โรงเรียนคลองต้นไทร (สุขล้อมอุทิศ)

โรงเรียนคลองต้นไทร(สุขล้อมอุทิศ) (อังกฤษ: Klongtonsai Suklom-Utid school) เป็น โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ เลขที่ 87/2 หมู่ 19 ซอยโรงเรียนคลองต้นไทร แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร  เปิดทำการสอน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ประถมศึกษา

โรงเรียนคลองต้นไทร(สุขล้อมอุทิศ)
87/2 หมู่ 19 ซอยโรงเรียนคลองต้นไทร แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ไทย ประเทศไทย 10170
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Klongtonsai Suklom -Utid
อักษรย่อ ก ทว.ทร.
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล
คติพจน์ นตถิ ปญญา สมา อาภา (แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี)
สังกัด สำนักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
สถาปนา พ.ศ. 2513
เว็บไซต์

ประวัติโรงเรียนแก้ไข

โรงเรียนคลองต้นไทร (สุขล้อมอุทิศ) ก่อตั่งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2513 บนพื้นที่ 6ไร่ 1งาน 57ตารางวา ซึ่งนายกิ่ง สุขล้อม นางปลูก สุขล้อม  และนายบุญมี สุขล้อม ได้บริจาคที่ดินให้จัดสร้างโรงเรียน ต่อมา นายผ่อน ขำมี ได้บริจาคที่ดินเพิ่มอีก 56ตารางวา รวมเป็นพื้นที่ของโรงเรียนทั้งหมด 6ไร่ 2งาน 13ตารางวา

โรงเรียนคลองต้นไทร (สุขล้อมอุทิศ) เมื่อแรกก่อตั้ง อยู่ในพื้นที่ตำบลทวีวัฒนา อำเภอตลิ่งชัน จังหวัดธนบุรี กระทั่งในปี พ.ศ. 2515 มีการจัดตั้งรูปแบบการปกครองนครหลวงขึ้นใหม่ รวมจังหวัดธนบุรี เป็นส่วนหนึ่งของ กรุงเทพมหานคร ทำให้อำเภอตลิ่งชัน เปลี่ยนฐานะเป็นเขตตลิ่งชัน และตำบลทวีวัฒนา เปลี่ยนฐานะเป็นแขวงทวีวัฒนา โรงเรียนคลองต้นไทร (สุขล้อมอุทิศ) มีฐานะเป็นโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ขึ้นกับสำนักงานเขตตลิ่งชัน ต่อมาในพื้นที่ได้มีการแยกเขตปกครองเป็นเขตทวีวัฒนา ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2540 เปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตตลิ่งชัน และตั้งเขตทวีวัฒนา ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2541 ทำให้โรงเรียนย้ายมาสังกัดเขตทวีวัฒนา จนถึงปัจจุบัน

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนแก้ไข

 • ตราโรงเรียน : เทียนส่องสว่างเหนือต้นไทร
 • อ้ตลักษณ์ของโรงเรียน : ยิ้มง่าย ไหว้สวย
 • สีประจำโรงเรียน : สีชมพู - เขียว
  • สีชมพู หมายถึงความรัก ความสามัคคี
  • สีเขียว หมายถึง ความเจริญ
 • ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นไทร
 • พระพุทธรูปประจำโรงเรียน : พระพุทธร่มโพธิ์ พระพุทธร่มไทร
 • คติธรรมโรงเรียน : นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา - แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี
 • คำขวัญโรงเรียน : กตัญญู รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่หาความรู้ คู่คุณธรรม

อ้างอิงแก้ไข