที่ใช้สอยชั้นล่างห้องอนุสรณ์ 40 ปี
 • อาคาร 5,6 พื้นที่บริเวณด้านตะวันออก รวบ 2 อาคาร หมวดวิชาการงานอาชีพ งานคหกรรมและวิชาช่าง
 • อาคารด้านหลังหอประชุม หมวดวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เดิมเป็นห้องพยาบาล และห้องพยาบาลย้ายไปที่ห้องโภชนาการ โดยใช้สถานที่เก่าของหมวดวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาเป็นพื้นที่ใช้สอยของคณะกรรมการนักเรียนในปี 2559
 • ลานโพธิ์ พื้นที่กิจกรรมระหว่างด้านทิศตะวันออกของอาคาร 2 สำหรับจัดการเรียนศิลปะและการแสดงดนตรี
 • ร่มไทร พื้นที่บริเวณด้านข้างน้ำพุด้านข้างห้องสมุด
 • ห้องน้ำชาย 3 แห่ง ด้านบนอาคาร 4 ทิศใต้ ชั้น 1,3,4 และชั้นล่างด้านข้างอาคาร 4 ทางทิศเหนือ
 • ห้องน้ำหญิง 6 แห่ง ด้านบนอาคาร 4 ทิศเหนือ ชั้น 1,2,3,4 รวมถึงทิศใต้ชั้น 2 และด้านข้างอาคาร 4 ทางทิศใต้

ผลงานในระดับประเทศแก้ไข

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในโครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ตามกรอบแนวคิด "พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share" ประจำปี 2558 โครงการไม่ใช่แฟนทำแทนก็ได้ - เชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกถั่วลิสง
 • งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
 • การแข่งขันรอบชิงแชมป์ประจำเทอม Sci Fighting วิทย์สู้วิทย์ โมเดิร์นไนน์ ทีวี

เมล็ดต้อยติ่งแตกสาวน้อยตกน้ำ (วันออกอากาศ:17 กรกฎาคม 2556) เพ้นท์เป้าระยะไกล (วันออกอากาศ:6 พฤศจิกายน 2556)

 • เหรียญทองระดับประเทศ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 การขับร้องเพลงสากล
 • เหรียญทองระดับประเทศ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ตัดต่อภาพยนตร์

บุคลากร, ศิษย์ ที่มีชื่อเสียงแก้ไข

 • สุทัศน์ รงรอง (อังกฤษ: Suthat Ronglong) ผู้ก่อตั้งและกรรมการบริหารบริษัท DO IN THAI เยาวชนดีเด่น
 • ถวิล นันทธีโร (อังกฤษ: Thawil Nandhatheero) กรรมการผู้จัดการบริษัทไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จำกัด

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข