โรงเรียนคงคาราม

โรงเรียนคงคาราม (อังกฤษ: Kongkaram School) (อักษรย่อ:ค.ร.) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบสหศึกษาและเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

โรงเรียนคงคาราม
Kongkaram School
346 หมู่ 4 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000

ไทย ประเทศไทย

ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Kongkaram School
อักษรย่อ ค.ร.
ประเภท รัฐบาล
คติพจน์ รู้เวลา รู้หน้าที่ มีวินัย น้ำใจงาม
สังกัด สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 1 ตุลาคม พ.ศ. 2525
รหัส 1076370251
จำนวนนักเรียน 2,623 คน
เว็บไซต์

ประวัติโรงเรียนแก้ไข

ในปี พ.ศ. 2444 โรงเรียนคงคารามสร้างขึ้นจากพระภิกษุ ในวัดคงคาราม ที่เปิดสอนอักขรวิธีให้ศิษย์สามเณรและเด็กที่อยู่ใกล้วัดคงคาราม         

พ.ศ. 2445 ธรรมการมณฑลได้ประกาศรับไว้ในอุปถัมภ์ของรัฐบาลตั้งเป็นโรงเรียนตัวอย่าง ประจำจังหวัดเพชรบุรี(วัดคงคาราม) ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนประจำจังหวัดเพชรบุรี(วัดคงคาราม) และโรงเรียนเพชรบุรี(วัดคงคาราม)

พ.ศ. 2498 ได้ย้ายโรงเรียนไปตั้งในพื้นที่ใหม่ และเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะศิษย์เก่าจึงดำเนินการจัดตั้งเป็นโรงเรียนราษฎร์ในพื้นที่เดิม โดยชื่อว่าโรงเรียนคงคาราม

พ.ศ. 2525  สมัยที่นายผล แจ่มแจ้ง เป็นผู้บริหารโรงเรียนได้ปรึกษากับคณะศิษย์เก่าและพระครูญาณวิสุทธิ(เพชร) อดีตเจ้าอาวาสวัดคงคาราม  เห็นชอบมอบกิจการโรงเรียนให้กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ดำเนินการต่อไป  โรงเรียนคงคารามจึงได้โอนเป็นโรงเรียนรัฐบาลอีกครั้งหนึ่ง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2525 เป็นต้นมา

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนแก้ไข

  • คติพจน์ : สุวิชาโน  ภวํ  โหติ  แปลว่า ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ
  • คำขวัญ : รู้เวลา  รู้หน้าที่   มีวินัย   น้ำใจงาม
  • สีประจำโรงเรียน : สีฟ้า  สีชมพู

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข