โรงเรียนกันตังพิทยากร

โรงเรียนกันตังพิทยากร เป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 สถานศึกษาจัดการศึกษาช่วงชั้นที่ 3 และ ช่วงชั้นที่ 4

โรงเรียนกันตังพิทยากร
Kantangpittayakorn School
ไฟล์:Logo KP.jpg
ถนนตรังคภูมิ ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 92110 ไทย
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Kantangpittayakorn School
อักษรย่อ ก.พ. / K.P.
ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่สังกัด สพฐ.

โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่

สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 1 มิถุนายน พ.ศ. 2519
รหัส 1092140336
ผู้อำนวยการ นายภิญโญ จินตนปัญญา
สี ██████ แสด-ดำ
เพลง มาร์ชลูกน้ำเค็ม
เว็บไซต์

ประวัติโรงเรียนแก้ไข

โรงเรียนกันตังพิทยากร ทำการสอนครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2516 ในฐานะเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง โดยอาศัยสถานที่ของโรงเรียนกันตังในขณะนั้น ซึ่งยังคงเป็น โรงเรียนประถมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรมสามัญศึกษา

ต่อมาในปี พ.ศ. 2517 กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้เปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอกันตังขึ้น ตามประกาศลงวันที่ 25 เมษายน 2517  เริ่มแรกให้ชื่อว่า  “โรงเรียนกันตังวิทยา”  โดยใช้ที่รกร้างว่างเปล่า บริเวณหมู่ 3  ตำบลบางเป้า  ซึ่งมีเนื้อที่ 62 ไร่ 97 ตารางวา ห่างจากตัวอำเภอประมาณ  5 กิโลเมตร และเปิดทำการสอนเมื่อ   วันที่ 17 พฤษภาคม 2517 โดยรับโอนกิจการจากสาขาโรงเรียนสภาราชินี ซึ่งขณะนั้นมีอาคารชั่วคราวเพียง  2 หลัง ต่อมาในปลายปีเดียวกัน ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนกันตังพิทยากร”

ในปี พ.ศ. 2518 ประชาชนและนักเรียนต่างเห็นว่า สถานที่ตั้งเดิมไม่เหมาะสม เนื่องจากไกลย่านชุมชน การคมนาคมไม่สะดวก ขาดระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น น้ำ ไฟฟ้า   

จึงร้องเรียนต่อกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขอย้ายสถานที่เรียน และย้ายมาเรียนชั่วคราวที่บริเวณด่านกักสัตว์ (คอกวัว) ซึ่งอยู่ใกล้กับโรงเรียนกันตังเดิม

พ.ศ. 2519 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศยุบโรงเรียนกันตัง ให้มารวมกับโรงเรียนกันตังพิทยากร โดยโอนทรัพย์สิน ข้าราชการ และลูกจ้างมารวมกัน โรงเรียนกันตังพิทยากรจึงได้ย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนกันตัง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2519 เป็นต้นมา

พื้นที่ตั้งโรงเรียนนั้น เดิมเป็นที่ราชพัสดุ มีเนื้อที่ประมาณ 19 ไร่ นับว่าไม่เพียงพอสำหรับการขยายตัวในโอกาสต่อไป   ทางโรงเรียนจึงขอใช้ที่ราชพัสดุอีกแปลงหนึ่งที่อยู่ติดกัน  ทำให้เนื้อที่เพิ่มขึ้นเป็น  37 ไร่ 1 งาน  25 ตารางวา  สำหรับพื้นที่ในตำบลบางเป้า ได้ถูกใช้เป็นสถานที่เรียนวิชาเกษตรและปลูกยางพาราเมื่อประมาณปี  พ.ศ.  2529

ในปี  พ.ศ. 2524   โรงเรียนได้รับอนุมัติ จากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนจึงเปิดรับนักเรียนชั้น ม.ศ.4  ซึ่งปีนั้นเป็นรุ่นสุดท้ายของหลักสูตร

พ.ศ. 2518 พร้อมกับเปิดรับนักเรียนชั้น ม.4 รุ่นแรกของหลักสูตรใหม่ นับจากนั้นมา โรงเรียนกันตังพิทยากรมีการเรียนการสอนครบทั้ง 2 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

อัตลักษณ์แก้ไข

ไฟล์:Logo KP.jpg
ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนกันตังพิทยากร

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนแก้ไข

เป็นรูปดวงอาทิตย์ทอรัศมีขึ้นมาเหนือระดับน้ำมีตราสมอเรืออยู่เบื้องหน้า

ดวงอาทิตย์ทอรัศมี หมายถึง สติปัญญาของนักเรียนที่จะเปล่งประกายเจิดจ้า

สมอเรือ หมายถึง เครื่องยึดเหนี่ยวให้มีสติยั้งคิด

สีประจำโรงเรียนแก้ไข

 •      สีแสด เป็นสีที่เจิดจ้า มีคุณค่าดุจทองคำ แสดงถึงสติปัญญษของนักเรียน
 •      สีดำ เป็นเครื่องหมายแห่งความอดทน เสียสละ ซึ่งเป็นคุณธรรมที่นักเรียนพึงมี

คำขวัญโรงเรียนแก้ไข

เสียสละ สามัคคี มีวินัย ตั้งใจเรียน

เอกลักษณ์แก้ไข

กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม

อัตลักษณ์แก้ไข

บุคลิกดี มีปัญญา

คติพจน์แก้ไข

นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา (แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี)

ต้นไม้ประจำโรงเรียนแก้ไข

ต้นราชพฤกษ์

ทำเนียบผู้บริหารแก้ไข

โรงเรียนกันตังพิทยากร
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วาระดำรงตำแหน่ง
นายวิศิษฐ์ วงศ์วิวัฒน์ ครูใหญ่ พ.ศ. 2517 - พ.ศ. 2519
นายมานิจ ปสันตา อาจารย์ใหญ่-ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2519 - พ.ศ. 2528
นายวิสุทธิ์ พิสิฐจำนง ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2528 - พ.ศ. 2533
นายถวิล รัตนโชติ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2534
นายสว่างโอฬาริกบุตร ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2535
นายถาวร อุทัยรัตน์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2539
นายนิมิต อุยสุข ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2540
นายสุพรรณ วังกุลางกูร ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544
นายถนัด ขวัญนิมิตร ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2545
นางไพรัช ตลาภา ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2552
นางสุนีย์ ใจเหล็ก ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2555
นางสาวนวลแสง สูคีรี ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2558
นางยุภา พรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2561
นายภิญโญ จินตนปัญญา ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน

การเรียนการสอนแก้ไข

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแก้ไข

แบ่งเป็นสายการเรียนห้องส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์/สายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์/สายทั่วไป

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแก้ไข

แบ่งเป็นสายการเรียนห้องส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์/สายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์/สายศิลป์คำนวณ/สายศิลป์ทั่วไป

อาคารเรียนแก้ไข

อาคารเรียน 1แก้ไข

มีชั้นเดียว เป็นห้องโถงกว้าง ใช้เป็นห้องเรียนการงานอาชีพ

อาคารเรียน 2แก้ไข

มี 2 ชั้น

 • ชั้น 1 ห้องปกครอง/ธนาคารโรงเรียน/ห้องแนะแนว/ห้องพยาบาล
 • ชั้น 2 ห้องเรียนดนตรีไทย/ห้องเรียนแนะแนว/ห้องเก็บของ/ห้องเรียนนาฏศิลป์

อาคารเรียน 3แก้ไข

มี 3 ชั้น

 • ชั้น 1 ห้องหมวดวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา/ห้องเก็บของ/ห้องปิงปอง/ห้อง TO BE NUMBER ONE/ห้องเรียนงานช่าง
 • ชั้น 2 ห้องประวัติศาสตร์/ห้องหมวดวิชาสังคมศึกษา/ห้องเรียน/ห้องประชาธิปไตย
 • ชั้น 3 ห้องละหมาด/ห้องเรียน/ห้องพระ

อาคารเรียน 4แก้ไข

มี 3 ชั้น

 • ชั้น 1 ห้องบริหารงบประมาณ/ห้องบริหารทั่วไป/ห้องผู้อำนวยการ/ห้องบุคลากร/ห้องวัดผล/ห้องวิชาการ/ห้องถ่ายเอกสาร
 • ชั้น 2 ห้องหมวดวิชาคอมพิวเตอร์/ห้องปกิบัติการคอมพิวเตอร์
 • ชั้น 3 ห้องเรียน

อาคารเรียน 5แก้ไข

มี 3 ชั้น

 • ชั้น 1 ห้องปฏิบัติการชีววิทยา/ห้องหมวดวิชาวิทยาศาสตร์/ห้องICTชุมชน/ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์/ห้องปฏิบัติการเคมี
 • ชั้น 2 ห้องเรียน/ห้องหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ
 • ชั้น 3 ห้องเรียน

อาคารเรียน 6แก้ไข

มี 4 ชั้น

 • ชั้น 1 ห้องประทับ/ห้องประชุมเล็ก/ห้องโสตทัศนูปกรณ์/ห้องน้ำหญิง
 • ชั้น 2 ห้องหมวดวิชาภาษาไทย/ห้องสมุด/ห้องหมวดวิชาคณิตศาสตร์
 • ชั้น 3 ห้องเรียน
 • ชั้น 4 ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์หมวดวิชาคณิตศาสตร์

อาคารโรงฝึกงานแก้ไข

มีทั้งหมด 3 หลัง

- หลังที่ 1 มีชั้นเดียว

 • หลังที่ 1 มีชั้นเดียว ห้องศิลปะ/ห้องหมวดวิชาศิลปะและนาฏศิลป์/ห้องนาฏศิลป์

- หลังที่ 2 มีชั้นเดียว

 • ห้องปฏิบัติการงานช่าง

- หลังที่ 3 มี 2 ชั้น

 • ชั้น 1 ห้องดนดรี/ห้องคหกรรม/ครัวปัจจัยพื้นฐาน/สนามมวย
 • ชั้น 2 ห้องเขียนแบบ/ห้องปฏิบัติการงานช่าง

อาคารหอประชุมแก้ไข

หอประชุมราชพฤกษ์ เป็นหอประชุมขนาดใหญ่

อาคารโรงอาหารแก้ไข

โรงอาหารครู นักเรียนและบุคลากรอื่นๆ/ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน

ลานลีลาวดีแก้ไข

เป็นลานเอนกประสงค์ใช้สำหรับประชุม เล่นกีฬาในร่ม

อาคาร TO BE NUMBER ONEแก้ไข

เป็นอาคารที่ทำการชมรม TO BE NUMBER ONE

ความทรงจำครั้งประวัติศาสตร์แก้ไข

ไฟล์:เปิดชมรม TO BE KP.jpg
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนกันตังพิทยากร

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนกันตังพิทยากร และติดตามผลการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดตรัง และทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับสมาชิก TO BE NUMBER ONE IDOL 4

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงแก้ไข

สมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข