โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา (อังกฤษ: Kanthalakwittaya School) เป็นโรงเรียนมัธยมสหศึกษา ขนาดใหญ่พิเศษ 1 ใน 362 โรงเรียนยอดนิยมของประเทศ ตั้งอยู่เลขที่ 443 ถนนดำรงสถิต ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ บนพื้นที่ประมาณ 30 ไร่ ก่อตั้งเมื่อ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2514 โดยมีนายวิรัตน์ ศิริบูรณ์ เป็นผู้บริหารคนแรก ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ-ยโสธร เขต 28

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
Klw brand.gif
ตราสัญลักษณ์โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
ปัญฺญา นรานํ รตฺนํ (ผู้มีปัญญาเสมือนมีแก้วสารพัดนึก)
443 ถ.ดำรงสถิต ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Kanthalakwittaya school
อักษรย่อ ก.ล.ว. / K.L.W
ประเภท โรงเรียนรัฐบาลประจำอำเภอ
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2514
รหัส 1011330401
เพลง มาร์ชกันทรลักษ์วิทยา
เว็บไซต์

กันทรลักษ์วิทยาถูกคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในโรงเรียน 14 แห่งที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนให้ไปพัฒนาให้มีมาตรฐานสากล และจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาประเทศเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน หรือ Education Hub บริหารจัดการหลักสูตรทั้งหมด 3 รูปแบบ คือ นานาชาติ พหุภาษา และหลักสูตรวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์สองภาษา

ปัจจุบันกันทรลักษ์วิทยา เป็นแบบพหุภาษานำร่องเฉพาะ ม.ต้น ซึ่งมีอยู่สายชั้นละ 1 ห้อง มีเด็กห้องละประมาณ 30 คน เรียนเป็นภาษาอังกฤษหมด ยกเว้นวิชาประวัติศาสตร์ พระพุทธศาสนา และภาษาไทย เน้นภาษาอาเซียน มีครูจาก พม่า เวียดนาม เขมร และลาว เข้ามาสอน เพื่อให้เด็กสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจในการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศเพื่อนบ้านได้ดี อีกทั้งได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนมาตรฐาน World Class

ประวัติโรงเรียนแก้ไข

 • วันที่ 17 พฤษภาคม พุทธศักราช 2514 ประกาศจัดตั้งและเปิดสอนเป็นปีแรกโดยเปิดเฉพาะระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเท่านั้น
 • ปีพุทธศักราช 2521 เป็นต้นมาเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ปีพุทธศักราช 2531 จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นอย่างมาก โรงเรียนได้พัฒนาด้านอาคารสถานที่ เพื่อให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียนและปรับปรุงสถานที่ให้ร่มรื่น สวยงาม เพื่อสร้างบรรยายกาศในการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง
 • ปีพุทธศักราช 2534 ไดรับคัดเลือกให้รับรางวัลพระราชทาน โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ของเขตการศึกษา 11 โดยมีนานเกษม คำทวี

เป็นผู้อำนวยการในขณะนั้น

 • สมัยนายสมบูรณ์ โพธิ์งาม เป็นผู้อำนวยการ ได้ปรับและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานที่สำคัญ ๆ ดังนี้
  • 1.ปรับโครงสร้างการบริหารจากเดิมมี 4 ฝ่าย ให้มี 5 ฝ่าย โดยฝ่ายที่ 5 คือฝ่ายแผนและพัฒนา ได้แต่งตั้ง (ภายใน)

ให้นางอารุวรรณ ธิบูรณ์บุญ อาจารย์ 2 ระดับ 7 รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนและพัฒนา

  • 2.ให้แต่ล่ะฝ่ายมีหัวหน้าฝ่าย โดยมีอำนาจหน้าที่รองลงมาจากผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกำหนดโครงสร้างการบริหารให้สอดคล้อง

กับโครงสร้างกาบริหารของโรงเรียน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ มีขั้นตอบชัดเจอ รวดเร็ว ลดการซ้ำซ้อนทำให้งานมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ทุกฝ่าย / งานต้องมีเลขานุการ พัสดุ และแผนงาน ส่วนหมวดวิชาให้มีวัดผลหมวดวิชาเพิ่มขึ้นมาจากเลขานุการ พัสดุ และแผนงาน

  • 3.ให้จัดทำคำสั่งแม่บทเป็นรายปี เพื่อให้บุคคลได้ปรับเปลี่ยนงานให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ

ในแต่ละปีการศึกษาทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพของงาน

  • 4.ให้มีการจัดทำคู่มือครูเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้ถูกต้องชัดเจน และมีประสิทธิภาพ
  • 5.จัดให้มีการเรียนการสอน Computer และศูนย์ปฏิบัติการ Computer เป็นครั้งแรก
  • 6.ให้นำเพลงมาร์ชของโรงเรียนที่แต่งไว้ในสมัย นายเกษม คำทวี ไปเรียบเรียงเสียงประสาน เพื่อนำมาขับร้อง
  • 7.ได้ประสานขอที่ดินของโรงเรียนดำรงราชานุสรณ์ด้านทิศตะวันตก เพื่อจัดทำเป็นสนามกีฬาของโรงเรียน และเป็นศูนย์กีฬา

ของอำเภอกันทรลักษ์แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ

 • ปีพุทธศักราช 2540 - 2542 นายเพ็ง แสนโสม ผู้อำนวยการ ได้ปรับโครงสร้างการบริหารโดยให้ฝ่ายแผนและพัฒนาลดระดับจาก

"ฝ่าย" เป็น "งาน" และให้ขึ้นตรงต่อผู้อนวยการต่อมาได้มอบให้ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการดูแลรับผิดชอบ ส่วนงานด้านวิชาการและ อาคารสถานที่ได้พัฒนาไม่หยุดยั้ง

 • ปีพุทธศักราช 2542 - 2548นายทองจันทร์ พรชัย ผู้บริหารสถานศึกษาได้กำหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารงานว่า

"วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นำสิ่งแวดล้อง" โดยมุ่งเน้นเพื่อให้นโยบายมีความเป็นรูปธรรมท่านได้ขยายห้องสมุด ขยายโรงอาหารและ ปรับปรุงหอพระ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อกันทรลักษ์พุทธมงคล ตลอดทั้งได้จัดทำเสาธงใหม่

 • ปีพุทธศักราช 2538 เป็นต้นมา นายสำรวย ไชยยศ ผู้อำนวยการได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาโรงเรียน "พัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ

เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขภายใต้บรรยากาศที่ร่มรื่นสวยงามเอื้อ ต่อการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย" ทั้งนี้ในเบื้องต้นพัฒนาภูมิทัศน์ ดังนี้


  • 1.ได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคาร ICT
  • 2.ย้ายโรงอาหารจากด้านล่างหอประชุมไปสร้างใหม่ติดห้วยพอก
  • 3.ปรับปรุงสนามหญ้าหน้าเสาธง
  • 4.จัดสร้างศาลาพักร้อน 4 หลัง

นอกจากนี้ยังได้ปรับเปลี่ยนชื่อโครงสร้างการบริหาร ดังนี้

  • 1.ฝ่ายธุรการ ปรับเปลี่ยนเป็น ฝ่ายบริหารงบประมาณและบุคคล
  • 2.ฝ่ายวิชาการ ปรับเปลี่ยนเป็น ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
  • 3.ฝ่ายปกครอง ปรับเปลี่ยนเป็น ฝ่ายส่งเสริมกิจการนักเรียน
  • 4.ฝ่ายบริการ ปรับเปลี่ยนเป็น ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  • 5.ฝ่ายแผนและพัฒนา ปรับเปลี่ยนเป็น

ข้อมูลอาคารสถานที่แก้ไข

ชื่ออาคาร ลักษณะอาคาร หมายเหตุ
1 อาคารเรียน 1 อาคารไม้ 2 ชั้น อาคารเรียนประจำในกลุ่มสาระสังคมศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม

2 อาคารเรียน 2 อาคารไม้ 2 ชั้น อาคารเรียนประจำในกลุ่มสาระภาษาไทย

และศิลปศึกษา

3 อาคารเรียน 3 อาคารคอนกรีต 3 ชั้น อาคารเรียนประจำในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

และสุขศึกษา พลศึกษา

4 อาคารเรียน 4 อาคารคอนกรีต 3 ชั้น อาคารเรียนประจำในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
5 อาคารเรียน 5 อาคารคอนกรีต 3 ชั้น หลังคาทรงไทย อาคารเรียนประจำในกลุ่มสาระภาษา

ต่างประเทศ

6 อาคารกันทรวิเชียร หอประชุมแบบ 100/27 หอประชุมใหม่
7 อาคารกันทรพัชร์ หอประชุมแบบ 100/พิเศษ หอประชุมเก่า
8 โรงฝึกงาน 1 (ฝ 5) โรงฝึกงานแบบ 102/27 ห้องเรียนเขียนแบบและห้อง

เรียนศิลปศึกษา

9 โรงฝึกงาน 2(ฝ 6) โรงฝึกงานแบบ 102/27 ห้องปฏิบัติงานไฟฟ้าและห้องพัก

ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

10 โรงฝึกงาน 3 (ฝ 7) โรงฝึกงานแบบ 204 ห้องปฏิบัติงานผ้า/การประดิษฐ์และ

ห้องปฏิบัติงานอาหาร/เกษตร/ดนตรีไทย

11 อาคาร ICT อาคารคอนกรีต 2 ชั้น อาคารสำหรับเรียนคอมพิวเตอร์
12 โรงอาหาร 1 อาคารคอนกรีตชั้นเดียว 7 ห้อง ที่จำหน่วยอาหารและที่รับประทานอาหาร
13 โรงอาหาร 2 อาคารคอนกรีตชั้นเดียว 14 ห้อง ที่จำหน่วยอาหาร
14 โรงอาหาร 3 อาคารโครงไม้ ที่รับประทานอาหารนักเรียน
15 อาคารสโมสรครู อาคารโครงไม้ ที่รับประทานอาหารครู
16 เวทีแสดง พื้นที่คอนกรีตโครงไม้ เวทีแสดงของนักเรียน

รางวัลและความภาคภูมิใจชาวฟ้า-เหลืองแก้ไข

"80 พรรษาปวงประชาเป็นสุขศานต์" ระดับ ม.ต้น

ปีพุทธศักราช ผลงานสร้างชื่อเสียง
2550

-โรงเรียนแกนนำปฏิรูปการศึกษาดีเด่น กรมสามัญศึกษา

-ชนะเลิศการแข่งขันยูโดหญิงในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 24 รอบตัวแทนเขตการศึกษา 11

-รางวัลยอดเยี่ยม การประกวดตัดชุดลำลอง ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ จังหวัดสกลนคร

-รางวัลดีเด่นการประกวดวาดภาพตามหัวข้อที่กำหนด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสกลนคร

-รางวัลดีเด่นการประกวดวงดนตรีสากล ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ จังหวัดสกลนคร

-รางวัลดีเด่น การประกวดน้ำพริกลงเรือ ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ จังหวัดสกลนคร

-ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ กลุ่มโรงเรียน มัธยมศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มที่ 4

-ชนะเลิศ การประกวดโครงงานระดับ ม.ต้น งานมหกรรม พิทักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดศรีสะเกษ

-ชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหา ม.ปลาย การจัดงานฉลอง วันเด็กแห่งชาติ จังหวัดศรีสะเกษ

2551

- ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากการแข่งขัน ความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษช่วงชั้นที่ 3 ในงานศิลปหัตถกรรมและส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2550

-ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการแข่งขัน ความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษช่วงชั้นที่ 4 ในงานศิลปหัตถกรรมและส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2550

-ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากการแข่งขัน Spelling Bees ช่วงชั้นที่ 4 ในงานศิลปหัตถกรรมและส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2550 ของสำนักงานพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

-ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 4 ในงานศิลปหัตถกรรม และส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2550 ของสำนักงานพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

-ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 4 ในงานศิลปหัตถกรรมและส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2550 ของสำนักงานพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

-ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 3 ในงานศิลปหัตถกรรมและส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2550 ของสำนักงานพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

-ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษของโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

2552

-รางวัลเหรียนทองอันดับ 1 ของภาคอีสาน จากการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2552 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

-เหรียญทองจากการวาดภาพระบายสี ช่วงชั้นที่ 3 ของ สพท.ศก.4

-เหรียญทองจากการวาดภาพระบายสี ช่วงชั้นที่ 3 ของจังหวัดศรีสะเกษ

-เหรียญทองจากการวาดภาพหุ่นนิ่ง ช่วงชั้นที่ 3 ของ สพท.ศก.4

-เหรียญทองจากการวาดภาพหุ่นนิ่ง ช่วงชั้นที่ 4 ของ สพท.ศก.4

-เหรียญทองจากการวาดภาพหุ่นนิ่ง ช่วงชั้นที่ 4 ของจังหวัดศรีสะเกษ

-เหรียญทองจากการแข่งขันจินตนาการสร้างสรรค์ด้วยสีโปสเตอร์ ช่วงชั้นที่ 3 ของ สพท.ศก.4

-เหรียญทองจากการแข่งขันจินตนาการสร้างสรรค์ด้วยสีโปสเตอร์ ช่วงชั้นที่ 3 ของจังหวัดศรีสะเกษ

-เหรียญทองจากการแข่งขันจินตนาการสร้างสรรค์ด้วยสีโปสเตอร์ ช่วงชั้นที่ 3 ในงานศิลปหัตถกรรมและส่งเสริมศักยภาพนักเรียนปี 2550 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

-เหรียญทองจากการแข่งขันจินตนาการสร้างสรรค์ด้วยสีโปสเตอร์ ช่วงชั้นที่ 4 ระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด และระดับภาค

-เหรียญทองจิตรกรรมภาพไทย ช่วงชั้นที่ 4 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ

-เหรียญทองจากการแข่งขันความเป็นเลิศทางศิลปะ ช่วงชั้นที่ 4 ในงานศิลปหัตถกรรมและส่งเสริมศักยภาพนักเรียนปี 2550 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

-เหรียญเงินจากการขับร้องเพลงประสานเสียงช่วงชั้นที่ 3 ในงานศิลปหัตถกรรมและส่งเสริมศักยภาพนักเรียนปี 2550 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

-เหรียญเงินจากการขับร้องเพลงประสานเสียงช่วงชั้นที่ 4 ในงานศิลปหัตถกรรมและส่งเสริมศักยภาพนักเรียนปี 2550 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

-เหรียญทองจากการประกวด Folk Song ระดับภาคในงานศิลปหัตถกรรมและส่งเสริมศักยภาพนักเรียนปี 2550 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

-ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวด การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชาติ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ณ อิมแพค เมืองทองธานี

2553

-รางวัลเหรียนทองอันดับ 1 ของภาคอีสาน จากการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2553 ณ จังหวัดอุดรธานี

-ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ มหาวิทยาอุบลราชธานี

-ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดโครงงานวิทยาศสาตร์ ระดับภาคตะวันออกเฉลียงเหนือ ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ มหาวิทยาอุบลราชธานี

-ได้รับรางวัลรางวัลขวัญใจนักประดิษฐ์ รางวัลที่ 2 ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ อิมแพค เมืองทองธานี

-ได้รับรางวัลชมเลย ในการประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์จากงานวันวทิยาศาสตร์ ปี 2550 ณ อิมแพค เมืองทองธานี

-ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับช่วงชั้นที่ 3 ในการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของ สพท.ศก.4

-ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับช่วงชั้นที่ 3 ในการแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของ สพท.ศก.4

-ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับช่วงชั้นที่ 4 ในการแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของ สพท.ศก.4

-ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับช่วงชั้นที่ 3 ในการแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของจังหวัดศรีสะเกษ

-ได้คะแนนวิทยาศาสตร์อันดับที่ 1 ของจังหวัดศรีสะเกษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในการทดสอบวัดความรู้ของบริษัทเสริมปัญญา

-ได้คะแนนวิทยาศาสตร์อันดับที่ 4 ของจังหวัดศรีสะเกษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในการทดสอบวัดความรู้ของบริษัทเสริมปัญญา

-ได้รับรางวัล "นักเรียนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดีเด่น" ระดับมัธยมศึกษา ของ สพท.ศก.4 ในงาน "มหกรรมยุคโลกร้อนด้วยเศรษฐกิจพอเพียง" ของศูนย์สิ่ง แวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนแก้ไข

 1. นายวิรัตน์ ศิริบูรณ์ พ.ศ. 2514 - 2515
 2. นายอุดมศักดิ์ พิณทอง พ.ศ. 2516 - 2517
 3. นายวิรัตน์ ศิริบูรณ์ พ.ศ. 2518 - 2525
 4. นายจุมพฏ จิตรกร พ.ศ. 2514 - 2515
 5. นายองอาจ วุฒิเสน พ.ศ. 2526 - 2527
 6. นายสมรรถชัย นาคะผิว พ.ศ. 2527 - 2530
 7. นายเกษม คำทวี พ.ศ. 2530 - 2537
 8. นายสมบูรณ์ โพธิ์งาม พ.ศ. 2537 - 2540
 9. นายเพ็ง แสนโสม พ.ศ. 2540 - 2542
 10. นายทองจันทร์ พรชัย พ.ศ. 2542 - 2550
 11. นายสำรวย ไชยยศ พ.ศ. 2550 - 2553
 12. นางอารุวรรณ ธิบูรณ์บุญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ พ.ศ. 2553-2554
 13. นายปริญญา ผาคำ พ.ศ. 2554 - 2555
 14. นายสมชัย เย็นสมุทร พ.ศ. 2555 - 2557
 15. นายสิทธิสมุทร เพ็งชัย พ.ศ. 2557 - 2561
 16. นายอุดม ดำริห์ พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน

กิจกรรมของโรงเรียนแก้ไข

กีฬาภายในหรือกีฬาสีแก้ไข

กีฬาคณะสีจะจัดขึ้นในภาคเรียนที่ 2 ทุกปีการศึกษา คณะสีของโรงเรียนเป็นชื่อยุคสมัยในประวัติศาสตร์ไทยและปัจจุบัน(รัตนโกสินทร์)ใช้วิธีแบ่งนักเรียน มัธยมต้นที่เข้าใหม่ ด้วยการแบ่งเป็นห้องซึ่งนักเรียนทั้งหมดใน 1 ห้องจะสังกัดคณะสีเดียวกัน โดยเปลี่ยนคณะสีใหม่อีกครั้งเมื่อขึ้น มัธยมปลาย มีทั้งหมด 6 คณะสี อันประกอบด้วย

 • ██ คณะรัตนโกสินทร์ ( Rattanakosin ) สีเขียว
 • ██ คณะอู่ทอง (Uthong) สีฟ้า
 • ██ คณะสุโขทัย (SukuThai) สีเหลือง
 • ██ คณะอยุธยา (Ayutthaya) สีแดง
 • ██ คณะเชียงแสน (Chiangsaen) สีม่วง
 • ██ คณะธนบุรี(ThonBuri) สีชมพู

การทำความสะอาดครั้งใหญ่แก้ไข

กิจกรรมการทำความสะอาดครั้งใหญ่หรือ Big Cleaning Day จะทำในช่วงเปิดภาคเรียนใหม่ เนื่องจากห้องเรียนทุกห้องของทุกอาคารไม่มีการทำความสะอาดหรือเวรประจำวันเป็นเวลาเกือบ 2เดือน ทำให้ห้องเรียนสกปรกและมีฝุ่นเกาะในบริเวณห้องจำนวนมาก โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น โดยให้นักเรียนนำผ้าขี้ริ้วมาจากบ้านของตนเอง ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากกิจกรรมหนึ่ง เป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่เพื่อนร่วมห้อง

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข