เปิดเมนูหลัก

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

โรงพยาบาลเอกชนคาทอลิกในเขตสาทร

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ (อังกฤษ: Saint Louis Hospital) หรือบางครั้งสะกดว่า โรงพยาบาลเซ็นต์หลุยส์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่บนถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงพยาบาลนั้นอ้างถึงพระนามของ นักบุญหลุยส์ กษัตริย์แห่งฝรั่งเศส ศาสนนามของคุณพ่อหลุยส์ เชอแรง ผู้ริเริ่มให้สร้างโรงพยาบาล และดำรงตำแหน่งประมุขสังฆราชคณะมิสซังกรุงเทพฯ ในขณะนั้น ซึ่งนักบุญหลุยส์ทรงเป็นกษัตริย์ที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาต่อผู้ยากไร้ขาดที่พึ่ง อันสอดคล้องกับการดำเนินงานของโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ การดำเนินงานของโรงพยาบาลเป็นไปตามคติที่ว่า "เมตตากรุณาอยู่ที่ใด พระเจ้าสถิต ที่นั่น" (Ubi Caritas, Ibi Deus Est.)

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
Saint Louis Hospital
Saint Louis Hospital Bangkok Sathon.jpg
ชื่อย่อSLH
ประเภทโรงพยาบาลเอกชน
ที่ตั้ง27 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลทั่วไป
ก่อตั้งค.ศ. 1898
วันเปิดทำการ15 กันยายน ค.ศ. 1895 (124 ปี) [1]
สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ผู้อำนวยการศ.นพ.ธานินทร์ อินทรกำธรชัย
จำนวนเตียง412
เว็บไซต์โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

บริการทางการแพทย์แก้ไข

ศูนย์พระเมตตาแก้ไข

ศูนย์พระเมตตา เป็นบริการนอกเหนือจากบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ที่ทำการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่โรคไม่ตอบสนองต่อการรักษาตามมาตรฐานแล้ว และคาดการณ์การมีชีวิตอยู่ไม่เกิน 6 เดือน การดูแลนั้นกระทำตาม "จิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์" โดยผู้ป่วยจะได้รับการดูแล บรรเทาอาการทางกายภาพและทางจิตใจ ผ่านทางกิจกรรมบำบัดทางต่าง ๆ การสนทนาบำบัดหรือเดธทอล์ก (Death Talk) และกิจกรรมทางศาสนา อาทิ พิธีมิสซา การทำบุญอุทิศส่วนกุศลตามหลักศาสนาของผู้ป่วย [2]

คลินิกจิตกุศล ยอห์น ปอลแก้ไข

คลินิกจิตกุศล ยอห์น ปอล (อังกฤษ: John Paul II Charity Clinic) เป็นคลินิกที่ตรวจรักษาโรคเบื้องต้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ป่วยยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน และในโบสถ์คริสต์ต่าง ๆ รวมถึงบุคลกรของโรงพยาบาลที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ คลินิกนี้ถูกตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการเสด็จเยือนโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์อย่างเป็นทางการของสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอลที่ 2 ระหว่างการเสด็จเยี่ยมเยียนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ บริการประกอบด้วย

 • บริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้น ไม่รับการรักษากรณีผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยเรื้อรัง
 • บริการให้ความรู้/คำปรึกษาด้านสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ
 • จัดบริการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆ ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ โรคมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก พร้อมให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง โดยทีมพยาบาลวิชาชีพจากฝ่ายการพยาบาล

วัดน้อยประจำโรงพยาบาลแก้ไข

ดูบทความหลักที่: วัดน้อยพระจิตเจ้า

วัดน้อยประจำโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ คือ วัดน้อยพระจิตเจ้า ตั้งอยู่ด้านข้างอาคารจอดรถของโรงพยาบาล ก่อนถึงโบสถ์เซนต์หลุยส์

รางวัลและเอกสารรับรองคุณภาพแก้ไข

 • ใบรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลและสถานบริการสุขภาพ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.)
 • ใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ สภาเทคนิคการแพทย์
 • ได้รับรองมาตรฐาน ISO9002 เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของประเทศไทย 18 เมษายน พ.ศ. 2540
 • ได้รับรองมาตรฐาน ISO14001 เป็น 1 ใน 4 โรงพยาบาลแรกของโลก 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541[3]
 • ได้รับการรับรอง HACCP 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543
 • ได้รับการรับรองมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ จากสมาคมเทคนิคการแพทย์ และได้รับการต่ออายุการรับรองอย่างต่อเนื่องตลอดมาจนถึงปัจจุบัน
 • ได้รับการรับรอง มาตรฐานโรงพยาบาล(HA) 10 มกราคม พ.ศ. 2546 และได้รับการต่ออายุการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (HA&HPH) 16 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึงปัจจุบัน
 • รางวัลอาคารอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารควบคุม พ.ศ. 2549 กระทรวงพลังงาน
 • รางวัลการจัดการระบบจ่ายกลางยอดเยี่ยม ปี 2549 สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
 • รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ ปี 2548-2552 กระทรวงแรงงาน
 • เกียรติบัตรยกย่องสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน ปี 2551-2554 กระทรวงแรงงาน
 • เป็นแกนนำของชมรมโรงพยาบาลเอกชนที่ไม่มุ่งแสวงผลกำไร ในการร่วมพัฒนามาตรฐานโรงพยาบาล Advanced-HA กับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข