โรงเรียนกันตะบุตร

โรงเรียนกันตะบุตร (สถาบันในเครือตั้งตรงจิตร) สถานที่ตั้ง 71 ถนนอำนวยสงคราม แขวงถนนนครไขยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

เปิดสอนระดับ เตรียมอนุบาล ปฐมวัย ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น ดร.อณาวุฒิ ชูทรัยพ์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนกันตะบุตร นางนันทพร ชูทรพัย์ ผู้จัดการโรงเรียนกันตะบุตร นางอรพิน นะราย ผู้อำนวยการโรงเรียนกันตะบุตร นางกฤษดาภรณ์ ฉ่ำแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนกันตะบุตร

เปิดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรแกนกลาง กระทรวงศึกษาธิการ โปรแกรมพิเศษ ดนตรีไทย ดนตรีสากล ว่ายน้ำ ภาษาอังกฤษโดยเจ้าของภาษา นาฏศิลป์ คอมพิวเตอร์